Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 21.marta 119.lēmumu

2018.gada 15.martāNr. 110

protokols Nr. 4, 27. punkts

Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas
pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumu Nr.643 „Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju” 23.6.punktu, lai nodrošinātu kopsavilkuma ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem sagatavošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt finansējuma apmēru kapitālsabiedrībām pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai, kuru plānots piešķirt pašvaldības dotācijas vai ieguldījuma veidā turpmākajiem trijiem pārskata gadiem saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Katru gadu, izstrādājot gadskārtējo pašvaldības budžetu, precizēt kapitālsabiedrībām plānoto finansējuma apmēru pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai atbilstoši saimnieciskā gada budžeta iespējām un plānotajām normatīvo aktu izmaiņām.

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmums Nr.206 “Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS