Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 109

protokols Nr. 4, 26. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
projekta “Administratīvās ēkas pārbūve sociālo funkciju
nodrošināšanai” īstenošanai

Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumu Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējam” 10.punkta prasības, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 6. un 7.punktu, Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktajam prioritātes P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virzienu R3.5.1. “Sociālā atbalsta infrastruktūras attīstība” un Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2018.- 2020.gadam 73.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu 1 014 551.92 euro apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, projekta “Administratīvās ēkas pārbūve sociālo funkciju nodrošināšanai” īstenošanai, tajā skaitā, pa gadiem:

1.1. 2018.gadā – 392 196 euro;

1.2. 2019.gadā – 622 355.92 euro.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams desmit gados, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2020.gada 20.septembri.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF