Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 108

protokols Nr. 4, 25. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
ceļu un to kompleksa investīciju projektiem

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 7.punktu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 6. un 7.punktu, Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktajam prioritātes P2.1. “Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība” rīcības virzienu R2.1.1. “Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana” un Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2018.- 2020.gadam 17., 19. un 22.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu 2 100 000 euro apmērā 2018.gadā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, ceļu un to kompleksa investīciju projektiem.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams desmit gados, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2019.gada 20.septembri.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF