Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 107

protokols Nr. 4, 23. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības
veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”
maksas pakalpojumiem

Ievērojot to, ka sabiedrībā ir vērojams liels pieprasījums pēc tādiem pakalpojumiem, kas saistīti ar sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un veselības veicināšanu un to nepietiekamu piedāvājumu tirgū, kā arī lai optimizētu iestādes telpu izmantošanu un to uzturēšanas izmaksas tajā laikā, kad telpas netiek izmantotas to tiešajām vajadzībām, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18. augusta nolikuma Nr.37 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums” 18.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas 2018.gada 7.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-25/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas datuma nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē.

4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” publicēt lēmumu tīmekļa vietnē www.jurmalavvspc.lv.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram E.Stobovam.

6. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 26. martā.

7. Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta lēmums Nr.368 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” maksas pakalpojumiem””.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 15.marta lēmumam Nr.107

(protokols Nr.4, 23.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi

2018.gadā

Nr.p.k.

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas, un veselību veicinošie pakalpojumi

Mērvienība

Cena* euro

1

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabiltiācijas institūcijā pakalpojums pilngadīgām personām

1 personai diennaktī

22.41

2

Aprūpes mājās pakalpojums

1 personai stundā

5.23

3

Konferenču zāles noma

1 stunda

22.56

4

Gultasvietas noma

1 diena

17.02

*ar nodokli neapliekamie pakalpojumi


Lejupielāde: DOC un PDF