Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 104

protokols Nr. 4, 18. punkts

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2018.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts
jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar
vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas
plānošanas dokumentiem” atklātajā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmuma Nr.58 „Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāns 2018.-2020.gadam” rīcības plāna rīcībām U 2.1. “Nodrošināt jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu, pieejamu un saistošu informāciju, balstoties uz jauniešu vajadzībām” un U 3.3.“ Veidot izpratni par neformālās izglītības būtību un izmantošanas iespējām.”, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.:“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr. 182 “Jauniešu informācijas pieejamības nodrošināšana saskaņā ar ikviena pilsētas jaunieša vajadzībām” un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā 2018.gada 16.februārī publicēto atklātā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” nolikumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” atklātajā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – attīstīt Jūrmalas jauniešu informācijas tīklu un nodrošināt jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu, pieejamu un saistošu informācijas apmaiņu, ilgtermiņā veicinot jauniešu informēšanu Jūrmalas pilsētā.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. Attīstīts Jūrmalas jauniešu informācijas un sadarbības tīkls, nodrošinot jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu un pieejamu informāciju;

3.2. Apzinātas jauniešu vajadzības informācijas saņemšanā un efektīvākās metodes jauniešu informēšanā.

3.3. Pilnveidota un popularizēta Jūrmalas jauniešu digitālā „Iespēju karte”;

3.4. Attīstītas jauniešu un jauniešu līderu medijpratības kompetences.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2018.gada 25.jūnija līdz 2019.gada 31.maijam.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 3 500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi), no kurām 100% ir valsts budžeta finansējums, kuru piešķir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit euro un 00 centi) jeb līdz 10% apmērā no šī lēmuma 5.punktā minētajām indikatīvajām izmaksām paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

7. Projekta sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2018.gada16.aprīlim uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF