Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 103

protokols Nr. 4, 17. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas
Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā
koordinatora pakalpojumi 2018.gadā īstenošanu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.54 “Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2018.gadā projektu konkursā”, 2018.gada 15.februāra lēmuma Nr.58 „Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāns 2018.-2020.gadam” rīcības plāna rīcību 2.1.4. “Stiprināt Jaunatnes iniciatīvu centra kā Jūrmalas jauniešu informācijas punkta darbību pašvaldībā”, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.:“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.180 “Jauniešu līdzdalība pilsētas sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai” un atbilstoši Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2018.gada 1.marta vēstulei Nr.4-23/31 “Par pakalpojumu līgumu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla projektu “Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2018.gadā” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”, Eiropas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas

3.1. īstenoti divi pasākumi, kuros dalībnieki informēti par "Erasmus+: Jaunatne darbībā”, Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla piedāvātajām iespējām, kā arī dalībnieki attīstījuši savas prasmes informācijas meklēšanā un tās kritiskā izvērtēšanā;

3.2. veicināta sadarbība ar citiem jauniešu centriem, pašvaldībām Latvijā un sekmēta kontaktu tīkla attīstība ar citiem Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2018.gada 1.maija līdz 2018.gada 28.decembrim.

5. Noteikt kopējās projekta izmaksas 1 008,00 EUR (viens tūksotis astoņi euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums, kuru piešķir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 101,00 EUR (viens simts viens euro un 00 centi) jeb līdz 10% apmērā paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram organizēt vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

9. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram.

10. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 15.marta lēmumam Nr.103

(protokols Nr.4, 17.punkts)

Projekta

"Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2018.gadā"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 1 008.00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 1 008,00 EUR, no kurām JSPA finansējums ir 1 008.00 EUR jeb 100%. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 101,00 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

201_.-2017.gads

2018.gads

2019. gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

0

605

101

605

1 109

0

1109

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

101

101

0

0

no pašvaldības budžeta

101

101

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

101

101

101

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi (21.4.2.9.)

504

504

1 008

1 008

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

605

101

605

1 109

0

1 109

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

504

504

1 008

1 008

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

101

101

101

101

0

101

kases apgrozības līdzekļi

101

101

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

101

101

101


Lejupielāde: DOC un PDF