Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 102

protokols Nr. 4, 16. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta lēmumā Nr.365
“Par Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās
komisijas sastāvu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikuma Nr.36 “Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums” 3.1.punktu, Jūrmalas jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas 2018.gada 22.februāra sēdes protokolu Nr.2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta lēmumā Nr.365 “Par Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“2. Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas pārstāvis;

3. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas eksperts uzņēmējdarbības jautājumos;

4. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs;”.

2. Izteikt 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

„7. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas inspektors darbā ar nepilngadīgajiem;

8. Jūrmalas Sporta servisa centra pārstāvis;”.

3. Svītrot 11.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF