Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 101

protokols Nr. 4, 14. punkts

Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no
Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības
pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās
institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Zivju fonda padomes 2018.gada 9.janvāra 181.sēdes protokolu Nr.4.1-28e/1/2018, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.4 “Droša dzīves vide” rīcības virziena R3.4.1.”Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana” aktivitāti Nr.213 “Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšana un kvalitātes uzlabošana”, ņemot vērā 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 ”Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”, atklātā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu „Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi - uzlabot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas materiāltehnisko nodrošinājumu, ceļot glābšanas dienesta kapacitāti.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – būtiski uzlabota Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas spēja kontrolēt attiecīgo normatīvo aktu prasības (kuģošanas noteikumu ievērošana, makšķerēšanas noteikumu ievērošana) Jūrmalas akvatorijās, kā arī nodrošināta zivju resursu aizsardzība virszemes ūdeņos.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2018.gada 2.maija līdz 2018.gada 1.novembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās attiecināmās izmaksas 19 860,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit eiro 00 centi), kur:

5.1. Zivju fonda finansējums ir 88% jeb 17 476,80 EUR (septiņpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit seši eiro 80 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 12% jeb 2 383,20 EUR (divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs eiro 20 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 8 738,40 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit astoņi eiro 40 centi) jeb līdz 50% apmērā no 5.1. punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

7. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā līdz 2018.gada 31.martam uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF