Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 100

protokols Nr. 4, 13. punkts

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas “Esošo mazo ostu pakalpojumu
uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai” projekta “Moderns
un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas
sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem”
noslēgumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumu Nr.10 “ Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas „Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai” projekta “Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” īstenošanu”, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.marta atzinumu (protokols 1.2-21/3) un ņemot vērā 2017.gada 5.oktobra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finanšu kontroles institūcijas pēdējā pārskata perioda gala atzinumu Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projektam Nr.CB239 „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem”, 2016.gada 14.marta projekta „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” Partnerības līgumu starp Vadošo partneri Igaunijas mazo ostu attīstības centru, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas “Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai” projekta „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem”/ (Modern and attractive small ports network through cross-border interactive information system, joint marketing and improved port services/ Smart Ports) īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 67 122,64 EUR (sešdesmit septiņi tūkstoši viens simts divdesmit divi euro un 64 centi) (2.pielikums “ Projekta “Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” budžeta kopsavilkums (euro) ” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 64 595,28 EUR (sešdesmit četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro un divdesmit astoņi centi), kur:

2.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 85% jeb 54 905,99 EUR (piecdesmit četri tūkstoši deviņi simti pieci euro un deviņdesmit deviņi centi);

2.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 6 459,53 EUR (seši tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi euro un 53 centi);

2.1.3. valsts budžeta dotācija ir 5% jeb 3 229,76 EUR (trīs tūkstoši divi simti divdesmit deviņi euro un 76 centi).

2.2. neattiecināmo izmaksu summa, kura tika segta no Jūrmalas ostas pārvaldes budžeta, ir 2 527,36 EUR (divi tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi euro un 36 centi).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 15.marta lēmumam Nr.100

(protokols Nr.4, 13.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem.

Līguma/vienošanās Nr.

2016.gada 14.marta projekta „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” Partnerības līgums starp Vadošo partneri Igaunijas mazo ostu attīstības centru un projekta partneriem.

Darbības programmas nosaukums:

Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

3.2.apakšsadaļa ,,Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai”
Projekta mērķis

Izveidot modernu un pievilcīgu mazo ostu tīklu ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Peldoša tehnisko ūdeņu sūkņu stacijas piegāde

Peldoša tehnisko ūdeņu izsūknēšanas stacija, pontons ar tiltiņu, autonomais kanalizācijas sūknis, piegāde un uzstādīšana.

Piegādātas un uzstādītas peldošās tehnisko ūdeņu stacijas ar nepieciešamo aprīkojumu - notekūdeņu/kanalizācijas atsūknēšanas sūkni un uzkrāšanas tvertni, tādējādi nodrošinot vides aizsardzības prasību izpildi.

Plānotais sasniegts.

Videonovērošanas sistēmas izveide

Videokameru - datu ierakstītājs, atmiņas karte, tīkla komutators, montāžas materiāli, uzstādīšanas, pieslēgšanas un sistēmas regulēšana un palaišanas darbi

Uzstādītas 10 videonovērošanas kameras, serveris video ierakstam, tādējādi nodrošinot teritorijas uzraudzību jahtklubā “Jūrmala”

Plānotais sasniegts.

Navigācijas zīmju uzstādīšana

Stoderu piegāde un uzstādīšana Lielupes attekā

Uzstādītas 8 stoderes (4 zaļas; 4 sarkanas), tādējādi nodrošinot drošu kuģošanu līdz jahtklubam “Jūrmala” un ostas akvatorijā.

Plānotais sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

Ar 2016.gada 8.jūnija Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.266 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.10 „Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas ,,Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai” projekta „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” īstenošanu”” tika izdarīti grozījumi projekta attiecināmajās izmaksās, kur tika apstiprināta valsts budžeta dotācija 5% apmērā jeb 4 000,00 EUR (četri tūkstoši euro un 00 centi) līdz ar to Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums samazinājās no 15% jeb 12 000,00 EUR (divpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) uz 10% jeb 8 000,00 EUR (astoņi tūkstoši euro un 00 centi). Ar Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.februāra protokolu Nr.1.2-21/2 tika atbalstīti projekta „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” budžeta grozījumi, kur tika precizēti izdevumi projekta aktivitāšu īstenošanai 78 087,00 EUR apmērā (septiņdesmit astoņi tūkstoši astoņdesmit septiņi euro un 00 centi), Jūrmalas ostas pārvaldes neattiecināmās izmaksas 2 527,36 EUR apmērā (divu tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi euro un 36 centi), atgriežamā priekšfinansējuma un līdzfinansējuma ekonomijas summa Jūrmalas pilsētas pašvaldībai - 68 028,47 EUR apmērā (sešdesmit astoņi tūkstoši divdesmit astoņi euro un 47 centi).

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.10.2015.-30.09.2017.

01.10.2015.-30.09.2017.

2015.gada 17.novembra projekta „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” Subsīdiju līgums starp Vadošo iestādi un Igaunijas mazo ostu attīstības centru.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem) 2016.gads

2015

2016

2017

1

2

3

4

Peldoša tehnisko ūdeņu sūkņu stacijas piegāde

x

Videonovērošanas sistēmas izveide

x

Navigācijas zīmju uzstādīšana

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Netika veiktas

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem) 2016.gads

2015

2016

2017

1

2

3

4

Peldoša tehnisko ūdeņu sūkņu stacijas piegāde

x

Videonovērošanas sistēmas izveide

x

Navigācijas zīmju uzstādīšana

x

Projekta komanda

Projekta koordinators – Aija Smalkā, Jūrmalas ostas pārvalde pārvaldnieka palīdze

Jūrmalas ostas pārvaldes pārvaldnieka p.i. – Andrejs Bukins

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis tika sasniegts. Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķim. Attiecināmo izmaksu ekonomija aktivitātēm:

· Peldoša tehnisko ūdeņu sūkņu stacijas piegāde – iepirkumu procedūras rezultātā saņemts ekonomiski izdevīgāks piedāvājums, iepirkuma rezultātā ieekonomētie līdzekļi – 1049,72 EUR;

· Videonovērošanas sistēmas izveide - iepirkumu procedūras rezultātā saņemts ekonomiski izdevīgāks piedāvājums, iepirkuma rezultātā ieekonomētie līdzekļi – 777 EUR;

· Navigācijas zīmju uzstādīšana - iepirkumu procedūras rezultātā saņemts ekonomiski izdevīgāks piedāvājums, iepirkuma rezultātā ieekonomētie līdzekļi – 87 EUR;

Jūrmalas ostas pārvaldei piemērotas neattiecināmās izmaksas 2 527,36 EUR (divi tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi tūkstoši euro un trīsdesmit seši centi), kas ir starpība starp uzvarējušā pretendenta piedāvāto līgumcenu (EUR 14 913,36 bez PVN) un noraidītā pretendenta piedāvāto līgumcenu (EUR 12 386,00 bez PVN). Neattiecināmās izmaksas tika segtas no Jūrmalas ostas pārvaldes budžeta.

Projekts ir uzskatāms par veiksmīgi īstenotu. Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 67 122,64 EUR, kas ir par 12 877,36 EUR mazākas, kā sākotnēji tika plānots, pamatojoties uz iepirkumu rezultātā ieekonomētajiem finanšu līdzekļiem un saņemto PVN pārmaksas atmaksu.

Projekta īstenošanas rezultātā tika sekmēta Jūrmalas ostas starptautiskā atpazīstamība un iekļaušana Centrālā Baltijas reģiona valstu mazo ostu kopīgajās informācijas sistēmas un mārketinga aktivitātēs. Līdzīgu projektu īstenošana atbalstāma arī turpmāk.


Pielikums Nr.2 XLS

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF