Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 98

protokols Nr. 4, 10. punkts

Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā
projektu iesniegumu atlasē (Kauguru vidusskola)

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu un Jūrmalas pilsētas Attīstības programmu 2014.-2020. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625“Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”, kurā izdarīti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra lēmumu Nr.612 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”” 2.pielikuma “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2018.-2020.gadam” 2.pielikuma “Integrētās teritoriju investīcijas” prioritāro projekta ideju Nr.11 “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.6 “Energoapgādes un sakaru attīstība”, rīcības virziena R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība” aktivitāti Nr.89 “Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana, energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā” prioritātes P3.2 “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.3. Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.165 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.18 “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas atjaunošana”, Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam pasākuma 4.3. “Pasākumi ēku sektorā” aktivitāti 4.3.2. “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkās, piesaistot līdzfinansējumu, tai skaitā trešās puses finansējumu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu „ Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana ” (turpmāk - projekts).

2. Atbalstīt projekta mērķi - samazināt p rimārās enerģijas gada patēriņu Kauguru vidusskolas ēkā, Raiņa ielā 118, Jūrmalā par 76,46 kWh/m2, veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

a.  paaugstināta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitāte;

b. pilnveidota Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas infrastruktūra.

4. Atbalstīt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2018.gada 2.jūlija līdz 2019.gada 1.jūlijam, 12 (divpadsmit) mēneši.

5. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 1 096 887,54 EUR (viens miljons deviņdesmit seši tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi euro un 54 centi), tai skaitā:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 1 094 467,54 EUR (viens miljons deviņdesmit četri tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi euro un 54 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 46,84% jeb 512 648,60 EUR (pieci simti divpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi euro un 60 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 53,16% jeb 581 818,94 EUR (pieci simti astoņdesmit viens tūkstotis astoņi simti astoņpadsmit euro un 94 centi), tai skaitā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 7,97% jeb 87 229,06 EUR (astoņdesmit septiņi tūkstoši divi simti divdesmit deviņi euro un 06 centi)

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 45,19% jeb 494 589,88 EUR (četri simti deviņdesmit četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit deviņi euro un 88 centi).

5.2. neattiecināmās izmaksas 2 420,00 (divi tūkstoši četri simti divdesmit euro un 00 centi), par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošanas un iekšējo inženiertīklu vienkāršotās atjaunošanas projekta ekspertīzi, kas tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 59 987,77 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit septiņi euro un 77 centi) jeb līdz 10% apmērā no 5.1.1. punktā un 5.1.2.1.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

7. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijai, atbilstoši Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” iesniegumu atlases „ Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros noteiktajam termiņam, orientējoši līdz 2018.gada 29.martam, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF