Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 97

protokols Nr. 4, 9. punkts

Par dalību Darbības programmas 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ierobežotā
projektu iesniegumu atlasē

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.323 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu un Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu”, kurā izdarīti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra lēmumu Nr.612 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.-2020.gadam”” 2.pielikuma “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2018.-2020.gadam” 2.pielikumā “Integrētās teritoriju investīcijas” prioritāro projekta ideju Nr.22: “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.2.”Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.165 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” (turpmāk – projekts).

2. Atbalstīt projekta mērķi – attīstīt Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūru, veicot ieguldījumus Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēku telpu atjaunošanā un pārbūvē, tai skaitā veicinot ergonomiskas mācību vides izveidi, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanu un attīstot reģionālā metodiskā centra darbību pilsētā, tādejādi sekmējot kompetenču pieejā balstītas vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. palielināta izglītības pakalpojumu sniegšanas veiktspēja ;

3.2. uzlabota izglītības infrastruktūra Jūrmalas pilsētā (atjaunoti un modernizēti Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas 3 stāvi izveidojot ergonomisku mācību vidi, tai skaitā atjaunota sporta zāle, modernizēti IKT risinājumi un iegādāts nepieciešamais aprīkojums un pilnībā modernizēta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēka, tai skaitā izveidota ergonomiska mācību vide, modernizēti IKT risinājumi, izveidots reģionālais metodiskais centrs un iegādāts nepieciešamais aprīkojums);

3.3. sasniegti projekta rezultatīvie rādītāji:

3.3.1. pilnībā modernizēta viena izglītības iestāde;

3.3.2. modernizēti vienas izglītības iestādes 3 stāvi;

3.3.3. audzēkņu skaits 7.-12.klašu grupā ne mazāk kā 240 izglītojamie vienā mācību gadā.

4. Atbalstīt prognozējamo projekta īstenošanas laiku no 2018.gada 2.jūlija līdz 2020.gada 1.decembrim (29 (divdesmit deviņi) mēneši).

5. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 7 676 022,73 EUR (septiņi miljoni, seši simti septiņdesmit seši tūkstoši divdesmit divi euro un 73 centi), t.sk.:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 7 613 710,59 EUR (septiņi miljoni seši simti trīspadsmit tūkstoši septiņi simti desmit euro un 59 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 85% jeb 6 471 654,00 EUR (seši miljoni četri simti septiņdesmit viens tūkstotis seši simti piecdesmit četri euro un 00 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 15%, jeb 1 142 056,59 EUR (viens miljons viens simts četrdesmit divi tūkstoši piecdesmit seši euro un piecdesmit deviņi centi), tai skaitā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 2,25%, jeb 171 308,49 EUR (viens simts septiņdesmit viens tūkstotis trīs simti astoņi euro un četrdesmit deviņi centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir 12,75%, jeb 970 748,10 EUR (deviņi simti septiņdesmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi euro un 10 centi);

5.2. neattiecināmo izmaksu summa 62 312,14 EUR (sešdesmit divi tūkstoši trīs simti divpadsmit euro un četrpadsmit centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 664 296,25 EUR (seši simti sešdesmit četri tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro, 25 centi) jeb līdz 10% apmērā no 5.1.1. punktā un 5.1.2.1.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

7. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijai, atbilstoši pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros noteiktajam termiņam (orientējoši līdz 2018.gada 30.martam) uzdodot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF