Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 96

protokols Nr. 4, 8. punkts

Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu un Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”, kurā izdarīti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra lēmumu Nr.612 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”” 2.pielikuma “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2018.-2020.gadam” 2.pielikumā “Integrētās teritoriju investīcijas” noteikto prioritāro projekta ideju Nr.3: “Pilsētas centrālās daļas ielu brauktuvju un gājēju celiņu atjaunošana un autostāvvietu izbūve”, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020. gadam noteiktās prioritātes P2.1. “Ceļu un ielu kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība”, rīcības virziena R2.1.1. “Jūrmalas ielu un tiltu tīkla pilnveide” aktivitāti Nr.63 “Jūrmalas ielu kompleksa, to apgaismojuma uzturēšana, drošības un kvalitātes uzlabošana, t.sk. izstrādājot un īstenojot plānu viedā apgaismojuma uzstādīšanai pilsētā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Pilsētas centrālās daļas ielu brauktuvju un gājēju celiņu atjaunošana un autostāvvietu izbūve” (turpmāk - projekts).

2. Atbalstīt projekta mērķi – sekmēt saimniecisko darbību, jaunu darba vietu radīšanu un privāto investīciju apjomu palielinājumu Jūrmalas pilsētā, veicot ieguldījumus publiski pieejamas ceļu satiksmes infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā jaunu autostāvvietu izbūvē, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020. gadam noteikto pilsētas ekonomisko specializāciju un balstoties uz vietējo komersantu vajadzībām.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. veikta Teātra ielas pārbūve, tai skaitā jaunu autostāvvietu izbūve, posmā no Lienes ielas līdz Jomas ielai;

3.2. veikta Viktorijas ielas pārbūve, tai skaitā jaunu autostāvvietu izbūve, posmā no Lienes ielas līdz Jomas ielai;

3.3. sasniegti projekta rezultatīvie rādītāji:

3.3.1. komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras - 2 līdz 3 komersanti;

3.3.2. jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā – 5 darba vietas;

3.3.3. no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā, atbilstoši 5.1.1.punktā noteiktajai summai, labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – 279 110,31 EUR (divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši viens simts desmit euro un 31 cents).

4. Atbalstīt prognozējamo projekta īstenošanas laiku - no 2018.gada 2.jūlija līdz 2019.gada 1.jūlijam (12 (divpadsmit) mēneši).

5. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 607 475,38 EUR (seši simti septiņi tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci euro un 38 centi), tai skaitā:

5.1. attiecināmās izmaksas 328 365,07 EUR (trīs simti divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci euro un 07 centi), no tām:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 85% jeb 279 110,31 EUR (divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši viens simts desmit euro un 31 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 15% jeb 49 254,76 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši divi simti piecdesmit četri euro un 76 centi), tai skaitā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 2,25% jeb 7 388,21 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņi euro un 21 cents);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir 12,75% jeb 41 866,55 EUR (četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit seši euro un 55 centi);

5.2. no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā, atbilstoši 5.1.1.punktā noteiktajai summai, labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos - 279 110,31 EUR (divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši viens simts desmit euro un 31 cents).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 28 649,85 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši seši simti četrdesmit deviņi euro un 85 centi) jeb līdz 10% apmērā no 5.1.1. punktā un 5.1.2.1.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

7. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijai, atbilstoši Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” līdz iesniegumu atlases „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros noteiktajam termiņam - 2018.gada 29.martam, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF