Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 95

protokols Nr. 4, 7. punkts

Par Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās
programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras
nometnes Latvijas un diasporas bērniem” projekta
Nr.2017.LV/SP/15 „Sajūti Latviju mūzikas un
mākslas pilsētā Jūrmalā!” noslēgumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu , Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „ Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem ” nolikumu, a tbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.214 “Par Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” projekta Nr.2017.LV/SP/15 „Sajūti Latviju mūzikas un mākslas pilsētā Jūrmalā!” īstenošanu” un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.:”Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.170 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un aktivitāti Nr.184 “Brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētā, izmantojot esošās un radot jaunas”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noslēgt Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” projekta Nr.2017.LV/SP/15 „Sajūti Latviju mūzikas un mākslas pilsētā Jūrmalā!” īstenošanu, saskaņā ar pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 15.marta lēmumam Nr.95

(Protokols Nr.4, 7.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

„Sajūti Latviju mūzikas un mākslas pilsētā Jūrmalā!”

Līguma/vienošanās Nr.

2017.LV/SP/15/10

Darbības programmas nosaukums:

Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem”.

Projekta mērķis

Sekmēt latviešu valodas visu prasmju apguvi, Latvijas kultūras, dabas objektu un literāro darbu iepazīšanu, iesaistot 16 diasporas un 16 Latvijā dzīvojošus bērnus un jauniešus vecumā no 8 līdz 17 gadiem komunikatīvajās, radošajās un neformālajās nodarbībās. Projekta dalībnieki iepazīsies ar bērnu un jauniešu iespējām sevi realizēt Jūrmalā, Latvijā.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Nometnes sagatavošana.

19.jūnijs – 31.jūlijs

1)Nometnes reģistrēšana Latvijas nometņu reģistrā.

2)Nometnes dokumentācijas sakārtošana 32 nometnes dalībniekiem.

3)Noslēgti 3 līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem (ēdināšana, naktsmītnes, transports)

4)Noslēgti 5 līgumi ar nometnes darbiniekiem un 1 brīvprātīgo.

5)Izsludināta pieteikšanās nometnei.

1)Ir pozitīvi atzinumi Latvijas nometņu reģistrā.

2)Ir pozitīvi atzinumi un akti (no VUGD, VI, PVD un pašvaldības).

3)Noslēgti līgumi atbilstoši LR likumdošanai.

5)Ir pieteikušies dalībnieki atbilstoši projekta kritērijiem.

Izvirzītie mērķi tika sasniegti.

Nometnes norise

(1.augusts 7.augusts)

1)Novadītas ekskursijas:Rīgā, Jūrmalā (Aspazijas māja, Aspazijas un Raiņa vasarnīca, Jūrmalas brīvdabas muzejs, Ragakāpa, Sporta airēšanas skola, Dzintaru kocertzāle), Baskāju takā, Ķemeru tīreļa laipā, Kolkā, Turaidas pilī, Gūtmaņalā, Dzintara darbnīcā.

2) Vismaz 80% nometnes dalībnieku ir izveidojuši draudzīgas savstarpējās attiecības.

3)32 nometnes dalībnieki ir iepazinuši Latvijas kultūras objektus, mākslu, valsts simbolus, unikālo dabu un īpaši Jūrmalas pilsētu.

4) Visi nometnes diasporas dalībnieki ir piedalījušies „valodas aktivitātēs”

5) Iemācītas 4 latviešu tautas dejas un rotaļas.

6) 32 dalībnieki iepazinušies ar Aspazijas un Raiņa daiļradi.

1)Pozitīvas dalībnieku atsauksmes nometnes izvērtējumā (100%)

2) 32 bērni savā starpā ir izveidojuši draudzīgas attiecības.

3)Vismaz 80 dalībnieku apliecina patriotisma un lepnuma jūtas par Latviju.

4)Anketas liecina, ka vismaz 80% mītnes zemes nometnes dalībnieku ir uzlabojuši valodas prasmes.

5) Veikta dalībnieku anketēšana par projekta aktivitāšu kvalitāti un ieguvumiem nometnē, veikta noslēguma prezentācija par nometni

6) Vismaz 85% dalībnieku prot nosaukt Aspazijas un Raiņa daiļdarbus, ir sacerēta nometnes himna ar dzejnieka vārdiem.

Izvirzītie mērķi tika sasniegti.

Projekta noslēgums.

(08.augusts – 11.septembris)

Projekta izvērtējums.

Publikācija presē.

Projekta atskaites, noslēguma pārskats.

Ir veikts projekta kvalitatīvs izvērtējums, ir ievietotas publikācijas presē.

Par projektu izveidota prezentācija, kurā atspoguļots projekta un nometnes laikā paveiktais.

Izstrādāts kvalitatīvs projekta noslēguma pārskats.

Izvirzītie mērķi tika sasniegti.

Projektā veiktie grozījumi

Projektā grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

2017.gada 19.jūnijs līdz

2017.gada 11.septembris

(nometnes laiks 2017.g. 1.- 7.augusts).

2017.gada 19.jūnijs līdz 2017.gada 11.septembris (nometnes laiks 2017.g. 1.- 7.augusts).

Līguma Nr. 2017.LV/SP/15/10

Projekta iesniegumā plānotais un faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Aktivitātes nosaukums

2018.gada

19.06. – 31.07.

2018.gada

01.08. – 07.08.

2018.gada

08.08. – 11.09.

Projekta nometnes sagatavošana.

x

Nometnes norises laiks

x

Projekta noslēgums.

x

Projekta īstenotajās aktivitātēs netika veiktas izmaiņas laika grafikā.

Projekta komanda

Jūrmalas Latviešu biedrības valdes priekšēdētāja Gunta Liepiņa.

Projekta - nometnes vadītāja Ramona Liepina – Krauja.

Mežmalas vidusskolas direktore Andžela Zubkovska.

Projekta grāmatvede Rudīte Eglone.

Nometnes darbinieces (audzinātājas), projekta aktivitāšu vadītājas: Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis - sekmēt latviešu valodas visu prasmju apguvi, Latvijas kultūras, dabas objektu un literāro darbu iepazīšanu, iesaistot 16 diasporas un 16 Latvijā dzīvojošus bērnus un jauniešus vecumā no 8 līdz 17 gadiem komunikatīvajās, radošajās un neformālajās nodarbībās, tika sasniegts. Tika noorganizēta septiņu dienu diennakts bērnu nometne no 1. līdz 7.augustam. Nometnes laikā notika ekskursijas, kuru laikā tika iepazītas ievērojamas vietas Jūrmalā, Rīgā, Kurzemes un Vidzemes novados . Nometnes ieplānotās aktivitātes notika Jūrmalas pilsētā, Bulduros, kur dalībnieki darbojās radošajās darbnīcās, komunicēja un apguva latviešu valodu, iepazina kultūrvēsturisko mantojumu, Jūrmalas unikālo arhitektūru, kultūras bagātības un latviešu tradīcijas, kā arī diasporas bērniem tika dota iespēja tikties ar vienaudžiem dzimtenē.

Projektā tika iesaistīti 16 diasporas un 16 Latvijā dzīvojoši bērni un jaunieši vecumā no 8 līdz 17 gadiem komunikatīvajās, radošajās un neformālajās nodarbībās. Projektā piedalījās 16 diasporas bērni no Anglijas (7 dalībnieki), Īrijas (2), Vācijas (1), Skotijas (1), Austrijas (4), Spānijas (1). Nometnes laikā notika aktivitātes gan pāros gan grupās, gan visiem kopā spēlējot rotaļas un ejot latviešu tautas dejās. Projekta dalībnieki iepazinās ar bērnu un jauniešu iespējām sevi realizēt Jūrmalā, Latvijā.

Projekta rezultātā bērni uzlaboja latviešu valodas prasmes. Dalībnieki iepazina interesantus objektus Latvijā, iepazina Aspazijas un Raiņa pilsētu - Jūrmalu, literāros darbus. Bērni iepazina Latvijas nacionālos simbolus, ieguva draugus, guva priekšstatus par Latvijas vēsturi.

Nometnes laikā katrs projekta dalībnieks izveidoja dienasgrāmatu „Manu sajūtu dienasgrāmata Latvijā” . Nometnes noslēgumā katrs dalībnieks saņēma Jūrmalas Latviešu biedrības apliecinājumu par dalību nometnē.

Projekta publikācijas:

•laikrakstā „Jūrmalas vārds”, Nr.30, 10.08.2017.;

•laikrakstā „Jūrmalas avīze”, Nr.13/133, 31.08.2017.;

•Jūrmalas pilsētas mājas lapā –

https://www.jurmala.lv/lv/sabiedriba/jaunumi_aktuali/izglitiba/52791-mezmalas-vidusskolas-skoleni-un-pedagoges-piedalijas-sabiedribas-integracijas-projekta

•www.mezmalasvsk.lv

Par projektu izveidota prezentācija, kurā atspoguļots projekta un nometnes laikā paveiktais.

Projekta laikā tika radīta labvēlīga vide diasporas bērnu un jauniešu integrēšanai latviešu valodas un kultūras vidē:

•iepazīstas ievērojamas vietas Latvijā, īpaši Latvijas tūrisma, kā arī Aspazijas un Raiņa pilsēta pie jūras - Jūrmala,

• iepazīta latviešu literatūra,

•iepazīsti Latvijas kultūras un vēsturiskie objekti, daba,

•veicināta patriotisma un piederības sajūta Latvijas valstij,

•veidota lojalitāte un tolerance attiecībā pret Latvijas diasporai piederošajiem un ārzemēs dzīvojošajiem,

•Latvijas bērni iepazinās ar diasporas bērnu ikdienu ārpus Latvijas.

Projekta kopējās izmaksas bija 12 149,17 EUR, kuras 100 finansēja Sabiedrības integrācijas fonds no valsts budžeta līdzekļiem. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai un Jūrmalas pilsētas domei budžeta daļa projektā nebija paredzēta. Visu finansējumu saņēma Jūrmalas Latviešu biedrība, kas veica projekta aktivitāšu finansēšanu, pamatojoties uz projekta īstenošanas līgumu, kas noslēgts starp Sabiedrības integrācijas fondu un Jūrmalas Latviešu biedrību.

Sadarbības partneri projektā bija Jūrmalas pilsētas dome, Omskas apgabala Taras rajona ( Augšbebru ciema) Bobrovkas kultūras nams un tā pārstāvji, latviešu kopiena.

Projektā tika realizēts brīvprātīgais jauniešu darbs, tādējādi popularizējot iespēju jauniešiem sevi realizēt un parādīt prasmes.

Tika turpināta komunikācija un diskusijas arī pēc projekta par tēmu „diasporas bērni un jaunieši”, tādējādi veicinot, īpaši mazākumtautību Latvijas skolēnos, apgūt valsts valodu, iepazīt vēsturi un kultūru. 2017.g. septembrī un oktobrī nometnes dalībnieku pārstāvji no Latvijas Jūrmalas mācību iestādēs prezentēs nometnes laikā piedzīvoto, redzēto un iegūto.

Tāds projekts Jūrmalā tika realizēts pirmo reizi. Tas guvis lielu interesi pilsētas skolēnu un jauniešu vidū. Līdzīgu projektu īstenošana atbalstāma arī turpmāk.


Lejupielāde: DOC un PDF