Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 94

protokols Nr. 4, 6. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības
(KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai”
atklātā projektu konkursā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu , atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.– 2020.gadam rīcības virziena R3.2.3.”Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.–2020.gadam rīcības plāna rīcības virziena R3.2.3. ”Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.8 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, un ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas kā projekta partnera dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” atklātā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu „6 mantojumi un 6 mantinieki / 6 heritages and 6 inheritors” (turpmāk - projekts) sadarbībā ar projekta vadošo partneri “ Izmir” vidusskolu (Turcija).

2. Noteikt projekta mērķi:

2.1. pilnveidot skolotāju profesionālo kompetenci, sadarbojoties ar ārzemju skolām, piedaloties klātienē citu valstu skolu mācību stundās, apgūstot jaunas metodes un gūstot jaunas idejas skolēnu iesaistīšanai radošā darbībā;

2.2. sekmēt skolēnu prasmi atlasīt un apkopot informāciju par Latvijas mantojumu un kultūras mantiniekiem;

2.3. pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas un Eiropas valstu kultūru, literatūru, ģeogrāfiju, pētīt vietējo folkloru, iepazīstināt citu valstu projekta dalībniekus ar izpētes rezultātiem;

2.4. nostiprināt un attīstīt svešvalodu prasmes visiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. tiks pilnveidota skolotāju profesionālā kompetence un veicināta sadarbība ar ārzemju skolām, klātienē piedaloties citu valstu stundās, apgūtas jaunas metodes un gūtas jaunas idejas skolēnu iesaistīšanai radošā darbībā;

3.2. tiks sekmētas skolēnu prasmes atlasīt un apkopot informāciju;

3.3. tiks pilnveidotas zināšanas par Latvijas un Eiropas valstu kultūru, literatūru, ģeogrāfiju, vietējo un partnervalstu folkloru, dalībnieki iepazīstinās ar izpētes rezultātiem citu valstu projekta dalībniekus;

3.4. tiks izveidots metodiskais materiāls vēsturē, mūzikā un literatūrā;

3.5. tiks nostiprinātas un attīstītas svešvalodu prasmes visiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem;

3.6. tiks attīstītas un veicinātas starptautiskās sadarbības iespējas nākotnē.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 1.septembrim.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas kā projekta partnera projekta kopējās indikatīvās izmaksas 20 920,00 EUR (divdesmit tūkstoši deviņi simti divdesmit eiro 00 centi), t.sk., attiecināmo izmaksu summa 20 920,00 EUR (divdesmit tūkstoši deviņi simti divdesmit eiro 00 centi), kur Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 4 184,00 EUR (četri tūkstoši viens simts astoņdesmit četri eiro un 00 centi) jeb līdz 20 apmērā no 5.punktā noteiktajām indikatīvajām izmaksām paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai līdz 2018.gada 19.martam koordinēt partnerības apliecinājuma un citas projekta iesniegšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu projekta vadošajam partnerim “Izmir” vidusskolai (Turcija).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF