Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 93

protokols Nr. 4, 5. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības
(KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai”
atklātā projektu konkursā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu , atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.– 2020.gadam rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” noteikto aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.–2020.gadam rīcības plāna rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.8 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, un ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas kā projekta partnera dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” atklātā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu „Matemātikas izpēte caur dabu / Let's Explore The Secret Maths in Living Beings” (turpmāk - projekts) sadarbībā ar projekta vadošo partneri Konya vidusskolu (Turcija).

2. Noteikt projekta mērķi:

2.1. balstoties uz ārzemju skolu pieredzi, apgūt jaunas metodes un iemaņas mācību stundu vadīšanā, iesaistot skolēnus ārpus stundu pasākumos.

2.2. sekmēt prasmi skolēniem atlasīt un apkopot informāciju, veidojot 21.gadsimta tiešsaistes atklāto avīzi dalībskolu mājas lapās;

2.3. pilnveidot skolēnu zināšanas par Eiropas valstu kultūru, literatūru, ģeogrāfiju, sporta aktivitātēm, pētīt vietējo floru un faunu, iepazīstināt ar izpētes rezultātiem citu valstu projekta dalībniekus;

2.4. nostiprināt un attīstīt svešvalodu prasmes visiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. sekmētas prasmes skolēniem atlasīt un apkopot informāciju, veidojot 21.gadsimta tiešsaistes atklāto avīzi dalībskolu mājas lapās;

3.2. pilnveidotas skolēnu zināšanas par Eiropas valstu kultūru, literatūru, ģeogrāfiju, sporta aktivitātēm;

3.3. izpētīta vietējā flora un fauna, izveidots metodiskais materiāls dabaszinībās;

3.4. nostiprinātas un attīstītas svešvalodu prasmes visiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem;

3.5. attīstītas un veicinātas starptautiskās sadarbības iespējas nākotnē.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 1.septembrim.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas kā projekta partnera projekta kopējās indikatīvās izmaksas 10 620,00 EUR (desmit tūkstoši seši simti divdesmit euro un 00 centi), t.sk., attiecināmo izmaksu summa 10 620,00 EUR (desmit tūkstoši seši simti divdesmit euro un 00 centi), kur Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 2 124,00 EUR (divi tūkstoši viens simts divdesmit četri euro un 00 centi) jeb līdz 20 apmērā no 5.punktā noteiktajām indikatīvajām izmaksām paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai līdz 2018.gada 24.martam koordinēt partnerības apliecinājuma un citas projekta iesniegšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu projekta vadošajam partnerim Konya vidusskolai (Turcija).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF