Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 88

protokols Nr. 2, 61. punkts

Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, otrās izsoles
atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2017.gada 9.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.309 “Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma atsavināt zemesgabalu Rankas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6506, 831 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals), pārdodot izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 152900 EUR, kā arī apstiprināja zemesgabala izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Zemesgabals tiek atsavināta ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā no izsoles dienas) vai ar atlikto maksājumu līdz 12 mēnešiem, nosakot, ka par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Noteiktajā termiņā nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – zemesgabala izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Ar Domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu Nr.512 “Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli” nolemts zemesgabalu pārdodot otrā izsolē un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 122320 EUR apmērā (cenas samazinājums par 20 .

Noteiktajā termiņā līdz 2017.gada 8.decembrim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2017.gada 13.decembrī paredzēto zemesgabala izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – zemesgabala izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to zemesgabala izsole atzīstama par nenotikušu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Zemesgabala vērtības (EUR):

Pirmās izsoles sākumcena (SIA “Grant Thornton Baltic”

noteiktā tirgus

vērtība

2017.gada 9.maijā)

Otrās izsoles sākumcena

Piedāvātā trešās izsoles sākumcena

(40

samazinājums)

VZD kadastrālā

vērtība

2018.gada 1.janvārī

Bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

2018.gada 22.janvārī

152900

(184,00 EUR/1m2)

122320

91740

47292

(56,91 EUR/1m2)

47296,25*)

* vērtība noteikta saskaņā ar 2010.gada kadastrālo vērtību

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 26.janvāra sēdē (protokols Nr.8.2-7/2) izskatīja jautājumu par zemesgabala trešās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot trešās izsoles sākumcenu 91740 EUR, izsoles soli – 6422 EUR , noapaļojot līdz veselam EUR, izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnijā lēmumu Nr.309 “Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 26.janvāra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/2) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6506, 831 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals), otro izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, zemesgabalu, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 91740 EUR (deviņdesmit viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit euro) apmērā;

2.2. trešā izsoles soli – 6422 EUR (seši tūkstoši četri simti divdesmit divi euro) apmērā;

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā.

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no trešās izsoles sākumcenas 9174 EUR (deviņi tūkstoši viens simts septiņdesmit četri euro) apmērā.

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt zemesgabala trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnijā lēmumu Nr.309 “Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF