Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 87

protokols Nr. 2, 60. punkts

Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu
par nenotikušu un trešo izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2017.gada 9.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.308 “ Par neapbūvēta zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma pārdodot izsolē Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu zemesgabalu Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6309, ar kopējo platību 3754 m2 (turpmāk – zemesgabals), nosakot pirmās izsoles sākumcenu 40595 EUR un apstiprināja zemesgabala izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – zemesgabala izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Dome 2017.gada 26.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.513 “ Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, ar kuru nolemts zemesgabalu pārdodot otrā izsolē un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 32476 EUR apmērā (cenas samazinājums par 20 .

Noteiktajā termiņā līdz 2017.gada 8.decembrim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2017.gada 13.decembrī paredzēto zemesgabala izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – zemesgabala izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to zemesgabala izsole atzīstama par nenotikušu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Zemesgabala vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja ”Grant Thornton Baltic”

noteiktā tirgus vērtība

2017.gada 9.maijā

Pirmās izsoles sākumcena noteikta saskaņā ar bilances vērtību

Otrās izsoles sākumcena

Piedāvātā trešās izsoles sākumcena

(40 samazinājums)

VZD kadastrālā

vērtība

2018.gada 1.janvārī

Bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2018.gada 22.janvārī

40300

40595

32476

24357

25126

40594,53*)

*) vērtība noteikta saskaņā ar 2010.gada kadastrālo vērtību

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 26.janvāra sēdē (protokols Nr.8.2-7/2) izskatīja jautājumu par zemesgabala trešās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot trešās izsoles sākumcenu 24357 EUR, izsoles soli – 1705 EUR , noapaļojot līdz veselam EUR, izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumu Nr.308 “ Par neapbūvēta zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 26.janvāra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/2) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6309, ar platību 3754 m2 (turpmāk – zemesgabals), otro izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, zemesgabalu, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 24357 EUR (divdesmit četri tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi euro) apmērā;

2.2. trešā izsoles soli – 1705 EUR (viens tūkstotis septiņi simti pieci euro) apmērā;

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā.

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no trešās izsoles sākumcenas 2435,70 EUR (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci euro un 70 centi) apmērā.

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt zemesgabala trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumu Nr.308 “Par neapbūvēta zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF