Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 82

protokols Nr. 2, 55. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.38 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, atsavināšanu

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašums Nr.38 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 6441, kas sastāv no:

- dzīvokļa Nr.38 ar kopējo platību 51,3 m2;

- kopīpašuma 5130/601030 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 2004 001 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.38). Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.38 2008.gada 22.decembrī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6333 38.

Dzīvoklis Nr.38 ir divistabu dzīvoklis, kas atrodas 9.stāvu daudzdzīvokļu mājas 1.stāvā. Daudzdzīvokļu māja atrodas uz privātīpašumā esoša zemesgabala Tērbatas ielā 46, Jūrmalā. Zemesgabala īpašnieks ir akciju sabiedrība “Pilsētas zemes dienests”.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 8.septembra lēmumu Nr.389 “Par dzīvokļu jautājumiem”, 2011.gada 15.septembrī noslēgts Dzīvojamās telpas (Tērbatas iela 46-38) īres līgums Nr.123 ar Vārds, Uzvārds, personas kods (turpmāk – īrnieks) bez termiņa ierobežojuma. Dzīvoklī Nr.38 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, ir deklarēta Vārds, Uzvārds .

Domē 2017.gada 28.augustā saņemts dzīvokļa īpašuma Nr.38 īrnieces iesniegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-39/4361-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.38. Īrniece atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteiktajam personu lokam, kas var ierosināt dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Atsavināšanas likuma 45.panta trešajā daļā noteikts, ka atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Atsavināšanas likuma 45.panta ceturtā daļa nosaka, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja:

1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.

Izskatot atsavināšanas ierosinājumu tiek konstatēts, ka tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu, līdz ar to īrniece ir tiesīga pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.38.

Ņemot vērā iepriekš minēto mēneša laikā no piedāvājuma par dzīvokļa īpašuma Nr.38 atsavināšanu saņemšanas dienas potenciālajam pircējam būs jāpaziņo Domei par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (Atsavināšanas likuma 45.panta piektā daļa).

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona un šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Konkrētajā situācijā Domei nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.38 daudzdzīvokļu mājā, ja 93 no visiem dzīvokļu īpašumiem ir privatizēti. Dzīvojamā mājā Tērbatas ielā 46 ir 106 dzīvokļu īpašumi, no kuriem 99 ir privatizēti un 7 dzīvokļi ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašums.

Dzīvokļa īpašuma Nr.38 vērtības (EUR):

SIA “ANNO”

noteiktā tirgus vērtība

2017.gada 4.decembrī

VZD kadastrālā vērtība 2018.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

2018.gada 22.janvārī

24100

13707

12959,99

SIA “ANNO” dzīvokļa īpašuma Nr.38 novērtēšanas izdevumi ir 70,18 EUR (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 26.janvāra sēdē (protokola Nr.8.2-7/2) nolēma atsavināt dzīvokļa īpašumu Nr.38 un nosacīto cenu noteikt 24171 EUR apmērā, kas noapaļota līdz veselam EUR (cenā iekļauti novērtēšanas izdevumi), piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu, dzīvokļa īpašumu Nr.38 piedāvāt iegādāties dzīvokļa īpašuma īrniecei .

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta otro daļu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 26.janvāra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/2) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.38 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 6441, kas sastāv no dzīvokļa Nr.38 ar kopējo platību 51,3 m2, kopīpašuma 5130/601030 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 2004 001 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.38).

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.38 , nosacīto cenu 24171 EUR (divdesmit četri tūkstoši viens simts septiņdesmit viens euro) apmērā.

3. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr.38 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu, nomaksas termiņš – pieci gadi, par atlikto maksājumu maksājot sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt dzīvokļa īpašuma Nr.38 īrniecei atsavināšanas paziņojumu (Pielikums), piedāvājot to atsavināt dzīvokļa īrniecei - Vārds, Uzvārds, personas kods.

5. Ja dzīvokļa īpašuma Nr.38 īrniece - Vārds, Uzvārds, personas kods likumā noteiktajā termiņām sniedz atbildi un lūdz noslēgt dzīvokļa īpašuma Nr.38 pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu, Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā samaksā attiecīgo pirkuma maksu, Atsavināšanas paziņojumā noteiktajā apmērā, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt Dzīvokļa īpašuma pirkuma līguma noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums

Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 15.februāra lēmumam Nr.82

(protokols Nr.2, 55.punkts)

Dzīvokļa īpašuma Nr.38 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā,

kadastra Nr.1300 900 6441

(turpmāk – Objekts)

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

1. Informācija par Objektu

1.1.

Adrese

Tērbatas ielā 46-38 , Jūrmalā

1.2.

Kadastra numurs

1300 900 6441

1.3.

Objekta sastāvs

- dzīvokļa Nr.38 ar kopējo platību 51,3 m2;

- kopīpašuma 5130/601030 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 2004 001 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.38).

1.4.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2008.gada 22.decembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. Nr.6333 38

1.5.

Objekta apgrūtinājumi

Nav

1.6.

Atļauts pārdot

Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada __. ______ lēmums Nr._____ “Par dzīvokļa īpašuma Nr.38 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, atsavināšanu”

2. Informācija par pirmpirkuma tiesīgo personu

2.1.

Dzīvokļa īpašuma Nr.38 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, īrnieks

Vārds, Uzvārds

2.2.

Dzīvojamās telpas īres līgums

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 8.septembra lēmumu Nr.389 “Par dzīvokļu jautājumiem”, 2011.gada 15.septembrī noslēgts Dzīvojamās telpas (Tērbatas iela 46-38) īres līgums Nr.123 ar Vārds, Uzvārds bez termiņa ierobežojuma.

3. Atsavināšanas pamatnosacījumi

3.1.

Atsavināšanas veids

Pārdošana par brīvu cenu

3.2.

Objekta cena

24171 EUR (divdesmit četri tūkstoši viens simts septiņdesmit viens euro)

3.3.

Maksāšanas līdzekļi

EUR

Objekta pārdošana ar tūlītēju samaksu

3.4

Pirkuma maksa

24171 EUR (divdesmit četri tūkstoši viens simts septiņdesmit viens euro)

Objekta pārdošanas uz nomaksu nosacījumi

3.5.

Objekta nodrošinājums - 10% apmērā no Objekta cenas

2417,10 EUR (divi tūkstoši četri simti septiņpadsmit euro un 10 centi)

3.6.

Atlikusī objekta pirkuma cenas daļa

21753,90 EUR (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit trīs euro un 90 centi).

Par atlikto maksājumu (nomaksu) maksājot sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma cenas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība

4.1. Jūrmalas pilsētas dome (Dome) ar 2018.gada ______ lēmumu Nr. ___“ Par dzīvokļa īpašuma Nr.38 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprina Objekta atsavināšanas paziņojumu (turpmāk - Paziņojums) un viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta to ierakstītā vēstulē pirmpirkuma tiesīgajām personām. Paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad pirmpirkuma tiesīgā persona ar savu parakstu apliecinājusi, ka šo Paziņojumu saņēmusi.

4.2. Pirmpirkuma tiesīgajai personai (turpmāk - Persona) rakstisks Apliecinājums (Paziņojuma 1.pielikums) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, Objekta nodrošinājuma samaksas apliecinošs dokuments atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. vai 3.5 apakšpunktam, Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētie dokumenti jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) ne vēlāk kā viena mēneša laikā no šā Paziņojuma saņemšanas dienas.

4.3. Jebkuri nosacījumi no Personas puses, ar ko tiek atrunāta pirmpirkuma tiesību izmantošana, vai jebkuras prasības mainīt Paziņojuma nosacījumus, tiek uzskatīti par Personas atteikumu pirkt Objektu.

4.4. Ja Persona kopā ar Apliecinājumu ir iesniegusi Domē Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētos dokumentus un sniegtas pieprasītās ziņas, kā arī Domes kontā ieskaits Objekta nodrošinājums atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. vai 3.5.apakšpunktam, uzskatāms, ka Persona ir devusi piekrišanu Objekta pirkuma līguma noslēgšanai.

4.5. Dome organizē pirkuma līguma parakstīšanu ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no dienas, kad Persona ir iesniegusi Paziņojuma 1.pielikumā minēto Apliecinājumu un Paziņojuma 6.un 7.sadaļā minētos dokumentus, ja:

4.5.1. Paziņojuma 4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir iesniegts rakstisks Apliecinājums pirkt Objektu un iesniegti Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētie dokumenti un sniegtas pieprasītās ziņas, un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2. Domes kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ir ieskaitīta Objekta nodrošinājums atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. vai 3.5.apakšpunktam.

4.6. Persona ir atbildīga par iesniegtajos dokumentos uzrādīto ziņu patiesumu, un Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domē iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

4.7. Personai Objekta pirkuma līgums ar tūlītēju samaksu jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāts Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. apakšpunktam

4.8. Personai Objekta nomaksas pirkuma līgums jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta nomaksas pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāts Objekta nodrošinājums atbilstoši šā Paziņojuma 3.5. apakšpunktam

4.9. Ja Persona neizmanto pirmpirkuma tiesības, pārkāpjot Paziņojumā noteikto termiņu vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par nomaksas pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas vai pagarinātajā termiņā, Dome lemj par dzīvokļa īpašuma turpmāko izmantošanu.

5. Citi noteikumi

5.1. Īpašuma tiesības uz Objektu pircējs iegūst ar dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā, Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas brīdi, tūlītējas samaksas gadījumā vai pēc pilnas pirkuma maskas samaksas, nomaksas gadījumā, iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēja īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5.2. Līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā Pircējam ir pienākums pildīt saistības attiecībā uz maksājumiem par dzīvokļa īpašuma faktisko lietošanu.

6. Iesniedzamo dokumentu saraksts

6.1. Ja personas vārdā līgumu slēdz pilnvarotā persona, pilnvaras kopija, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms (uzrādot oriģinālu).

6.2. Maksājumu apliecinošs dokuments par Paziņojuma 3.4. vai 3.5.apakšpunktā norādītā maksājuma samaksu.

6.3. Izziņa par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesību.

7. Pielikumi

1. Apliecinājuma veidlapa

2. Dzīvokļa īpašuma pirkuma līguma projekts ar tūlītēju samaksu un nodošanas – pieņemšanas akts uz 4 lpp.;

3. Dzīvokļa īpašuma nomaksas pirkuma līguma projekts un nodošanas – pieņemšanas akts uz 5 lpp.


1.Pielikums

Dzīvokļa īpašuma Nr.38 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā,

atsavināšanas paziņojumam

Fiziskas personas

A P L I E C I N Ā J U M S

Es,__________________________________________________________________

(vārds un uzvārds)

apliecinu, ka vēlos pirkt dzīvokļa īpašumu:

Nr.38 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 6441,

ar tūlītēju samaksu

Objekta pirkuma maksa ar tūlītēju samaksu

24171 EUR (divdesmit četri tūkstoši viens simts septiņdesmit viens euro)

ar atlikto maksājumu (10% apmērā no nosacītās cenas)

2417,10 EUR (divi tūkstoši četri simti septiņpadsmit euro un 10 centi)

saskaņā ar Domes 2018.gada ___ lēmumu Nr.____ “ Par dzīvokļa īpašuma Nr.38 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprināto Objekta atsavināšanas paziņojumu.

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ____ lpp.

Iesniedzot apliecinājumu, kā arī parakstot pirkuma līgumu personai vai tās pilnvarotai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Deklarētā adrese:_______________________________________________________________

Faktiskā adrese:_______________________________________________________________

Personas kods: _________________ - _______________.

Tālrunis: ______________________ e-pasts:______________________________

Ar šo es apliecinu, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un LR normatīviem aktiem atļauju Jūrmalas pilsētas domei (adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015) kā sistēmas pārzinim apstrādāt manus personas datus ar mērķi nodrošināt pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi. Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

_______________________________________

(paraksts)

20___. gada ____.________________________


2.pielikums

Dzīvokļa īpašuma Nr.38 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā,

atsavināšanas paziņojumam

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 201_.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētāja _____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

_____________, _____________ (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 201__.gada __._______ lēmumu Nr.____ „_____________” , savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) :

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk izsolē nosolīto OBJEKTU – nekustamo īpašumu __________ , Jūrmalā, ar kadastra Nr. ___________ , kas sastāv kas sastāv no __________ , kadastra apzīmējums ____________ , kopējā platība _____ m2.

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas ______ .gada __.__________ lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz OBJEKTU, kas sastāv no ____________________ , Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. _____________ .

1.4. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. OBJEKTA pirkuma maksa ir _______ EUR ( _____________ euro un ___ centi), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz Līguma noslēgšanai.

2.1.1. PIRCĒJS līdz Līguma noslēgšanai ir veicis šādu maksājumu - OBJEKTA pirkuma maksu _______ EUR ( _____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 201 _ .gada ______________ .

4. PUŠU SAISTĪBAS

4.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

4.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

4.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

4.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

4.5. PĀRDEVĒJS ne ilgāk kā _ (______) ___________ laikā pēc Līguma noslēgšanas izsniedz PIRCĒJAM nostiprinājuma lūgumu PIRCĒJA īpašuma tiesību uz OBJEKTU reģistrēšanai zemesgrāmatā.

4.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

4.7. PIRCĒJAM ir pienākums 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas nostiprināt īpašuma tiesības uz OBJEKTU zemesgrāmatā.

4.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 (desmit procentus) no pirkuma maksas.

4.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

4.10. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

5.3. Ar Līguma noslēgšanas brīdi izbeidzas 2011.gada 15.septembrī noslēgtais Dzīvojamās telpas (Tērbatas iela 46-38) īres līgums Nr.123.

5.4. PIRCĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros (t.sk. personas kodu).

5.5. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

5.6. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.7. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

5.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.9. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

5.10. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr.: _________ ; e-pasts: ___________

__________________________

PIRCĒJS

____________

Deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________

____________________

____________ ________


Pielikums

201 _ .gada _____________

Dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumam Nr.____________

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz savstarpēji 201 _ .gada __._________ noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. __________ , Jūrmalas pilsēta dome, reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētāja __________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod un

____________ , personas kods_____,  pārņem savā valdījumā dzīvokļa īpašumu __________ , Jūrmalā, ar kadastra Nr. ___________ , kas sastāv kas sastāv no ________________________________ (turpmāk – dzīvokļa īpašums).

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas ______ .gada __.__________ lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu, kas sastāv no ____________________ , Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. _____________ .

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas 3 (trīs ) eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram un viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai.

Jūrmalā, 201 _ .gada ___.___________

NODOD PIEŅEM

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr.: _________ ; e-pasts: ___________

__________________________

__________

____________

Deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________

____________________

____________


3.pielikums

Dzīvokļa īpašuma Nr.38 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā,

atsavināšanas paziņojumam

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA

NOMAKSAS PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2018.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

_____________, personas kods_____________ (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 201__.gada __._______ lēmumu Nr.____ “Par dzīvokļa īpašuma Nr.38 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, atsavināšanu” , savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) :

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk objektu – dzīvokļa īpašumu _______________________ (turpmāk – OBJEKTS).

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas ___________________ Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.______.

1.4. Par OBJEKTA lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā _______ noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, pamatojoties uz ___________________izsniegto orderi Nr.________.

1.5. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1.OBJEKTA pirkuma maksa ir ________ EUR ( __________ euro, __ centi). PIRCĒJS ir atbildīgs par pirkuma maksas un visu normatīvajos aktos noteikto obligāto maksājumu, kas saistīti ar OBJEKTU, veikšanu.

2.2. PIRCĒJS līdz Līguma noslēgšanai ir samaksājis OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no sākumcenas, tas ir, _______ EUR ( _____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 201 __ .gada; šī summa tiek ieskaitīta kā pirkuma maksas avanss.

2.3. Pirkuma maksas samaksai tiek piemērots atliktais maksājums (nomaksa) ar termiņu 5 (pieci) gadi . PIRCĒJS maksā pirkuma maksu ___ vienādos maksājumos, kārtējo maksājumu veicot līdz katra mēneša ___ . ( ___________ ) datumam, atbilstoši maksājumu grafikam (1.pielikums), pamatojoties uz PĀRDEVĒJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV36PARX0002484571022.

2.4. Par atlikto maksājumu (nomaksu) PIRCĒJS maksā 6 (sešus procentus) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

2.5. Par Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņu kavējumiem PIRCĒJS maksā nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

2.6. Ja PIRCĒJAM ir maksājumu parāds, tad PIRCĒJA kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu PĀRDEVĒJS bez īpaša paziņojuma vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo pirkuma maksas parādu (pirkuma maksas pamatsumma un procenti par atlikto maksājumu).

2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad PĀRDEVĒJS ir saņēmis maksājumu Līgumā norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

2.8. PIRCĒJAM ir tiesības samaksāt visu OBJEKTA pirkuma cenas daļu pirms noteiktā termiņa.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda pēc OBJEKTA pirkuma maksas (tai skaitā procentu par atlikto maksājumu) saņemšanas pilnā apmērā uz PĀRDEVĒJA norādīto bankas kontu.

3.5. PĀRDEVĒJS apņemas 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no dienas, kad PIRCĒJS ir samaksājis OBJEKTA pirkuma maksu pilnā apmērā, parakstīt un sagatavot no PĀRDEVĒJA puses visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar OBJEKTA ierakstīšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.7. PIRCĒJAM ir pienākums 6 (sešu) mēnešu laikā pēc OBJEKTA pirkuma maksas samaksas pilnā apmērā nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības zemesgrāmatā, ar nosacījumu, ka PĀRDEVĒJS ir izsniedzis visus nepieciešamos dokumentus PIRCĒJAM.

3.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.10. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4.ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. PĀRDEVĒJA ATKĀPŠANĀS TIESĪBA PIRKUMA MAKSAS NESMAKSAS GADĪJUMĀ

5.1.PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties un bez tiesas atcelt Līgumu, rakstiski paziņojot par to PIRCĒJAM vienu mēnesi iepriekš, un PIRCĒJAM ir pienākums noslēgt atcēlēju līgumu, ja:

5.1.1.nav samaksāta visa OBJEKTA pirkuma maksa un tiesa pasludina PIRCĒJA maksātnespējas procesu;

5.1.2. Līgumā noteiktie maksājumi netiek izdarīti divu maksājamo termiņu laikā no maksāšanas termiņa iestāšanās dienas;

5.2.Ja Līgums tiek atcelts vai atzīts par spēkā neesošu, PIRCĒJS 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no atcēlēja līguma noslēgšanas dienas nodod PĀRDEVĒJAM OBJEKTU līdz ar tā pieaugumiem un ienākumiem, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu.

5.3. Ja ir noslēgts atcēlējs līgums vai Līgums ir atzīts par spēkā neesošu, PUSES vienojas, ka PIRCĒJA veiktie maksājumi par OBJEKTA pirkumu tiek uzskatīti kā samaksa par OBJEKTA lietošanu, kas netiek atmaksāta PIRCĒJAM. Ja saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību PĀRDEVĒJAM pienākošies maksājumi ir mazāki par PIRCĒJA samaksāto OBJEKTA pirkuma maksu, PĀRDEVĒJS pēc tam, kad PIRCĒJS ir izpildījis Līguma 5.3.punktā minēto pienākumu, atmaksā atlikumu (starpību).

5.4. Ja Līgums tiek atcelts pēc PIRCĒJA maksātnespējas procesa pasludināšanas saskaņā ar administratora vienpusēju prasību, administrators veic visus maksājumus par OBJEKTA lietošanu, kas noteikti Līguma 5.4.punktā.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu .

6.3. Ar Līguma noslēgšanas brīdi izbeidzas 2011.gada 15.septembrī noslēgtais Dzīvojamās telpas (Tērbatas iela 46-38) īres līgums Nr.123.

6.4. PIRCĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros (t.sk. personas kodu).

6.5. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

6.6. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

6.7. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

6.8. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

6.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

6.10.Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

6.11. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Maksājumu grafiks uz 1 (vienas) lapas;

2.pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

7.PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

__________________________

G.Truksnis

PIRCĒJS

____________

Personas kods: ____________

Deklarētā adrese: ____________

____________________

____________


Pielikums

2018.gada _____________

Dzīvokļa īpašuma nomaksas pirkuma

līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalas pilsēta dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, nodod un

___________________, personas kods__________, pārņem

savā valdījumā dzīvokļa īpašumu_____________________ (turpmāk - dzīvokļa īpašums Nr.38).

___________________ pārņem savā valdījumā dzīvokļa īpašuma Nr.38. No šī akta parakstīšanas brīža ___________________ ir atbildīgs par dzīvokļa īpašuma Nr.38 apsaimniekošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.


NODOD

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

______________________

G.Truksnis

PIEŅEM

______________

Personas kods ______________

Deklarētā adrese: ________________

___________________


Lejupielāde: DOC un PDF