Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 81

protokols Nr. 2, 54. punkts

Par zemesgabalu Priedaine 2302, Priedaine 2001 un Priedaine 1201,
Jūrmalā, daļu nodošanu pašvaldības īpašumā

Lai īstenotu tematiskā plānojumā „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” noteikto ieceri – izbūvēt veloceliņu atbilstoši Latvijas standarta LVS 190-9 „Velobūvju projektēšanas noteikumi” ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada infrastruktūras investīciju projektu ieviešanas uzraudzības grupas (atbilstoši Domes 2017.gada 13.februāra rīkojumam Nr.1.1-14/57 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada infrastruktūras investīciju projektu ieviešanas uzraudzības darba grupas izveidi”) 2017.gada 31.oktobra lēmumu (Protokols Nr.19) Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai tika uzdots risināt jautājumu par zemes vienības veloceliņa posmam no Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvās robežas līdz Priedaines pārbrauktuvei īpašumu tiesību iegūšanu no Rīgas pilsētas pašvaldības.

Saskaņā ar augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datiem inženierbūves veloceliņa posms Priedainē, kas atrodas uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 1300 005 2302, 1300 005 2001, 1300 005 1201, ir reģistrēts Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā ar kadastra apzīmējumu 1300 005 2303 003 kā Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiesiskais valdījums.

Īpašuma tiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 1300 005 2302, 1300 005 2001 un 1300 005 1201, uz kurām atrodas inženierbūve, ir nostiprinātas Rīgas pilsētas pašvaldībai.

Veloceliņa posms Priedainē kā inženierbūve no 2000.gada 1.jūnija atrodas Domes bilancē un līdz šim brīdim, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.2 panta pirmā daļu, Dome nodrošina veloceliņa apsaimniekošanu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Dome 2017.gada 27.novembra vēstulē Nr.1.1-22/4646 lūdza Rīgas domi izteikt viedokli par zemes vienību 1300 005 2302, 1300 005 2001 un 1300 005 1201 iespējamo reālo sadali, kas ietver: izveidot zemes vienību kā pastāvīgu nekustamo īpašumu - satiksmes infrastruktūras teritoriju, kas nepieciešama inženierbūves veloceliņa uzturēšanai (izstrādājot detālplānojumu ar kuru tiks noteiktas sarkanās līnijas). Domes priekšlikumu Rīgas domes Īpašumu departaments atbalstīja (2018.gada 16.janvāra vēstule Nr.DI-18-64-nd) un atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta 2.daļā noteiktajam virzīs izskatīšanai Rīgas domē lēmuma projektu par zemesgabala attiecīgās daļas nodošanu bez atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, 43.pantu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra lēmumu Nr.612 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam” 25.punktu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.februāra atzinumu (protokola Nr.1.2-21/2) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt, ka uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda reģistrētās zemes vienības: Priedaine 2302, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 005 2302, kopējā platība 197295 m2, daļa aptuveni 34027 m2, Priedaine 2001, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 005 2001, kopējā platība 105511 m2, daļa aptuveni 38075 m2 un Priedaine 1201, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 005 1201, kopējā platība 17680 m2, daļa aptuveni 8963 m2 (platība precizējama izstrādājot detālplānojumu un kadastrāli uzmērot) ir nepieciešama likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā minētās pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu un ceļu būvniecību) – izpildes nodrošināšanai.

2. Lūgt Rīgas domi pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldību veikt visas nepieciešamās darbības zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 1300 005 2302, 1300 005 2001 un 1300 005 1201 sadalīšanai, izveidojot patstāvīgu zemes vienību atbilstoši šī lēmuma 1. un 2.pielikumam.

3. Pēc pilnvarojuma saņemšanas uzdot Domes Pilsētplānošanas nodaļai organizēt detālplānojuma izstrādi atbilstoši šī lēmuma 2.punktam, vienlaikus saskaņojot ar Budžeta nodaļu nepieciešamā finansējuma apjomu no pašvaldības budžeta.

4. Uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt visas darbības, kas nepieciešamas 1.punktā minēto nekustamo īpašumu daļu iegūšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

5. Lūgt Rīgas domi pēc detālplānojuma apstiprināšanas un zemes vienību sadalīšanas šī lēmuma 2.pielikumā jaunizveidojamo zemes vienību nodot Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

6. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1.Pielikums PDF

2.Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF