Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 80

protokols Nr. 2, 53. punkts

Par valstij piekrītoša dzīvokļa īpašuma Aizputes ielā 20 – 2, Jūrmalā,
nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Aizputes ielā 20 – 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 0756, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 1993/19569 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm – 002, 003 un zemes (kadastra apzīmējums 1300 007 7309), (turpmāk- Dzīvokļa īpašums), nostiprinātas Nadeždai Semjonovai, personas kods 050339-10864, zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5819 2.

2018.gada 2.janvārī zvērināta notāre Ilze Metuzāle izdevusi Aktu par Nadeždas Semjonovas mantojuma lietas izbeigšanu, kas iereģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.27. Šajā aktā norādīts, ka publikācijā par mantojuma atklāšanos noteiktajā termiņā mantinieki nav pieteikušies, mantojamā manta atzīstama par bezmantinieka mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij.

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvalde ir informējusi Jūrmalas pilsētas domi, ka Dzīvokļa īpašums 2018.gada 12.janvārī ar valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un nodošanas aktu Nr.018002 ir ņemts valsts uzskaitē.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 32.4.apakšpunktā norādīto, Valsts ieņēmumu dienests piedāvā pārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā valstij piekritīgo Dzīvokļa īpašumu.

Dzīvokļa īpašums atrodas septiņu dzīvokļu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 007 7309 001) un tā kopējā platība ir 19,93 m2. Īpašuma tiesības uz dzīvokļu īpašumiem Nr. 1., 2., 3., 5., 6. un 7. ir nostiprinātas privātpersonām, īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.4 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas darbinieks 2018.gada 26.janvārī apsekoja Dzīvokļa īpašumu un konstatēja, ka dzīvoklis ir avārijas stāvoklī, netiek apdzīvots un tas neatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām. Dzīvokli iespējams izīrēt tikai pēc apjomīgu remontdarbu veikšanas un tajā esošo atkritumu izvākšanas.

Saskaņā ar Īpašuma pārvaldes Dzīvokļu nodaļas sniegto informāciju uz šī lēmuma sagatavošanas brīdi pašvaldības dzīvošanai nederīgo dzīvojamo telpu reģistrā ir uzskaitītas 130 dzīvojamās telpas. Ņemot vērā brīvo dzīvojamo telpu skaitu, kurās ieguldāmi pašvaldības līdzekļi, lai tās atbilstoši likumam varētu atzīt par dzīvošanai derīgām un izīrēt pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā reģistrētām personām, valstij piekrītošo Dzīvokļa īpašumu pārņemt nav lietderīgi.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 21.panta otro daļu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nepārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Aizputes ielā 20 - 2, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 901 0756.

2. Uzdot Īpašumu pārvaldes vadītājam informēt Valsts ieņēmumu dienestu par pieņemto lēmumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF