Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 75

protokols Nr. 2, 47. punkts

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1801, Jūrmalā, izstrādes
uzsākšanu grozījumu Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā izdarīšanai
un darba uzdevuma apstiprināšanu

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) ir saņemti sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MEŽAKRASTS” (reģistrācijas Nr.40103699505) 2017.gada 13.decembra un 2018.gada 22.janvāra iesniegumi par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vārnukrogs 1801, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 001 1801 (turpmāk – Zemesgabals) ar mērķi veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums) , zemes vienības daļā paredzot funkcionālo zonu ar atļauto izmantošanu savrupmāju apbūvei.

Īpašuma tiesības uz Zemesgabalu saskaņā ar informāciju Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000123351 ir nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MEŽAKRASTS” (reģistrācijas Nr.40103699505).

Saskaņā ar Teritorijas plānojumu Zemesgabals atrodas Dabas un apstādījumu teritorijā (DA1). Teritorijas plānojumā Jūrmalas pilsētas daļa Vārnukrogs ir noteikta kā teritorija, kas pārveidojama par kvalitatīvu dzīvesvietu atbilstoši vienam no Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010. – 2030.gadam (turpmāk – Attīstības stratēģija) izvirzītajiem galvenajiem pilsētas stratēģiskajiem mērķiem. Šīs patlaban daļēji degradētās vides nākotnes telpiskā vīzija ietver sakārtotu priežu parka un vasarnīcu apbūves teritoriju. Nozīmīga Lielupes labā krasta problēma ir nesakārtota piekļūšana upei. Lielupes labais krasts jāpadara pieejamāks sabiedrībai, atsevišķās vietās attīstot ar ūdens izmantošanu saistītu infrastruktūru, kas ir nozīmīgs vienojošs faktors labā krasta teritorijai ar pārējo Jūrmalu. Lokālplānojuma ierosinājuma pieteikumā sniegts priekšlikums attīstīt publisko infrastruktūru un pieeju vietējās nozīmes īpaši aizsargājamajam ģeoloģiski- ģeomorfoloģiskajam dabas objektam “Baltā kāpa”.

Vienlaikus Jūrmalas pilsētas stratēģisko mērķu – kvalitatīvas dzīvesvietas nodrošināšana un kūrorta statusa uzturēšana, īstenošanai vienlīdz būtiska ir vērtīgo dabas teritoriju saglabāšana. Ņemot vērā minēto, pirms savrupmāju apbūvei paredzētas funkcionālās zonas noteikšanas, teritorijā nepieciešams detalizēti apzināt dabas vērtības un plānotās darbības ietekmi uz tām, kā arī izvērtēt sabiedrības ieguvumu no iecerētās dabas teritoriju transformācijas apbūvei. Tā kā patlaban šajā pilsētas daļā nav centralizētu inženierkomunikāciju un pieslēguma iespēju pie pilsētas centralizētajiem tīkliem, lokālplānojumā funkcionālās zonas maiņa izvērtējama, ņemot vērā iespējamo inženierkomunikāciju nodrošinājumu.

Ņemot vērā to, ka ierosinātās izmaiņas Teritorijas plānojumā atbilst Attīstības stratēģijā izvirzītajai prioritātei “Jūrmalnieks” un Teritorijas plānojumā noteiktajai pilsētas daļas telpiskajai vīzijai, un p amatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 13.panta trešās daļas pirmo teikumu un 24.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75. un 76. punktu un saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi Zemesgabalam ar mērķi izvērtēt iespēju šajā zemesgabalā noteikt funkcionālo zonu ar atļauto izmantošanu savrupmāju apbūvei un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei Zemesgabalam saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Par lokālplānojuma izstrādes Zemesgabalam vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ilzi Karjusi.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par lokālplānojuma Zemesgabalam izstrādi un izstrādes finansēšanu saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par lokālplānojuma projekta Zemesgabalam uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par lokālplānojuma projekta Zemesgabalam uzsākšanu spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē un publicēt paziņojumu par lokālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu Zemesgabalam Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 15.februāra lēmumam Nr.75

(porotokols Nr.2, 47.punkts)

DARBA UZDEVUMS LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam Vārnukrogs 1801, Jūrmalā

kadastra Nr. 1300 001 1801, platība 234410m2

1. Lokālplānojuma izstrādes pamatojums:

1.1. Lokālplānojuma mērķis ir izvērtēt iespēju Zemesgabala daļā noteikt funkcionālo zonu ar atļauto izmantošanu savrupmāju apbūvei, kā arī attīstīt publisko infrastruktūru un pieeju vietējās nozīmes īpaši aizsargājamajam ģeoloģiski-ģeomorfoloģiskajam dabas objektam “Baltā kāpa” un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta otro daļu.

2. Lokālplānojuma teritorija:

PDF

2.1. Lokālplānojuma teritorija - Zemesgabals Jūrmalā, Vārnukrogs 1801 atrodas Vārnukroga rajonā, teritorijā starp Vārnukroga ceļu un Lielupi. Zemesgabalā atrodas priežu mežs ar tam raksturīgo zemsedzi. Platība - 234410m2.

2.2. Lokālplānojuma teritorijas īpašie apstākļi - saskaņā ar grozījumiem Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Zemesgabals atrodas Dabas un apstādījumu teritorijā (DA1).

2.3. Atbilstoši iesniegumam pievienotajam sugu un biotopu jomas eksperta atzinumam (eksperts Egita Grolle, sert.Nr.003, spec. zālāji, meži un virsāji, jūras piekraste derīgs līdz 13.05.2018.; spec. vaskulārās augu sugas derīgs līdz 06.09.2019.), visa teritorija atbilst dažādas kvalitātes aizsargājamam biotopam “Mežainas piejūras kāpas”.

2.4. Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” pieejama informācija, ka teritorijā atrodas Latvijā aizsargājamas sugas - priežu sveķotājkoksngrauža (Nothorina muricata) dzīvotnes.

3. Lokālplānojuma izstrādes uzdevumi:

3.1. Izvērtēt iespēju veikt izmaiņas Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, lai mainītu funkcionālo zonu uz tādu, kurā atļauta savrupmāju apbūve Zemesgabalā, un noteiktu plānotās apbūves izvietojuma zonas, vadoties no biotopu izpētes rezultātiem, ņemot vērā Zemesgabalā un pieguļošajās teritorijās esošās dabas vērtības un vides aizsardzības prasības.

3.2. Saņemt bezmugurkaulnieku jomas eksperta slēdzienu par teritorijā esošajām Latvijā aizsargājamās sugas – priežu sveķotājkoksngrauža dzīvotnēm, iespējām veikt teritorijas apbūvi un paredzamo izmaiņu ietekmi.

3.3. Veikt izvērtējumu un pamatot sabiedrības ieguvumu no plānotās dabas teritorijas transformācijas apbūvei.

3.4. Izstrādāt risinājumu plānotajai teritorijas izmantošanai nepieciešamā inženiertīklu un būvju optimālajam izvietojumam.

3.5. Ņemt vērā lidostas “Rīga” lidmašīnu radītā trokšņa ietekmi uz plānojamo teritoriju.

3.6. Izstrādāt risinājumu publiskās infrastruktūras izveidei pie Lielupes krasta un vietējās nozīmes īpaši aizsargājamajam ģeoloģiski-ģeomorfoloģiskajam dabas objektam “Baltā kāpa”.

4. Lokālplānojuma izstrādē iesaistāmās institūcijas:

4.1. Institūcijas, kurām pieprasa nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādātajām lokālplānojuma redakcijām:

4.1.1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde;

4.1.2. Dabas aizsardzības pārvalde;

4.1.3. Valsts meža dienesta Rīgas reģionālā virsmežniecība;

4.1.4. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra;

4.1.5. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta;

4.1.6. VAS „Latvijas valsts ceļi”;

4.1.7. Veselības inspekcija;

4.1.8. Akciju sabiedrība “GASO”;

4.1.9. SIA “Lattelecom”;

4.1.10. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

4.1.11. SIA „Jūrmalas ūdens”;

4.1.12. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

4.1.13. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas un Vides nodaļas;

4.1.14. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas.

4.2. Saņemt kadastra informāciju no Valsts Zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas.

4.3. Saņemt Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanas nepieciešamību.

5. Lokālplānojuma saturs:

5.1. Paskaidrojuma raksts:

5.1.1. teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības nosacījumi;

5.1.2. teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi;

5.1.3. lokālplānojuma risinājumu apraksts.

5.2. Grafiskā daļa:

5.2.1. Izstrādājot lokālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījumus ar mēroga noteiktību 1:500 vai 1:1000, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja lokālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta lokālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

5.2.2. detalizē teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu teritorijas plānojuma atļautās izmantošanas ietvaros un nosaka funkcionālo zonējumu, ievērojot pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības;

5.2.3. citi plāni, shēmas, kas nepieciešami atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai (ietverot ceļu un ielu shēmas, satiksmes shēmas, sarkanās līnijas, galveno inženiertīklu shēmas, apgrūtinātās teritorijas), attēlojot atbilstošā mērogā.

5.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi:

5.3.1. nosaka teritorijas izmantošanas nosacījumus un apbūves parametrus, kā arī nosaka citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus, ņemot vērā ainavu izvērtējumu, teritorijas īpatnības, specifiku un lokālplānojuma izstrādes uzdevumus;

5.3.2. vides pieejamības nosacījumi;

5.3.3. labiekārtojuma nosacījumi;

5.3.4. prasības inženiertehniskajam nodrošinājumam;

5.3.5. prasības arhitektoniski telpiskajam risinājumam;

5.3.6. ainavas un apstādījumu veidošanas principi.

5.4. Pārskats par lokālplānojuma izstrādi un publisko apspriešanu:

5.4.1. Domes lēmumi par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, publiskās apspriešanas organizēšanu un lokālplānojuma apstiprināšanu;

5.4.2. saņemtie priekšlikumi un iebildumi par lokālplānojuma izstrādi un publiskās apspriešanas materiāli;

5.4.3. ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem priekšlikumiem un iebildumiem, norādot noraidījuma pamatojumu;

5.4.4. institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;

5.4.5. ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu.

5.5. Pielikumi: cita informācija, kas izmantota lokālplānojuma izstrādei (izpētes, ekspertīzes, ekspertu slēdzieni).

6. Prasības lokālplānojuma izstrādei, materiālu sagatavošanai publiskajai apspriešanai un apstiprināšanai:

6.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 8.punkta prasībām lokālplānojuma izstrādi veic TAPIS (Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma) vidē.

6.2. Noslēdzot trīspusēju līgumu par lokālplānojuma izstrādi un izstrādes finansēšanu, izstrādātāja deleģētiem plānošanas speciālistiem tiek piešķirtas ārpakalpojuma sniedzēju tiesības lokālplānojuma izstrādei TAPIS vidē.

6.3. Lokālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.2. sadaļā noteiktajai kārtībai.

6.4. Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona), digitālā veidā - teksta daļu *.pdf un *.doc formātā, grafisko daļu *.dgn, *.pdf formātā un arī kā telpiski piesaistītu attēlu *.jpg un *.jgw formātā, un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 dokumentācijas eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

6.5. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā organizē publiskās apspriešanas sanāksmi.

6.6. Apstiprināšanai sagatavoto lokālplānojuma projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā - teksta daļu *.pdf un *.doc formātā, grafisko daļu *.dgn, *.pdf formātā un arī kā telpiski piesaistītu attēlu *.jpg un *.jgw formātā, un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

7. Citas prasības:

7.1. Apstiprināto lokālplānojumu noformēt 2 sējumos atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).

7.2. Lokālplānojuma teksta daļa izstrādājama valsts valodā un noformējama uz A4 formāta lapām. Ilustrācijas un pielikumi var būt uz A3 vai cita formāta lapām, kas salocītas A4 formātā un iesietas sējumā. Lokālplānojuma projekts iesienams cietos vākos un visām sējuma lapām jābūt numurētām.

7.3. Lokālplānojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām apliecina lokālplānojuma izstrādātājs.2.pielikums Jūrmalas pilšetas domes

2018.gada 15.februāra lēmumam Nr.75

(protokols Nr.2, 47.punkts)

Līgums Nr.____________

par lokālplānojuma izstrādi un izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2018.gada__________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs (turpmāk – Dome),

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MEŽAKRASTS” (reģ.Nr.40103699505) (turpmāk - Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs),

____________, reģ.Nr._____________, (turpmāk – Lokālplānojuma izstrādātājs),

turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __._________ Nr.__ „_____________” (prot.Nr.__, __.punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Puses noslēdz Līgumu par Lokāplānojuma izstrādi zemesgabalam Vārnukrogs 1801, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 001 1801 (turpmāk – Lokāplānojums) un Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs kopā ar Lokālplānojuma izstrādātāju apņemas izstrādāt un iesniegt Domē Lokālplānojuma projektu saskaņā ar Lēmumu.

1.2. Lokālplānojuma izstrādi 100 (viens simts procentu) apmērā finasē Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs, kas ar Lokālplānojuma izstrādātāju slēdz atsevišķu vienošanos par Lokālplānojuma izstrādes apmaksas kārtību.

1.3. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja ir Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Ilze Karjuse.

2. Pašvaldības izdevumu lokālplānojuma izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Papildus līguma 1.2.apakšpunktā noteiktajam Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt Domei izdevumus 711,44 EUR apmērā un pievienotās vērtības nodokli (PVN) par Lokālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu šādā kārtībā:

2.1.1. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN;

2.1.2. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Lokālplānojuma apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN.

2.2. Ja Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs par katru nokavēto dienu maksā Domei nokavējuma procentus 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās izdevumu summas.

3. Pušu saistības un atbildība

3.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.2. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums:

3.2.1. organizēt Lokālplānojuma izstrādi atbilstoši MK noteikumu Nr.628 un Lēmuma 1.pielikuma prasībām, sniegt Lokālplānojuma izstrādātājam visu Līguma izpildei nepieciešamo informāciju;

3.2.2. organizēt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, ja ir saņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu;

3.2.3. veikt maksājumus Domei Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

3.2.4. veikt maksājumus Lokālplānojuma izstrādātājam atbilstoši savstarpējās vienošanās noteiktajai kārtībai;

3.2.5. nodrošināt Domi ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, to iesniegšanai Domes komitejās un sēdēs pēc Lokālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma;

3.2.6. sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus publiskās apspriešanas uzsākšanai;

3.2.7. nodrošināt Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja pārstāvja dalību Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmē.

3.3. Dome nodrošina:

3.3.1. Lokālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

3.3.2. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Domes komitejās un sēdēs;

3.3.3. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Lokālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;

3.3.4. Lokālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumu un informācijas pieprasīšanu institūcijām, kas minētas Lēmuma 1.pielikuma __. punktā.

3.3.5. Piekļuves tiesības konkrētajam projektam Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) Lokālplānojuma izstrādātājam uz lokālplānojuma izstrādes laiku.

3.4. Lokālplānojuma izstrādātājam ir pienākums:

3.4.1. veikt kvalitatīvu Lokālplānojuma izstrādi, atbilstoši MK noteikumu Nr.628 prasībām;

3.4.2. sadarboties ar Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāju, pieprasot un nododot Līguma izpildei nepieciešamo informāciju;

3.4.3. nodrošināt Lokālplānojuma izstrādātāja pārstāvja dalību Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmē un MK noteikumu Nr.628 86.punktā minētajā sanāksmē;

3.4.4. apkopot institūciju nosacījumus un atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un sniegt priekšlikumus par to vērā ņemšanu vai noraidīšanu.

3.5. Dome nodod Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājam šādus dokumentus vai to kopijas:

3.5.1. saņemtos nosacījumus, informāciju un atzinumus;

3.5.2. sanāksmes protokolus.

3.6. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs sagatavoto lokālplānojuma projektu, apkopojumu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz Lokālplānojuma izstrādes vadītājam 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

3.7. Pēc Lokālplānojuma projekta izskatīšanas Lokālplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz to izskatīšanai Domē, pievienojot ziņojumu par tā izstrādi. Dome attiecīgajā sēdē izskata Lokālplānojuma projektu un pieņem lēmumu par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

3.8. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs 3 (trīs) mēnešu laikā pēc MK noteikumu Nr.628 86.punktā minētās sanāksmes izstrādāto Lokālplānojuma redakciju kopā ar pārskatu par Lokālplānojuma izstrādi iesniedz Lokālplānojuma izstrādes vadītājam.

3.9. Lokālplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai Domē MK noteikumu Nr.628 87.punktā noteiktos dokumentus, un Dome 4 (četru) nedēļu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no lēmumiem, saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 88.punktu.

3.10. Ja Lokālplānojuma izstrādes vadītājs konstatē nepilnības saņemtajā Lokālplānojuma redakcijā, tā netiek virzīta izskatīšanai Domē, bet atgriezta Lokālplānojuma izstrādātājam trūkumu novēršanai, rakstveidā informējot par nepieciešamajiem labojumiem.

3.11. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas, un 5 (piecu) darbdienu laikā paziņo pārējām Pusēm par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3.12. Pušu pārstāvji darba jautājumu operatīvai risināšanai:

3.12.1. Domes pārstāvis – Lokālplānojuma izstrādes vadītāja, Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Ilze Karjuse, tālrunis 67754071, 25638713, e-pasts: ilze.karjuse@jurmala.lv;

3.12.2. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja pārstāvis – ___________, tālrunis _______, e-pasts:______;

3.12.3. Lokālplānojuma izstrādātāja pārstāvis - _________________________.

4. Citi noteikumi

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.

4.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

4.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

4.4. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.5. Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar vienādu juridisku spēku, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.

5. Pušu rekvizīti

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr. LV81PARX0002484577002

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

tālr.: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv

_________________________

/E.Stobovs/

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MEŽAKRASTS”
(reģ.Nr.40103699505)

Valdes loceklis I.Razživins

tālrunis: 67852600

e-pasts: info@mezakrasts.lv

__________________________

/I.Razživins/

Lokālplānojuma izstrādātājs

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

/___________/

Lejupielāde: DOC un PDF