Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 74

protokols Nr. 2, 46. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Tālivalža ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003783960 (turpmāk – Sabiedrība) 2018.gada 30.janvāra iesniegumu Nr.11RI-03.3/02, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2018.gada 30.janvārī ar Nr. 1.1-37/1135, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Tālivalža ielā 17, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 2303 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Tālivalža ielā 17, Jūrmalā, (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000086956 nostiprinātas Vārds, Uzvārds, personas kods un Vārds, Uzvārds, personas kods.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1554 m2 platībā, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 016 2303 001 un divām palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 016 2303 002 un 1300 016 2303 003.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieces Vārds, Uzvārds 2018.gada 15.janvāra iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētam nekustamam īpašumam ar mērķi veikt sadali atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2017.gada 13.decembra darba uzdevumu – nosacījumiem Nr.14-15/49 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 777 m2 un 777 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienības ierīcības projekts 2018.gada 29.janvārī saskaņots ar Nekustamā īpašuma kopīpašniekiem.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., 14. un 304. apakšpunktiem, un 2018.gada 7.februāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilšetas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Tālivalža ielā 17, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 2303, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Tālivalža ielā 17, Jūrmalā, ar kopējo platību 1554 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 777 m2 platībā un piešķirot adresi Tālivalža iela 17A, Jūrmala, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Tālivalža ielā 17, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 777 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Tālivalža ielā 17, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Tālivalža ielā 17, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Tālivalža ielā 17, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Tālivalža ielā 17A, Jūrmala, ar kopējo platību 777 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Tālivalža iela 17A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Tālivalža ielā 17A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Tālivalža ielā 17A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF