Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 73

protokols Nr. 2, 45. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Medņu ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu “INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2017.gada 28.novembra iesniegumu Nr.30, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2017.gada 28.novembrī ar Nr.1.1-37/11770, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Medņu ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 4624 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Medņu ielā 3, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 016 4624 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000125995 nostiprinātas Vārds, Uzvārds, personas kods un Vārds, Uzvārds, personas kods (turpmāk – kopīpašnieki).

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2518 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 016 4624, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 016 4624 002 (adrese: Medņu iela 3, Jūrmala), garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 016 4624 003 (adrese: Medņu iela 3, Jūrmala).

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieces Jeļenas Holstes iesniegumu (2017.gada 14.augustā) ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam nekustamajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2017.gada 21.jūlijs darba uzdevumu – nosacījumu Nr.14-15/32 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1318 m2 un 1200 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienības ierīcības projekts 2017.gada 17.novembrī saskaņots ar kopīpašniekiem.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2018.gada 12.janvāra atzīmi Nr.70 par Būvniecības ieceres akceptēšanu pie būvatļaujas Nr.BIS-BV-4.1-2018-171 būvprojektam “Dzīvojamās mājas jaunbūve, saimniecības ēkas (litera: 002) un garāžas ēkas (litera: 003) pārbūve par dzīvojamo māju” un uz zemes vienības Medņu ielā 3, Jūrmalā, ir uzsākta dzīvojamās ēkas jaunbūves būvniecība un saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 016 4624 002, garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 016 4624 003 pārbūve par dzīvojamo māju.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 12.1., 14., 30.punktiem un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2.5.punktu, 4.1.15.4.apakšpunktu un 2018.gada 7.februāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Medņu ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 4624, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Medņu ielā 3, Jūrmalā, ar kopējo platību 2518 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1318 m2 un piešķirot adresi Medņu iela 3A, Jūrmala.

3. Noteikt, ka zemes vienības Medņu ielā 3, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1200 m2, kadastra apzīmējums 1300 016 0190, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Medņu ielā 3, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Atcelt zemesgabalam Medņu ielā 3, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000125995 III.daļas 1.iedaļas ierakstā ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 016 0190 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Medņu ielā 3, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību ar adresi Medņu iela 3A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1318 m2, kadastra apzīmējums 1300 016 0191, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Medņu ielā 3A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Medņu ielā 3A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Medņu ielā 3A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Likvidēt adresi saimniecības ēkai (kadastra apzīmējums 1300 016 4624 002), garāžai (kadastra apzīmējums 1300 016 4624 003) Medņu iela 3, Jūrmala.

12. Piešķirt adresi dzīvojamās mājas jaunbūvei ar kadastra apzīmējumu 1300 016 4624 004, kas atrodas uz projektētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 016 0191, Medņu iela 3A, Jūrmala.

13. Piešķirt adresi plānotajai dzīvojamai mājai, kas atrodas uz projektētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 016 0190, Medņu iela 3, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF