Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 71

protokols Nr. 2, 43. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Viktorijas ielā 72, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2017.gada 17.decembra elektroniski iesniegto iesniegumu Nr. 32, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2017.gada 18.decembrī ar Nr. 1.1-37/12561, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Viktorijas ielā 72, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 7217 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Viktorijas ielā 72, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 7217 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1040 nostiprinātas Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums un Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums (turpmāk – kopīpašnieki).

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2361 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 009 7217, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7217 003.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieka un Vārds, Uzvārds pilnvarotās personas (universālpilnvara iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā 2017.gada 13.janvārī ar Nr. 259, Rīgas apgabaltiesā, Zvērināts notārs Ingūna Bobrovska) Vārds, Uzvārds iesniegumu (2017.gada 5.decembrī) ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam nekustamajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2017.gada 13.jūlija darba uzdevumu – nosacījumu Nr.14-15/29 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1271 m2 un 1090 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienības ierīcības projekts 2017.gada 7.decembrī saskaņots ar kopīpašniekiem.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2.5.punktu, 4.1.20.4.apakšpunktu un 2018.gada 7.februāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Viktorijas ielā 72, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 7217, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Viktorijas ielā 72, Jūrmalā, ar kopējo platību 2361 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1090 m2 un piešķirot adresi Viktorijas iela 70, Jūrmala.

3. Noteikt, ka zemes vienības Viktorijas ielā 72, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1271 m2, kadastra apzīmējums 1300 009 0122 (Nr.2) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Viktorijas ielā 72, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Atcelt zemes vienībai Viktorijas ielā 72, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1040 III.daļas 1.iedaļas ierakstā ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 009 0122 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Viktorijas ielā 72, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Viktorijas iela 70, Jūrmalā, ar kopējo platību 1090 m2, kadastra apzīmējums 1300 009 0121 (Nr.1) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Viktorijas ielā 70, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Viktorijas ielā 70, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Viktorijas ielā 70, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF