Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 70

protokols Nr. 2, 42. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Gulbju ielā 31, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2017.gada 17.decembra elektroniski iesniegto iesniegumu Nr. 33, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2017.gada 18.decembrī ar Nr. 1.1-37/12562, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Gulbju ielā 31, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 1602 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Gulbju ielā 31, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 015 1602 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4718 nostiprinātas Vārds, Uzvārds, personas kods un Vārds, Uzvārds, personas kods (turpmāk – kopīpašnieki).

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 4086 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 015 1602.

Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu Gulbju ielā 31, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 515 1601 (turpmāk – Būvju īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000162688 nostiprinātas Vārds, Uzvārds.

Būvju īpašums sastāv no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 015 1602 001, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 015 1602 002, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 1300 015 1602 003, pagraba ar kadastra apzīmējumu 1300 015 1602 004 un garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 015 1602 005. Ēku/būvju adrese: Gulbju iela 31, Jūrmala.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieka Vārds, Uzvārds iesniegumu (2017.gada 20.oktobrī) ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam nekustamajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2017.gada 7.septembra darba uzdevumu – nosacījumu Nr.14-15/37 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 2043 m2 un 2043 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienības ierīcības projekts 2017.gada 11.decembrī saskaņots ar kopīpašniekiem.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2.5.punktu, 4.5.15.4.apakšpunktu un 2018.gada 7.februāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Gulbju ielā 31, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 1602, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Gulbju ielā 31, Jūrmalā, ar kopējo platību 4086 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 2043 m2 un piešķirot adresi Gulbju iela 31A, Jūrmala.

3. Noteikt, ka zemes vienības Gulbju ielā 31, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2043 m2, kadastra apzīmējums 1300 015 0084 (Nr.1) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Gulbju ielā 31, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Atcelt zemes vienībai Gulbju ielā 31, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 4718 III.daļas 1.iedaļas ierakstā ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 015 0084 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Gulbju ielā 31, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Gulbju iela 31A, Jūrmalā, ar kopējo platību 2043 m2, kadastra apzīmējums 1300 015 0085 (Nr.2) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Gulbju ielā 31A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Gulbju ielā 31A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Gulbju ielā 31A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF