Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 69

protokols Nr. 2, 41. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra lēmuma Nr.746
„Par vidi degradējošām būvēm Oskara Kalpaka prospektā 24, Jūrmalā,
kadastra apzīmējumi 1300 004 6603 001 un 1300 004 6603 002”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 29.janvārī saņemts Vārds, Uzvārds, personas kods , pilnvarotā pārstāvja Vārds, Uzvārds , personas kods (turpmāk – Iesniedzējs), 2018.gada 29.janvāra iesniegums (Domē reģistrēts ar lietvedības Nr.14-3/462) ar lūgumu atcelt Domes 2013.gada 27.decembra lēmumu Nr.746 „Par vidi degradējošām būvēm Oskara Kalpaka prospektā 24, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 004 6603 001 un 1300 004 6603 002” (turpmāk – Lēmums).

Dome konstatē šādus lietas faktiskos apstākļus:

[1] Dome 2013.gada 27.decembrī pieņēma Lēmumu, ar kuru noteica vidi degradējošu būvju statusu ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 004 6603 001 un 1300 004 6603 002 Oskara Kalpaka prospektā 24, Jūrmalā (turpmāk - Ēkas), un sakarā ar piešķirto vidi degradējošo būvju statusu Ēkām tika noteikta paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme .

[2] 2017.gada 10.novembrī Domes būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) komisija ir veikusi būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā Nr.2458 “Ēku konservācijai”.

[3] 2017.gada 17.novembrī Būvvaldes komisija ir veikusi paskaidrojuma rakstā “Ēku konservācijai” atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Nr.2534, un 2018.gada 29.janvārī ir veikusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

Tā kā Ēkām Oskara Kalpaka prospektā 24, Jūrmalā ir veikta Ēku konservācija ar dekoratīvā pārsega izvietošanu un šobrīd nepastāv tie apstākļi, uz kā pamata Ēkas tika k lasificētas kā vidi degradējošas , ir pamats Domes Lēmumu atzīt par spēku zaudējošu.

Ievērojot iepriekš minētos faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.2. apakšpunktu,  Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 004 6603 001 un 1300 004 6603 002 Oskara Kalpaka prospektā 24, Jūrmalā vidi degradējošo ēku statusu un paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra lēmumu Nr.746 „Par vidi degradējošām būvēm Oskara Kalpaka prospektā 24, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 004 6603 001 un 1300 004 6603 002”.

3. Uzdot Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.746 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.2.apakšpunktu.

4. Šis lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF