Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 66

protokols Nr. 2, 38. punkts

Par būvju nojaukšanu Kāpu ielā 116, Jūrmalā

Vārds, Uzvārds (personas kods) 2017.gada 6.novembrī iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/5945 ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums 1300 016 1101 001) un palīgceltni (būves kadastra apzīmējums 1300 016 1101 003) Kāpu ielā 116, Jūrmalā (turpmāk – būves), kuras atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.6319 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu. Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2018.gada 17.janvāra skaņojumu Nr.11-02/314 (turpmāk – inspekcija) inspekcija piekrīt būvju nojaukšanai.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2017.gada 7.novembra atzinumu (protokols Nr.14-20/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 016 1101 001) un palīgceltnes (būves kadastra apzīmējums 1300 016 1101 003) Kāpu ielā 116, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves Kāpu ielā 116, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF