Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 63

protokols Nr. 2, 35. punkts

Par būvju nojaukšanu Marijas ielā 6, Jūrmalā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARCHAB” (Reģistrācijas Nr.40203036572) 2018.gada 8.janvārī iesniedza  iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/99 ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 014 2310 001) un palīceltni (būves kadastra apzīmējums 1300 014 2310 002) Marijas ielā 6, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000378603 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, izdruku par paraksta tiesībām un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2018.gada 9.janvāra atzinumu (protokols Nr.14-20/01), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 2310 001) un palīceltnes (būves kadastra apzīmējums 1300 014 2310 002) Marijas ielā 6, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves Marijas ielā 6, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF