Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 61

protokols Nr. 2, 28. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 “Par Dzīvokļu komisiju”

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikuma Nr.32 ,,Dzīvokļu komisijas nolikums” 3.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2018.gada 6.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-26/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 ,,Par Dzīvokļu komisiju” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

,,2.1. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs;”.

2. Izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

,,2.2. Agris Bērziņš – Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja vietnieks;”.

3. Izteikt 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

,,2.5. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas loceklis (atbilstoši Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumam);”.

4. Izteikt 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

,,2.6. Guna Kovaļevska – Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja.”.

5. Papildināt ar 5.punktu šādā redakcijā:

,,5. Dzīvokļu komisijas locekļa – Jūrmalas pilsētas domes darbinieka prombūtnes gadījumā tā pienākumus pildīt attiecīgās Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības speciālistam, kuram atbilstoši amata aprakstā un/vai Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumā noteiktajam ir pienākums aizvietot prombūtnē esošo speciālistu.”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF