Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 59

protokols Nr. 2, 26. punkts

Par naudas sodu norakstīšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtību Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana” 21.1punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 295.panta 3.punktu, 296.pantu, 300.panta otro daļu un Civilprocesa likuma 563.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu, Iedzīvotāju reģistra datiem un Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas apliecinājumu, ka visas nepieciešamās darbības debitoru parādu piedziņai ir veiktas un piedziņa nav iespējama, ņemot vērā Pilsētsaimniecības un drošības komitejas 2018.gada 6.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-24/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no Jūrmalas pilsētas domes zembilances uzskaites pašvaldības policijas uzliktos un neapmaksātos sodus par administratīvajiem pārkāpumiem un par alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veikto pārbaužu neapmaksātos parādus par kopējo summu EUR 16 095.91 (sešpadsmit tūkstoši deviņdesmit pieci euro 91 cents) saskaņā ar 1., 2. un 3.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1. pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 15.februāra lēmumam Nr.59

(protokols Nr.2, 26.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas ar alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veiktajām pārbaudēm saistītie izdevumi, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieki ir miruši:

Nr.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Miršanas datums

Personu alkohola ietekmes pārbaudes protokols

Nr.

Summa (EUR)

1

Bičkovs Dmitrijs

180185-11518

06.12.2016

203 (2009)

15.65

2

Bičkovs Dmitrijs

180185-11518

06.12.2016

0186 (2012)

15.65

3

Buhrots Ints

120572-11828

11.02.2017

689 (2009)

15.65

4

Cacivkins Juris

250172-10030

02.07.2017

0384 (2010)

15.65

5

Cacivkins Juris

250172-10030

02.07.2017

0483 (2010)

15.65

6

Cacivkins Juris

250172-10030

02.07.2017

0070 (2012)

15.65

7

Grāvītis Eduards

031145-11495

15.12.2016

406 (2008)

15.65

8

Gusevs Nikolajs

240355-13014

08.12.2016

427 (2008)

15.65

9

Gusevs Nikolajs

240355-13014

08.12.2016

492 (2008)

15.65

10

Jencītis Arturs

060272-11498

03.09.2017

0388 (2010)

15.65

11

Jencītis Arturs

060272-11498

03.09.2017

512 (2008)

15.65

12

Jencītis Arturs

060272-11498

03.09.2017

154 (2010)

15.65

13

Jencītis Arturs

060272-11498

03.09.2017

888 (2009)

15.65

14

Jencītis Arturs

060272-11498

03.09.2017

443 (2009)

15.65

15

Jencītis Arturs

060272-11498

03.09.2017

720 (2009)

15.65

16

Jencītis Arturs

060272-11498

03.09.2017

0278 (2011)

15.65

17

Koļesovs Jevgenijs

080964-11513

10.01.2016

0041 (2012)

15.65

18

Kurkeviča Valija

200253-12755

31.07.2017

587 2008)

15.65

19

Kurkeviča Valija

200253-12755

31.07.2017

0213 (2011)

15.65

20

Kurkeviča Valija

200253-12755

31.07.2017

939 (2009)

15.65

21

Kužeļevskis Vladislavs

160675-13107

17.09.2017

697 (2009)

15.65

22

Lākutis Oskars

130976-11927

26.12.2016

532 (2008)

15.65

23

Millers Niko

260877-11804

31.12.2016

0466 (2010)

15.65

24

Millers Niko

260877-11804

31.12.2016

0146 (2011)

15.65

25

Millers Niko

260877-11804

31.12.2016

0132 (2011)

15.65

26

Millers Niko

260877-11804

31.12.2016

0163 (2011)

15.65

27

Noriks Genādijs

010547-11495

21.06.2010

439 (2009)

15.65

28

Rusanovs Aleksandrs

160649-11513

24.01.2017

226 (2009)

15.65

29

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

17 (2009)

15.65

30

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

158 (2009)

15.65

31

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

0451 (2010)

15.65

32

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

371 (2009)

15.65

33

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

0338 (2010)

15.65

34

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

33 (2009)

15.65

35

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

29 (2009)

15.65

36

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

176 (2008)

15.65

37

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

0023 (2012)

15.65

38

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

0023 (2013)

15.65

39

Sharygina Galina

020258-11248

01.03.2017

266 (2008)

15.65

40

Sharygina Galina

020258-11248

01.03.2017

0016 (2011)

15.65

41

Skrebelis Andžs

170587-11886

09.09.2017

424 (2009)

15.65

42

Stepanovs Nikolajs

300654-11503

23.03.2017

275 (2008)

15.65

43

Stepanovs Nikolajs

300654-11503

23.03.2017

250 (2008)

15.65

44

Stepans Ivars

170446-11497

04.12.2014

145 (2008)

15.65

45

Timošenko Valērijs

270360-11511

11.12.2016

0120 (2012)

15.65

46

Timošenko Valērijs

270360-11511

11.12.2016

115 (2010)

15.65

47

Tolstiks Oļegs

140457-10143

05.08.2017

0181 (2012)

15.65

48

Ulriha Nadežda

230656-10654

25.03.2017

367 (2008)

15.65

49

Vasiļjevs Nikolajs

011159-11512

14.10.2017

116 (2009)

15.65

50

Vasiļjevs Nikolajs

011159-11512

14.10.2017

951 (2009)

15.65

51

Vasiļjevs Nikolajs

011159-11512

14.10.2017

114 (2008)

15.65

52

Vasiļjevs Nikolajs

011159-11512

14.10.2017

146 (2008)

15.65

53

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

931 (2009)

15.65

54

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

41 (2010)

15.65

55

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

258 (2009)

15.65

56

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

0048 (2013)

15.65

57

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

818 (2009)

15.65

58

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

312 (2009)

15.65

59

Zabavins Oļegs

180260-11492

23.04.2017

327 (2009)

15.65

923.35

*Grāmatvedības uzskaitē izmaiņas debitoru sastāvā iekļaujamas 2017.gada pārskatā

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto debitoru parādu piedziņai.


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 15.februāra lēmumam Nr.59

(protokols Nr.2, 26.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas uzlikto administratīvo naudas sodu (lēmumu) neapmaksātie parādi, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieki miruši:

Nr.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Miršanas datums

Lēmums

Nr.

Summa (EUR)

1

Atvars Gints

111269-11023

12.03.2017

ZZ614632 (2016)

10.00

2

Atvars Gints

111269-11023

12.03.2017

ZZ615023 (2016)

140.00

3

Bērziņš Mežvaldis

151151-11504

07.04.2017

ZZ614707 (2016)

40.00

4

Bērziņš Mežvaldis

151151-11504

07.04.2017

ZZ615796 (2017)

140.00

5

Bičkovs Dmitrijs

180185-11518

06.12.2016

186 (2012)

35.57

6

Bičkovs Dmitrijs

180185-11518

06.12.2016

203 (2009)

14.23

7

Bičkovs Dmitrijs

180185-11518

06.12.2016

ZZ611883 (2013)

213.43

8

Cacivkins Juris

250172-10030

02.07.2017

70 (2012)

14.23

9

Dolgobrod Oleg

190365-10636

10.07.2017

ZZ614116 (2015)

30.00

10

Feduļins Leonids

210261-11968

07.06.2017

ZZ616193 (2017)

40.00

11

Grāvītis Eduards

031145-11495

15.12.2016

ZZ614026 (2016)

30.00

12

Gusevs Nikolajs

240355-13014

08.12.2016

ZZ613581 (2015)

20.00

13

Jegorova Natalija

050462-11536

09.03.2017

ZZ615511 (2016)

30.00

14

Jencītis Arturs

060272-11498

03.09.2017

443 (2009)

28.46

15

Jencītis Arturs

060272-11498

03.09.2017

888 (2009)

56.91

16

Jermolajevs Sergejs

031089-11505

10.01.2017

ZZ610499 (2016)

120.00

17

Kirkups Valdis

150361-10503

25.11.2016

ZZ612355 (2014)

140.00

18

Kirkups Valdis

150361-10503

25.11.2016

ZZ612771 (2014)

150.00

19

Kirkups Valdis

150361-10503

25.11.2016

ZZ614905 (2016)

170.00

20

Kirkups Valdis

150361-10503

25.11.2016

ZZ614906 (2016)

15.00

21

Koņkovs Leonīds

220563-11375

09.02.2017

ZZ612793 (2014)

20.00

22

Kurkeviča Valija

200253-12755

31.07.2017

ZZ615929 (2017)

30.00

23

Kužeļevskis Vladislavs

160675-13107

17.09.2017

697 (2009)

35.57

24

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

ZZ612307 (2013)

14.23

25

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

ZZ612781 (2014)

140.00

26

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

ZZ613485 (2015)

30.00

27

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

ZZ613589 (2015)

140.00

28

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

ZZ614870 (2016)

140.00

29

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

ZZ614977 (2016)

140.00

30

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

ZZ614978 (2016)

140.00

31

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

ZZ615609 (2016)

140.00

32

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

ZZ615567 (2017)

140.00

33

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

ZZ615835 (2017)

140.00

34

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

ZZ616256 (2017)

140.00

35

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

ZZ616304 (2017)

140.00

36

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

ZZ616611 (2017)

140.00

37

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

ZZ616625 (2017)

10.00

38

Loiba Vladimirs

010161-11536

18.09.2017

ZZ616630 (2017)

140.00

39

Ļubickis Ivans

010154-10446

04.05.2017

ZZ612549 (2014)

140.00

40

Rostovska Marina

310785-11516

02.01.2017

ZZ613551 (2015)

10.00

41

Rostovska Marina

310785-11516

02.01.2017

ZZ615010 (2016)

30.00

42

Rusanovs Aleksandrs

160649-11513

24.01.2017

ZZ611283 (2012)

28.46

43

Rusanovs Aleksandrs

160649-11513

24.01.2017

ZZ615596 (2016)

30.00

44

Savčuks Genādijs

040856-11490

22.01.2017

ZZ612493 (2014)

5.00

45

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

176 (2008)

42.69

46

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ611854 (2013)

56.91

47

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

23 (2012)

42.69

48

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

33 (2009)

28.46

49

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ612381 (2013)

142.29

50

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ612352 (2014)

140.00

51

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ612364 (2014)

140.00

52

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ612612 (2014)

140.00

53

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ611429 (2014)

140.00

54

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ612429 (2014)

140.00

55

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ613477 (2015)

140.00

56

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ614307 (2016)

140.00

57

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ613898 (2016)

140.00

58

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ610497 (2016)

140.00

59

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ613780 (2016)

140.00

60

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ614419 (2016)

140.00

61

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ614831 (2016)

140.00

62

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ614679 (2016)

140.00

63

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ614420 (2016)

140.00

64

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ615019 (2016)

140.00

65

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ615522 (2016)

140.00

66

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ615144 (2016)

140.00

67

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ615258 (2017)

140.00

68

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ615831 (2017)

140.00

69

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ615582 (2017)

140.00

70

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ615832 (2017)

140.00

71

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ615771 (2017)

140.00

72

Savenko Andrejs

230158-11538

09.03.2017

ZZ615882 (2017)

140.00

73

Soboļevs Sergejs

200381-11469

25.05.2017

ZZ615922 (2017)

30.00

74

Suhiņina Natālija

270661-10713

31.03.2017

ZZ615275 (2016)

90.00

75

Svetlovs Gordejs

050334-11491

24.09.2017

ZZ616334 (2017)

30.00

76

Timošenko Valērijs

270360-11511

11.12.2016

120 (2012)

14.23

77

Timošenko Valērijs

270360-11511

11.12.2016

ZZ612545 (2014)

10.00

78

Timošenko Valērijs

270360-11511

11.12.2016

ZZ614071 (2015)

140.00

79

Tolstiks Oļegs

140457-10143

05.08.2017

181 (2012)

28.46

80

Tolstiks Oļegs

140457-10143

05.08.2017

ZZ613917 (2015)

30.00

81

Tolstiks Oļegs

140457-10143

05.08.2017

ZZ613807 (2016)

140.00

82

Vasiļjevs Nikolajs

011159-11512

14.10.2017

116 (2009)

14.23

83

Vasiļjevs Nikolajs

011159-11512

14.10.2017

613744 (2015)

30.00

84

Vasiļjevs Nikolajs

011159-11512

14.10.2017

614865 (2016)

140.00

85

Vasiļjevs Nikolajs

011159-11512

14.10.2017

615327 (2016)

140.00

86

Vasiļjevs Nikolajs

011159-11512

14.10.2017

616360 (2017)

140.00

87

Vasiļjevs Nikolajs

011159-11512

14.10.2017

616932 (2017)

140.00

88

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

818 (2009)

71.14

89

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

258 (2009)

28.46

90

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

ZZ612177 (2013)

142.29

91

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

ZZ610352 (2013)

142.29

92

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

ZZ610940 (2013)

142.29

93

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

ZZ612542 (2013)

142.29

94

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

ZZ612867 (2014)

140.00

95

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

ZZ612874 (2014)

200.00

96

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

ZZ613215 (2015)

140.00

97

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

ZZ612808 (2015)

140.00

98

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

ZZ613675 (2015)

140.00

99

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

ZZ614102 (2015)

140.00

100

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

ZZ614561 (2016)

10.00

101

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

ZZ615081 (2016)

140.00

102

Višņovs Dmitrijs

280589-11515

07.12.2016

ZZ615086 (2016)

140.00

103

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

ZZ613119 (2014)

140.00

104

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

ZZ612047 (2014)

140.00

105

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

ZZ613131 (2014)

140.00

106

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

ZZ613152 (2014)

70.00

107

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

ZZ613921 (2015)

140.00

108

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

ZZ613561 (2015)

200.00

109

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

ZZ614076 (2016)

140.00

110

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

ZZ614835 (2016)

140.00

111

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

ZZ615001 (2016)

120.00

112

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

ZZ614654 (2016)

140.00

113

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

ZZ615885 (2017)

140.00

114

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

ZZ615622 (2017)

140.00

115

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

ZZ615887 (2017)

140.00

116

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

ZZ615888 (2017)

140.00

117

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

ZZ615403 (2017)

110.00

118

Vjakse Arnis

311282-10114

15.10.2017

ZZ616367 (2017)

140.00

119

Zabavins Oļegs

180260-11492

23.04.2017

ZZ611792 (2013)

14.23

120

Zabavins Oļegs

180260-11492

23.04.2017

ZZ613012 (2015)

30.00

121

Zabavins Oļegs

180260-11492

23.04.2017

ZZ615068 (2016)

140.00

122

Zabavins Oļegs

180260-11492

23.04.2017

ZZ613687 (2016)

140.00

123

Zabavins Oļegs

180260-11492

23.04.2017

ZZ616237 (2017)

140.00

12654.04

*Grāmatvedības uzskaitē izmaiņas debitoru sastāvā iekļaujamas 2017.gada pārskatā

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto debitoru parādu piedziņai.


3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 15.februāra lēmumam Nr.59

(protokols Nr.2, 26.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas uzlikto administratīvo naudas sodu (lēmumu) parādi, kuru piedziņa saskaņā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 300.panta otro daļu ir neiespējama, jo ir pagājuši pieci gadi no lēmuma pieņemšanas:

Nr.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Noilgums (gadi)

Lēmums

Nr.

Summa (EUR)

1

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

146 (2012)

14.23

2

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

177 (2012)

142.29

3

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

69 (2012)

14.23

4

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

108 (2012)

142.29

5

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

77 (2012)

28.46

6

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

136 (2012)

28.46

7

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

175 (2012)

28.46

8

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

ZZ610827 (2012)

35.57

9

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

ZZ610989 (2012)

7.11

10

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

32 (2012)

28.46

11

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

109 (2012)

14.23

12

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

199 (2012)

42.69

13

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

18 (2012)

142.29

14

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

ZZ610871 (2012)

56.91

15

Vārds, Uzvārds

Personas kods

6

245 (2011)

42.69

16

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

200 (2012)

14.23

17

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

170 (2012)

14.23

18

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

ZZ610824 (2012)

142.29

19

Vārds, Uzvārds

Personas kods

6

244 (2011)

28.46

20

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

ZZ611119 (2012)

142.29

21

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

ZZ610934 (2012)

142.29

22

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

27 (2012)

213.43

23

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

ZZ611260 (2012)

7.11

24

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

ZZ610423 (2012)

14.23

25

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

139 (2012)

71.14

26

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

36 (2012)

28.46

27

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

42 (2012)

142.29

28

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

ZZ611245 (2012)

56.91

29

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

ZZ610484 (2012)

7.11

30

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

ZZ610240 (2012)

142.29

31

Vārds, Uzvārds

Personas kods

8

0449 (2009)

28.46

32

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

ZZ611109 (2012)

14.23

33

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

0008 (2012)

14.23

34

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

113 (2012)

71.14

35

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

130 (2012)

42.69

36

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

ZZ610998 (2012)

142.29

37

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

101 (2012)

142.29

38

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

ZZ610659 (2012)

28.46

39

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

198 (2012)

28.46

40

Vārds, Uzvārds

Personas kods

5

24 (2012)

71.14

2518.52

*Grāmatvedības uzskaitē izmaiņas debitoru sastāvā iekļaujamas 2017.gada pārskatā

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto debitoru parādu piedziņai.


Lejupielāde: DOC un PDF