Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 56

protokols Nr. 2, 23. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības
programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību
nolūkos” projekta “Be Active!”/ “Esi aktīvs!” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” vadlīnijām, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumu Nr.420 “Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā”, saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2017.gada 6.decembra lēmumu Nr.2-5/671 “Par projekta “Be Active!” pieteikuma apstiprināšanu”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.:“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.170 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektu “Be Active!”/ “Esi aktīvs!” (turpmāk – projekts) kā projekta vadošajam partnerim partnerībā ar projekta partneriem – jauniešu organizāciju „Georgian Youth for Europe” Gruzijā un „CHECK-IN – Cooperation and Development” Portugālē.

2. Noteikt projekta mērķi – attīstīt jauniešu izpratni par Eiropas kultūru daudzveidību un veicināt jauniešu pašiniciatīvu sabiedriskajos procesos .

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – attīstīta Jūrmalas jauniešu izpratne par kultūru daudzveidību, veicināta jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana sabiedrībā, veicināta Jūrmalas jauniešu pašiniciatīva sabiedriskajos procesos, veicināta Jūrmalas jauniešu izpratne par brīvprātīgo darbu vietējā un starptautiskā mērogā, īstenotas daudzveidīgas radošās un izglītojošās aktivitātes jauniešiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrā un Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrā, nostiprināta starptautiskā sadarbība jaunatnes jomā ar Gruzijas un Portugāles jauniešu organizācijām.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2018.gada 1.marta līdz 2019.gada 31.janvārim.

5. Noteikt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra kā projekta vadošā partnera projekta kopējās izmaksas 9 630,00 EUR (deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk., attiecināmo izmaksu summa 9 630,00 EUR (deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 00 centi), kur Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtais Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100%.

6. Projekta priekšfinansējumu 1 926,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit seši euro un 00 centi) jeb 20% apmērā no 5.punktā minētajām attiecināmām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS


Lejupielāde: DOC un PDF