Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 55

protokols Nr. 2, 22. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības
programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību
nolūkos” projekta “Me.You.Personality.”/ “Es.Tu.Personība.” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” vadlīnijām, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumu Nr.419 “Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā”, saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2017.gada 5.decembra lēmumu Nr.2-5/635 “Par projekta “Me.You.Personality.” pieteikuma apstiprināšanu”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam un atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.:“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.170 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektu “Me.You.Personality.”/ “Es.Tu.Personība.” (turpmāk – projekts) kā projekta vadošajam partnerim partnerībā ar projekta partneriem – biedrību „CHECK-IN” (Portugāle), biedrību “Esplora” (Itālija), jauniešu brīvā laika pavadīšanas centru “JLC” (Lietuva), jauniešu sporta klubu “Agones SFC” (Malta) un sadraudzības pilsētu Kabūru (Francija).

2. Noteikt projekta mērķi – sekmēt jauniešu personības attīstību un veicināt savstarpējo mijiedarbību ar vienaudžiem .

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – sekmēta daudzpusīga jauniešu personības attīstība, veicināta jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana sabiedrībā, sagatavoti priekšlikumi jauniešu marginalizācijas risku novēršanai, veicināta starpkultūru pieredzes apmaiņa, nostiprināta starptautiskā sadarbība jaunatnes jomā Jūrmalas pilsētai ar Maltas, Lietuvas, Portugāles, Francijas un Itālijas jauniešu organizācijām un jauniešu centriem.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2018.gada 1.maija līdz 2018.gada 30.novembrim.

5. Noteikt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra kā projekta vadošā partnera projekta kopējās izmaksas 21 182,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis viens simts astoņdesmit divi euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk., attiecināmo izmaksu summa 21 182,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis viens simts astoņdesmit divi euro un 00 centi), kur Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtais Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100%.

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 4 236,40 EUR (četri tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro un 40 centi) jeb līdz 20% apmērā no 5.punktā minētajām attiecināmām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF