Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 54

protokols Nr. 2, 21. punkts

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas
jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi
2018.gadā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.:“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.180 “Jauniešu līdzdalība pilsētas sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai”, ņemot vērā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2018.gada 30.janvāra vēstuli “Aicinājums pieteikties par Eurodesk reģionālo koordinatoru pakalpojumu sniedzēju”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīklā, sniedzot „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumus 2018.gadā” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”, Eiropas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. īstenoti divi pasākumi, kuros dalībnieki informēti par "Erasmus+: Jaunatne darbībā”, Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla piedāvātajām iespējām, kā arī – dalībnieki attīstījuši savas prasmes informācijas meklēšanā un tās kritiskā izvērtēšanā;

3.2. veicināta sadarbība ar citiem jauniešu centriem, pašvaldībām Latvijā un sekmēta kontaktu tīkla attīstība ar citiem Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2018.gada 3.aprīļa līdz 2018.gada 28.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 1 008.00 EUR (viens tūksotis astoņi euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums, kuru piešķir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

6. Projekta priekšfinansējumu 101.00 EUR (viens simts viens euro un 00 centi) apmērā paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

7. Pieņemt zināšanai, ka projekta sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2018.gada 5.februārim nodrošina Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF