Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 53

protokols Nr. 2, 20. punkts

Par Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas finansētās programmas
“Human Rights and Democracy in Action EU/CoE Joint Programme
for international cooperation projects” projekta “Baltijas valstu
partnerība cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības jomā” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, saskaņā ar Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas finansētās programmas “Human Rights and Democracy in Action EU/CoE Joint Programme for international cooperation projects” nosacījumiem, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmuma Nr.219 “Par Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas finansētās programmas “Human Rights and Democracy in Action EU/CoE Joint Programme for international cooperation projects” projekta “Baltijas valstu partnerība cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības jomā” īstenošanu”, un „Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020. gadam” rīcības plāna rīcības virziena “R3.2.3. Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” 8.punktā “Starptautiskās sadarbības attīstība” noteikto un Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena „R3.2.3.: Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noslēgt Vaivaru pamatskolas, Slokas pamatskolas un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas finansētā programmas “Human Rights and Democracy in Action EU/CoE Joint Programme for international cooperation projects” projekta Baltijas valstu partnerība cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības jomā”/ “ Baltic Partnerships for Human Rights Education (HRE) and Education for Democratic Citizenship (EDC) ” īstenošanu, saskaņā ar pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 15.februāra lēmumam Nr.53

(Protokols Nr.2, 20.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

Baltijas valstu partnerība cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības jomā/ “Baltic Partnerships for Human Rights Education (HRE) and Education for Democratic Citizenship (EDC)”

Līguma/vienošanās Nr.

Vienošanās ar biedrību “Jaunatnes līderu koalīcija” par sadarbību projektā:

Jūrmalas BJIC – Nr. 5.4-16 EP.EK, 28.04.2017.

Vaivaru pamatskola – Nr. 5.2-16 EP.EK, 28.04.2017.

Slokas pamatskola –  Nr. 5.3-16 EP.EK, 28.04.2017.

Darbības programmas nosaukums:

Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas finansētā programma

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

“Human Rights and Democracy in Action EU/CoE Joint Programme for international cooperation projects”

Projekta mērķis

1. Sniegt pedagogiem/jaunatnes darbiniekiem zināšanas un attīstīt viņu prasmes darbam tādā vidē, kuru ietekmē plašsaziņas līdzekļi un sociālie tīkli;

2. Piedāvāt pedagogiem/jaunatnes darbiniekiem kvalifikācijas celšanas programmu un metodiskos līdzekļus, kas nepieciešami radošajā darbā, lai palīdzētu skolēniem kritiski novērtēt plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos pieejamo informāciju.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Pilotprojekta īstenošana Jūrmalas BJIC

 (28.04.-17.08.2017.)

Pilotprojektu plānošana un īstenošana;

Rezultātu un labās prakses apkopošana un prezentēšana;

Dalība starptautiskā noslēguma konferencē;

Atskaišu iesniegšana.

Sadarbībā ar Jūrmalas JIC plānots un īstenots pilotprojekts – 3 diskusijas, latviešu un krievu tautības Jūrmalas pilsētas jauniešiem par strīdīgām tēmām jauniešu vidū.

Piedalījās 50 Jūrmalas jaunieši.

Darbā ar jauniešiem iesaistītie darbinieki piedalījušies projekta ievadseminārā, kura ietvaros identificētas galvenās strīdīgās tēmas, ar ko saskaras pedagogi un jaunatnes darbinieki

ikdienas darbā, izprastas galvenās problēmas, kas saistītas ar strīdīgu tēmu mācīšanu Latvijas skolās un apgūtas

dažādas neformālās izglītības metodes strīdīgu tēmu apskatei.

Sagatavota prezentācija par rezultātiem un prezentēta projekta seminārā Latvijā.

Apkopoti projekta labās prakses piemēri no Jūrmalas pilsētas un citām skolām Latvijā; pilotprojektu rezultāti tika prezentēti starptautiskā noslēguma konferencē Tallinā.

Sagatavotas un iesniegtas atskaites projekta īstenotājam.

Visas plānotās projekta partneru aktivitātes tika īstenotas un sasniegti projekta aktivitāšu rezultāti.

Pilotprojekta īstenošana Vaivaru pamatskolā

 (28.04.-17.08.2017.)

Pilotprojektu plānošana un īstenošana;

Rezultātu un labās prakses apkopošana un prezentēšana;

Dalība starptautiskā konferencē;

Atskaišu iesniegšana.

Pedagogi apguva metodiskos līdzekļus, ko radoši izmantot darbā ar skolēniem.

Pedagogi organizēja seminārus un diskusijas 4.-9.klašu skolēniem par plašsaziņas līdzekļu un sociālo tīklu sniegtās informācijas un iespēju kritisku izvērtēšanu.

Atskaites tika precīzi sagatavotas un iesniegtas laikā.

4 skolas pedagogi piedalījās projekta rezultātu apkopošanā Cēsīs, dalījās pieredzē, plānoja kopīgu dalību starptautiskā seminārā.

Visu trīs projektā iesaistīto izglītības iestāžu pedagogi 2 reizes tikās oktobrī Vaivaru pamatskolā un Slokas pamatskolā, lai dalītos pieredzē un lai kopīgi sagatavotu Latvijas snieguma projektā starptautisko prezentāciju.

4 Vaivaru pamatskolas pedagogi piedalījās Baltijas valstu starptautiskā konferencē Tallinā, diskusijās un darba grupās dalījās pieredzē.

Visas plānotās projekta partneru aktivitātes tika īstenotas un sasniegti projekta aktivitāšu rezultāti.

Pilotprojekta īstenošana Slokas pamatskolā

 (28.04.-17.08.2017.)

Pilotprojektu plānošana un īstenošana;

Rezultātu un labās prakses apkopošana un prezentēšana;

Dalība starptautiskā konferencē;

Atskaišu iesniegšana.

Pedagogi apguvuši metodiskos līdzekļus, ko radoši izmantot darbā ar skolēniem.

Organizētas aktivitātes skolēniem par plašsaziņas līdzekļu un sociālo tīklu sniegto informāciju un tās kritisku izvērtēšanu.

Pedagogi piedalījušies projekta rezultātu seminārā Cēsīs un noslēguma konferencē Tallinā.

Visas plānotās projekta partneru aktivitātes tika īstenotas un sasniegti projekta aktivitāšu rezultāti.

Projektā veiktie grozījumi

Grozījumi projektā netika veikti

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

No 2017.gada 1.maija līdz 2017.gada 30.oktobrim

No 2017.gada 1.maija līdz 2017.gada 30.oktobrim

Atbilstoši noslēgtajām vienošanās ar biedrību “Jaunatnes līderu koalīcija” par sadarbību projektā:

Jūrmalas BJIC – Nr. 5.4-16 EP.EK, 28.04.2017.

Vaivaru pamatskola – Nr. 5.2-16 EP.EK, 28.04.2017.

Slokas pamatskola –  Nr. 5.3-16 EP.EK, 28.04.2017.


Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem)

2017. gads

1

2

3

4

Pilotprojekta īstenošana Jūrmalas BJIC

x

x

Pilotprojekta īstenošana Vaivaru pamatskolā

x

x

Pilotprojekta īstenošana Slokas pamatskolā

x

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas laika grafikā netika veiktas

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem)

2017. gads

1

2

3

4

Pilotprojekta īstenošana Jūrmalas BJIC

x

x

Pilotprojekta īstenošana Vaivaru pamatskolā

x

x

Pilotprojekta īstenošana Slokas pamatskolā

x

x

Projekta komanda

1. Jūrmalas BJIC:

1.1. Evija Majore, direktore, 26324186, bjic@edu.jurmala;

1.2. Linda Kalniņa – jaunatnes darbiniece, tālr.nr. , linda.kalnina@edu.jurmala.lv ;

2. Vaivaru pamatskola:

2.1. Jana Rozenberga, sociālais pedagogs, tālr.nr., jana.rozenberga@edu.jurmala.lv ;

2.2. Anda Kaspare, sākumskolas skolotāja, tālr.nr., e-pasta adrese;

2.3. Jānis Ķirsis, dabaszinātņu skolotājs, tālr.nr., e-pasta adrese;

3. Slokas pamatskola:

3.1. Guna Višņevska, skolotāja; tālr.nr. , e-pasta adrese;

3.2. Inese Muldere, skolotāja, tālr.nr. .

Secinājumi un priekšlikumi

Projekts “ Baltijas valstu partnerība cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības jomā” sekmīgi realizēts Jūrmalas BJIC, Vaivaru pamatskolā un Slokas pamatskolā. Projekta dalībnieki (pedagogi un jaunatnes darbinieki) pilnveidojuši medijpratības kompetences, zināšanas par metodoloģiju darbam ar bērniem un jauniešiem. Dalībnieki aktualizējuši zināšanas un prasmes darbam tādā vidē, kuru ietekmē plašsaziņas līdzekļi un sociālie tīkli, kā arī apguvuši jaunus metodiskos materiālus darbam ar skolēniem par kritiskām tēmām.

Projekts tika finansēts Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas programmas “Human Rights and Democracy in Action” ietvaros, bet komandējuma dienas naudas izdevumi 133,40 EUR apmērā tika segti no Jūrmalas BJIC piešķirtajiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Turpmāk jāattīsta metožu pielietošana mācīšanās procesā un metožu atbilstības izvērtēšana: “Kā attīstīt skolēnu prasmes novērtēt plašssaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos pieejamo informāciju”, “Kā mācīt strīdīgas tēmas”, metodikas praktiskais pielietojums darbā ar Jūrmalas skolēniem. Projekta dalībnieki rosina veidot un plānot jaunus projektus no idejām, ko diskusijās un semināros izteica paši skolēni – par kopīgām vairāku skolu skolēnu apmācībām, par kopīgiem pētījumiem, par kopīgām sarunām.

SASKAŅOTS

Jūrmalas BJIC direktore E.Majore

Vaivaru pamatskolas direktore I.Kārkliņa

Slokas pamatskolas direktors G.Miķelsons

SAGATAVOJA

Jūrmalas BJIC jaunatnes darbiniece projektu jomā L.Kalniņa


Lejupielāde: DOC un PDF