Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 52

protokols Nr. 2, 17. punkts

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2018”
īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 „ Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem " 141.5 punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības virziena R2.8.1. “Publiskās telpas pilnveide” aktivitāti Nr.99 “Publiskās telpas un ēku apsaimniekošana” un rīcības virziena P3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.222 “Sabiedrības integrācijas veicināšana”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu un ņemot vērā Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāles 2018.gada 16.janvāra vēstuli Nr.25.2-1.1/4 „Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 2018.gadā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot aktīvo nodarbinātības pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2018” (turpmāk – pasākums), noslēdzot līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu .

2. Noteikt pasākuma īstenošanas mērķi – veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

3. Noteikt ieguvumus no pasākuma īstenošanas - atbalsts bezdarbnieku darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot sociālā labuma darbus sabiedrības labā.

4. Noteikt pasākuma īstenošanas laiku no 2018.gada 1.marta līdz 2019.gada 31.janvārim.

5. Noteikt pasākuma kopējās izmaksas 39 267 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi euro un 00 centi) apmērā saskaņā ar pielikumu, t.sk.:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 23 782 EUR (divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit divi euro un 00 centi), kas 100% tiek finansēta no valsts nodarbinātības programmas speciālā budžeta līdzekļiem;

5.2. neattiecināmo izmaksu summa 15 485 EUR (piecpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit pieci euro un 00 centi), kas 100% apmērā tiek finansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

7. Pasākuma ieviešanas ietvaros uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai organizēt lēmuma 1.punktā minētā līguma noslēgšanu.

8. Pasākuma ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai .

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS


Lejupielāde: DOC un PDF