Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 51

protokols Nr. 2, 16. punkts

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017”
noslēgumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumam Nr.47 „Par aktīvās nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017” īstenošanu”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt aktīvās nodarbinātības pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017”, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt aktīvās nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017” kopējās faktiskās izmaksas 61 402.97 EUR (sešdesmit viens tūkstotis četri simti divi euro un 97 centi) (2.pielikums „Projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums „Pārskats par projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017” finanšu līdzekļu apguvi”), tai skaitā:

2.1. attiecināmo izmaksu summu 39 748,26 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi euro un 26 centi), kas 100% apmērā ir finansēta no Valsts nodarbinātības programmas speciālā budžeta līdzekļiem;

2.2. neattiecināmo izmaksu summa 21 654,71 EUR (divdesmit viens tūkstotis seši simti piecdesmit četri euro un 71 cents), kas 100% apmērā ir finansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums

2018.gada 15.februāra lēmumam Nr.51

(Protokols Nr.2, 16.punkts)

Aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017”

noslēguma ziņojums

Pamata informācija [1]

Projekta nosaukums

“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017”

Līguma/vienošanās Nr.

1APSD-25-2017 (1.2-16/170)

Darbības programmas nosaukums:

Valsts nodarbinātības programma, kas tiek īstenota

atbilstoši  Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.75 " Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem ".

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

 Aktīvās nodarbinātības pasākums “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”
Projekta mērķis

Veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Projekta administrēšana

(01.03.2017.- 31.12.2017)

· līgumu slēgšana ar projektā iesaistītajiem bezdarbniekiem (98 gab.)

· projekta atskaišu dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšana Nodarbinātības Valsts aģentūrā (saskaņā ar Līgumu, kas noslēgts ar NVA - 10 gab.)

· līgumu slēgšana ar projektā iesaistītajiem bezdarbniekiem (98 gab.)

· projekta atskaišu dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšana Nodarbinātības Valsts aģentūrā (saskaņā ar Līgumu, kas noslēgts ar NVA - 10 gab.)

Publicitāte

(01.03.2017.- 31.12.2017)

· Izvietot informāciju par projektu Jūrmalas pilsētas domes mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā Attīstība (1 gab.)

· Izvietot informāciju par projektu publicēt Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv (1 gab.)

· Publikācijas par projektu ievietošana „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā”

(1 gab.)

· Informatīvo plākšņu uzstādīšana

(2 gab.)

· Izvietota informācija par projektu Jūrmalas pilsētas domes mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā Attīstība (1 gab.)

· Informācija par projektu publicēta Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv (1 gab.)

· Publikācija par projektu ievietota „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā”

(1 gab.)

· Uzstādītas informatīvās plāksnes

(2 gab.)

Projektā veiktie grozījumi

-

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.03.2017. - 31.12.2017.

01.03.2017. – 31.12.2017.

-

Projekta iesniegumā plānotais un faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem 2017.gads)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Projekta administrēšana

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Publicitāte

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Projekta komanda

Projekta vadītājs - Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas speciālists Einārs Bučs (einars.bucs@jurmala.lv, 67093985)

Projekta grāmatvede – Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede Ināra Kundziņa ( inara.kundzina@jurmala.lv 67093806)

Secinājumi un priekšlikumi

Aktīvās nodarbinātības pasākums „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 2017” ir palīdzējis 98 bez darba esošiem Jūrmalas iedzīvotājiem iegūt un uzturēt darba iemaņas pašvaldības izveidotajās darba vietās.

Pasākums veiksmīgi sasniedza nabadzīgos un sociālās atstumtības riskam pakļautos iedzīvotājus, sniedzot cilvēkiem aktivizācijas iespējas.

Projekta ietvaros tika organizētas darba vietas pašvaldības teritoriju sakopšanai. Projekta dalībnieki tika iesaistīti pašvaldības piederošās teritorijas (pludmales, kāpu zonu, zaļo zonu, trotuāru, pilsētas mežu un Lielupes piekrastes) sakopšanā.

Projekta dalībnieku darba kavējuma (slimošana, darba meklējumi, neattaisnoti darba kavējumi) rezultātā un sakarā ar bezdarbnieku pieprasījumu samazināšanos pēc projekta, faktiskais Valsts nodarbinātības programmas speciālā budžeta finansējums tika apgūts par 5033,74 EUR (11.24%) mazākā apmērā, kā sākotnēji plānots.

No bezdarba līmeņa Jūrmalas pilsētā ir atkarīgs pieprasījums pēc pasākuma piedāvātajām darba vietām.

Izvērtējot iepriekšējo gadu pieredzi, ir nepieciešama arī turpmāka pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošana, jo katru gadu ir sociāli neaktīvo cilvēku grupa, kuriem šāda programma ir nepieciešama.[1] Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Pielikums Nr.2 XLS

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF