Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 48

protokols Nr. 2, 13. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā Nr.7
“Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai
un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā
projektu iesniegumu atlasē”

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 10.punktu, 12.punktu, 18.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.593 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu un Jūrmalas pilsētas Attīstības programmu 2014.-2020. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”, kurā izdarīti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra lēmumu Nr.612 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam””, 2.pielikuma “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2018.-2020.gadam” 2.pielikuma “Integrētās teritoriju investīcijas” prioritāro projekta ideju Nr.2: “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai”, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020. gadam noteiktās prioritātes P2.4. “Jūrmalas ostas attīstība un kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē”, rīcības virziena R2.4.2. “Kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē” aktivitāti Nr.80 “Lielupes kuģošanas un ūdenstūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” un prioritātes P3.7. “Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšana” rīcības virziena R3.7.2. “Vietējās uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr. 230 “Uzņēmējdarbības veicināšana”, Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna 2016.-2020.gadam rīcības virziena RV2.4.1. “Jūrmalas ostas attīstība” aktivitāti Nr.13 “Uzlabot Jūrmalas ostas infrastruktūru atbilstoši ostas attīstības programmai”, Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam uzdevuma U1.2. “Atpūtas, rekreācijas tūrisma piedāvājuma pilnveidošana vietējiem un ārvalstu viesiem” pasākumu P.1.2.12. “Ūdens tūrisma pakalpojumu centra “Majori” izveide (Straumes ielā 1a)”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā Nr.7 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” (turpmāk - Lēmums) šādus grozījumus:

1. Lēmuma 3.2.3.apakšpunktā aizstāt skaitli un vārdu “764 307,56 EUR” ar skaitli un vārdu “630 426,58 EUR”.

2. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 2 520 935,53 EUR (divi miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro un 53 centi), tai skaitā:

5.1. attiecināmās un neattiecināmās izmaksas 1 890 508,95 EUR (viens miljons astoņi simti deviņdesmit tūkstoši pieci simti astoņi euro un 95 centi), no tām:

5.1.1. attiecināmās izmaksas 899 185,37 EUR (astoņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci euro un 37 centi), tai skaitā:

5.1.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 70,11% jeb 630 426,58 EUR (seši simti trīsdesmit tūkstoši četri simti divdesmit seši euro un 58 centi);

5.1.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 29,89% jeb 268 758,79 EUR (divi simti sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit astoņi euro un 79 centi), tai skaitā:

5.1.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 1,86% jeb 16 687,76 EUR (sešpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņi euro un 76 centi);

5.1.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir 28,03% jeb 252 071,03 EUR (divi simti piecdesmit divi tūkstoši septiņdesmit viens euro un 03 centi);

5.1.2. neattiecināmās izmaksas 991 323,58 EUR (deviņi simti deviņdesmit viens tūkstotis trīs simti divdesmit trīs euro un 58 centi), kas tiks segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta un paredzētas telpu izbūvei ēkas Straumes ielā 1a 2.stāvā, lai Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļa, Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija, Jūrmalas ostas pārvalde un Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu;

5.2. no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā, atbilstoši 5.1.1.1.punktā noteiktajai summai, labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – 630 426,58 EUR (seši simti trīsdesmit tūkstoši četri simti divdesmit seši euro un 58 centi).”

3. Izteikt Lēmuma 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Projekta priekšfinansējumu līdz 64 711,43 EUR (sešdesmit četri tūkstoši septiņi simti vienpadsmit euro un 43 centi) jeb līdz 10% apmērā no 5.1.1.1. punktā un 5.1.1.2.1.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF