Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 24.janvāra 1.lēmumu

2018.gada 15.februārīNr. 45

protokols Nr. 2, 10. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli
Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā vienai dienai iekasēšanas
kārtību un sadarbības līgumu slēgšanu

Lai nodrošinātu efektīvāku Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā vienai dienai bez iebraukšanas reižu ierobežojuma (turpmāk – nodeva) samaksas iespēju un dienas caurlaides reģistrēšanu nodevas maksātājiem un lai nodrošinātu brīvu konkurenci, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61. pantu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” 17.1. un 24.1. apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt sadarbības parauglīgumu par pašvaldības nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā vienai dienai bez iebraukšanas reižu ierobežojuma iekasēšanu, izmantojot tiešsaistes maksājumu pakalpojumu: tiešsaistes maksājumu pakalpojumu sniedzēju elektroniskajā sistēmā saskaņā ar šī lēmuma 1. pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai vienas nedēļas laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas:

2.1. un turpmāk reizi gadā līdz kalendārā gada 1. februārim sagatavot publicēšanai paziņojumu par iespēju slēgt šī lēmuma 1. punktā minēto sadarbības līgumu saskaņā ar šī lēmuma 2. pielikumā noteikto kārtību;

2.2. nosūtīt sadarbības partneriem, kuri ir snieguši Jūrmalas pilsētas domei šādu pakalpojumu, paziņojumu par iespēju slēgt sadarbības līgumu, ievērojot šī lēmuma 2. pielikumā noteiktās prasības pretendentiem.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt šī lēmuma 2. punktā minēto paziņojumu presē vai pašvaldības tīmekļa vietnē.

4. Izveidot darba grupu šī lēmuma 2.pielikuma 5. punktā noteikto pretendenta iesniegto dokumentu un atbilstības izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanu šādā sastāvā:

4.1. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes vadītājs – darba grupas vadītājs;

4.2. Jūrmalas pilsētas domes Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītājs – darba grupas vadītāja vietnieks;

4.3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļas vadītāja vietnieks;

4.4. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības galvenais grāmatvedis.

5. Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai slēgt sadarbības līgumus saskaņā ar šī lēmuma 4. punktā noteiktās darba grupas lēmumu par sadarbības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

6. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās pārvaldes Administratīvai nodaļai nosūtīt šo lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informācijai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 15.februāra lēmumam Nr.45

(protokols Nr.2, 10.punkts)

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr. _______

Jūrmalā, 2018. gada ___. _______________

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr. 90000056357, (turpmāk – DOME) kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010. gada 4. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses, un

_________________, reģistrācijas Nr. ___________, (turpmāk – PARTNERIS) kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas _______________________________________________, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī Puse/-es,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada ________________ lēmumu Nr. ____ „Par līguma noslēgšanu”, savā starpā noslēdz šādu sadarbības līgumu (turpmāk - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Puses sadarbojas, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā vienai dienai bez iebraukšanas reižu ierobežojuma (turpmāk – Nodeva) iekasēšanu, izmantojot PARTNERA tiešsaistes maksājumu pakalpojumu elektronisko sistēmu (turpmāk - Pakalpojumi), saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. PARTNERIS apņemas:

2.1.1. sniegt Pakalpojumus no Līguma noslēgšanas dienas, bet ne agrāk kā no 201__. gada 1. aprīļa, līdz 201_. gada ________ 30. septembrim 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā;

2.1.2. nodrošināt iespēju Nodevas maksātājam ar tiešsaistes maksājumu pakalpojumu starpniecību, nosūtot īsziņu uz PARTNERA norādīto tālruņa numuru vai veicot zibmaksājumu tiešsaistes maksājumu aplikācijā, veikt norēķinus par Nodevu (2,00 euro) apmērā, lai iegādātos dienas caurlaidi - iebraukšanai ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā vienai dienai bez iebraukšanas reižu ierobežojuma (turpmāk – dienas caurlaide);

2.1.3. veikto darījumu notikumus un finanšu transakcijas atspoguļot PARTNERA datu bāzē – elektroniskā norēķinu sistēmā (turpmāk – PARTNERA SISTĒMA) un vienlaikus veikto darījumu notikumus fiksēt DOMES datu bāzē (turpmāk – DOMES SISTĒMA);

2.1.4. informēt Nodevas maksātāju par Nodevas samaksas iespējām, izvietojot informāciju savā mājas lapā www.________________;

2.1.5. nodrošināt, ka Nodevas maksātājs papildus Nodevai maksā starpniecības maksu par Nodevas iekasēšanas pakalpojumu sniegšanu ______ % (summa vārdiem) apmērā no Nodevas summas, norādot tās summu naudas izteiksmē - ___________ euro (summa vārdiem) saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 59. panta otro daļu. PARTNERIS informē DOMI 10 (desmit) darbdienu laikā pirms procentu likmes par starpniecības pakalpojumu sniegšanu izmaiņām;

2.1.6. nodrošināt iespēju Nodevas maksātājam, pieslēdzoties pie PARTNERA SISTĒMAS, pirms maksājuma uzsākšanas saņemt informāciju no PARTNERA SISTĒMAS, ka Nodevas maksātājam papildus Nodevai būs jāmaksā procentu likmi par starpniecības pakalpojumu sniegšanu, norādot tās summu naudas izteiksmē, saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 59. panta otro daļu;

2.1.7. informēt Nodevas maksātāju par Nodevas samaksu - nosūtīt paziņojumu Nodevas maksātājam, kurā norādīta informācija par: dienas caurlaides reģistrāciju, tās derīguma termiņu (attiecīgajā samaksas datumā no 00.00 līdz 23.59), transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, transportlīdzekļa reģistrācijas valsti un Nodevas saņēmēju (Jūrmalas pilsētas dome);

2.1.8. trīs darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās piešķirt DOMEI tiesības un tehniski nodrošināt piekļuvi PARTNERA SISTĒMAI. Par piekļuves izveidošanu PARTNERIS paziņo Līguma 6.1.2. punktā noteiktajai DOMES atbildīgajai personai, kā arī nodod tai PARTNERA SISTĒMAS izmantošanas un autorizācijas aprakstu un piekļuves paroles;

2.1.9. nodrošināt DOMEI PARTNERA SISTĒMĀ atskaišu sagatavošanu un saglabāšanu par Nodevas maksātāju darījumiem un reģistrētajām iebraukšanas dienas caurlaidēm visā Līguma darbības laikā un 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc Līguma laušanas vai izbeigšanas, nodrošinot kopsavilkumus norādītā laika periodā:

2.1.9.1. apkopojot šādus kritērijus:

a. Nodevas saņēmējs;

b. pakalpojuma nosaukums;

c. pakalpojuma kods;

d. pakalpojuma izmantošanas daudzums;

e. summa bez PVN;

f. valūta (EUR);

2.1.9.2. meklēšanu pēc šādiem kritērijiem:

a. pakalpojuma veida;

b. Nodevas maksātāja identifikatora;

c. dienas caurlaidei reģistrētās transporta līdzekļa reģistrācijas numura;

d. dienas caurlaidei reģistrētās transporta līdzekļa reģistrācijas valsts;

e. dienas caurlaides reģistrēšanas datuma no/līdz;

f. dienas caurlaides saņemšanas laika no/līdz (laiks: no - līdz 23.59);

g. samaksas summas.

2.1.10. paziņot par plānotajiem PARTNERA SISTĒMAS profilaktiskajiem darbiem Līguma 6.1.1. punktā noteiktajai DOMES atbildīgajai personai vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš un saskaņot šo darbu veikšanas laiku;

2.1.11. nekavējoties paziņot par PARTNERA SISTĒMAS ārkārtas/neplānotajiem pārtraukumiem Līguma 6.1.1. punktā noteiktajai DOMES atbildīgajai personai, norādot paredzamo PARTNERA SISTĒMAS darbības atjaunošanas laiku;

2.1.12. pēc PARTNERA SISTĒMAS darbības un datu pārraides atjaunošanas nodrošināt datu nodošanu DOMES SISTĒMAI;

2.1.13. nodrošināt PARTNERA SISTĒMAS apkalpošanu un drošību;

2.1.14. nodrošināt PARTNERA SISTĒMAS datu nodošanu DOMES SISTĒMAI par Nodevas samaksu un Nodevas maksātājiem reģistrētajām dienas caurlaidēm -nekavējoties (reālā laikā) saskaņā ar Automatizētās transportlīdzekļu informācijas kontroles sistēmas datu apmaiņas specifikācijā (Līguma 2. pielikumā) norādīto formātu par reģistrētajām dienas caurlaidēm;

2.1.15. nodrošināt finanšu un fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt fizisko personu datu aizsardzības obligāto tehnisko un organizatorisko prasību ievērošanu saskaņā ar Līguma noteikumiem;

2.1.16. ieskaitīt naudas līdzekļus DOMES norēķinu kontā Nr. LV19HABA0551023726069, avansa maksājuma veidā, nodrošinot, ka iemaksātais avansa maksājuma apmērs ir pietiekams, lai nodrošinātu ar PARTNERA starpniecību iekasētās Nodevas veikto darījumu samaksu pēc fakta. Katra sekojoša Nodevas iekasēšanas mēneša 1. datumā PARTNERIS sagatavo un iesniedz DOMEI Aktu par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu (1. pielikums) par avansa veidā nomaksātās Nodevas apmēru;

2.1.17. izskatīt DOMES pretenzijas par Līguma 2.1.16. punktā minētajos aktos norādīto informāciju, kuras DOME izteikusi rakstiski, nosūtot tās uz PARTNERA elektronisko pasta adresi ______________ ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc tā kalendārā mēneša beigām, kurā noticis darījums. Ja šajā termiņā DOME pretenzijas nav izteikusi, uzskatāms, ka DOME piekrīt 2.1.16. punktā minētajos aktos norādītajai darījumu summai attiecīgajā kalendārajā mēnesī;

2.1.18. izskatīt DOMES pretenzijas par sniegtajiem Pakalpojumiem un sniegt atbildi 15 (piecpadsmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas, un novērst apstākļus, par kuriem DOME izteikusi pretenziju.

2.1.19. rūpīgi glabāt un aizsargāt no izpaušanas saņemto DOMES SISTĒMAS pieejas paroli, novērst nesankcionētu pieejas paroles nonākšanu trešo personu rīcībā;

2.1.20. sniedzot Pakalpojumus, ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

2.1.21. jebkurā laikā pēc DOMES pieprasījuma sniegt atskaiti par Pakalpojumu sniegšanas gaitu;

2.1.22. pieprasīt no DOMES visu DOMES rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama kvalitatīvai Pakalpojumu sniegšanai Līgumā noteiktajā termiņā;

2.1.23. kompensēt izdevumus pēc to faktiskiem apmēriem, kas DOMEI radušies PARTNERA vai viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) dienu laikā no DOMES pretenzijas nosūtīšanas dienas.

2.2. PARTNERIS ir atbildīgs par:

2.2.1. iekasētās Nodevas samaksāšanu DOMEI pilnā apmērā;

2.2.2. to, ka PARTNERA SISTĒMA nodrošina patiesu informāciju par Nodevas samaksu;

2.2.3. radušos traucējumu novēršanu PARTNERA SISTĒMĀ, kas saistīti ar dienas caurlaides izsniegšanu, uzskaiti un norēķinu veikšanas uzskaiti, un apņemas 1 (vienas) dienas laikā pēc DOMES paziņojuma saņemšanas dienas par saviem līdzekļiem novērst radušos traucējumus.

2.3. Visas autortiesības uz PARTNERA SISTĒMU, kā arī ar to saistīto datu apmaiņas programmnodrošinājumu pieder PARTNERIM.

2.4. DOME apņemas:

2.4.1. pēc Nodevas maksātāja pieprasījuma izsniegt Nodevas maksātājam attaisnojuma dokumentu par veikto darījumu;

2.4.2. rakstiski paziņot PARTNERIM par jebkurām DOMES SISTĒMĀ plānotajām izmaiņām vismaz 5 (piecas) darbdienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Par problēmām PARTNERA SISTĒMĀ vai DOMES SISTĒMĀ informācija PARTNERIM nekavējoties tiek nosūtītā elektroniski uz e-pasta adresi _______________;

2.4.3. nodrošināt sava tehniskā aprīkojuma, ko izmanto piekļuvei PARTNERA SISTĒMAI, funkcionēšanu;

2.4.4. tehniski nodrošināt trīs darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas PARTNERA pārstāvjiem piekļuves tiesības datu nodošanai DOMES SISTĒMĀ 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā līdz 201__. gada 30. septembrim, izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams veikt DOMES SISTĒMAS profilaktiskos darbus, iepriekš par to paziņojot PARTNERIM;

2.4.5. rūpīgi glabāt un aizsargāt no izpaušanas viņai nodoto PARTNERA SISTĒMAS pieejas paroli, novērst nesankcionētu pieejas paroles nonākšanu trešo personu rīcībā;

2.4.6. savlaicīgi paziņot PARTNERIM par savu rekvizītu, pilnvaroto personu un citām izmaiņām datos;

2.4.7. sniegt iespējamo palīdzību PARTNERIM strīdu risināšanā ar Nodevas maksātāju;

2.4.8. izmantot PARTNERA SISTĒMU, tās programmnodrošinājumu tikai atbilstoši Līguma nosacījumiem. DOMEI nav tiesību veikt jebkāda veida izmaiņas PARTNERA SISTĒMĀ, tās programmnodrošinājumā, kopēt, pavairot vai nodot tās trešajām personām bez PARTNERA rakstiskas piekrišanas;

2.4.9. dot iespēju PARTNERIM pie iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (kontrolpunktos: Vaivari, Priedaine, u.c.) izvietot PARTNERA sagatavoto informāciju uzlīmju veidā uz maksas aparātiem par iespēju veikt samaksu, izmantojot tiešsaistes maksājumu pakalpojumu;

2.4.10. izvietot informāciju Jūrmalas pilsētas mājas lapā www.jurmala.lv Nodevas maksātājiem, norādot, ka Nodevas maksātājam papildus Nodevai būs jāmaksā starpniecības maksa par Nodevas iekasēšanas pakalpojumu sniegšanu ____ % (summa vārdiem) apmērā no Nodevas summas, norādot tās summu naudas izteiksmē - ___________ euro (summa vārdiem), saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 59. panta otro daļu;

2.4.11. jebkuras savas pretenzijas un prasības attiecībā uz PARTNERA sniegtajiem Pakalpojumiem, nodrošināto pieeju PARTNERA SISTĒMAI un PARTNERA pieteikumiem, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Nodevas samaksas darījuma datuma iesniegt rakstiski PARTNERIM. Šis punkts neatceļ DOMES pienākumu Līguma 2.1.17. punktā noteikto gadījumu pretenziju iesniegšanas termiņu.

3. FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDE

3.1. PARTNERIS apņemas:

3.1.1. nodrošināt, ka jebkura persona, kura darbojas PARTNERA pakļautībā un kurai ir piekļuve fiziskas personas datiem (turpmāk – personas dati), neapstrādā minētos personas datus citādi, kā vien saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Līguma 1. punktā norādītā mērķa īstenošanai.

3.1.2. nodrošināt, ka personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt personas datus, ir apņēmušās rakstiski ievērot konfidencialitāti vai tām ir noteikts attiecīgs pienākums ievērot konfidencialitāti;

3.1.3. glabāt ierakstus par personas datu apstrādes darbībām, ko PARTNERIS veic savas atbildības ietvaros, lai uzskatāmi parādītu, ka ir ievēroti normatīvo aktu prasības, kā arī pēc pieprasījuma darīt minētos ierakstus zināmus DOMEI;

3.1.4. bez iepriekšējas konkrētas vai vispārējas rakstiskas DOMES atļaujas nepiesaistīt citu personas datu apstrādātāju.

3.2. PARTNERIS 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc Līguma darbības izbeigšanas iznīcina visus Līguma darbības laikā iegūtos personas datus, ja vien normatīvajos aktos nav paredzēta cita kārtība.

3.3. PARTNERIS dara pieejamu DOMEI visu informāciju, kas nepieciešama, lai apliecinātu, ka tiek pildītas normatīvajos aktos paredzētās prasības, un lai ļautu DOMEI veikt revīzijas un pārbaudes par veiktajām personas datu apstrādēm.

3.4. PARTNERIS apņemas izsniegt personas datus trešajām personām tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, iepriekš identificējot informācijas pieprasītāju.

3.5. PARTNERIS nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā), tiklīdz tam kļuvis zināms personas datu aizsardzības pārkāpums (drošības incidents), bez nepamatotas kavēšanās ziņo par to DOMEI, ziņojumā iekļaujot šādu informāciju:

3.5.1. datumu un laiku, kad noticis (konstatēts) pārkāpums;

3.5.2. pārkāpuma aprakstu, tostarp, ja iespējams, attiecīgo personas datu subjektu kategorijas un aptuveno skaitu un attiecīgo personas datu ierakstu kategorijas un aptuveno skaitu un tā iespējamās sekas;

3.5.3. pasākumus, kas veikti pārkāpuma pārvaldīšanai (identificēšanai, novērtēšanai, samazināšanai, kontrolēšanai);

3.5.4. atbildīgo personu, kurai ziņots par pārkāpumu, tās kontaktinformāciju;

3.5.5. saglabā pierādījumus.

3.6. PARTNERIS apņemas pēc DOMES pieprasījuma sniegt nepieciešamo informāciju un palīdzību ar atbilstošiem tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem, lai DOME varētu izpildīt savu pienākumu, atbildot uz personas datu subjektu pieprasījumiem un personas datu subjekta tiesību īstenošanu.

4. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

4.1. PARTNERIS atbild par sniegto Pakalpojumu atbilstību visām Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktām tehniskām un citām prasībām.

4.2. Puses katra pati sedz savus mārketinga izdevumus. Citas iespējas izvietot ar Līgumu un Pakalpojumiem saistītu informāciju starp Pusēm saskaņo atsevišķi un pēc vajadzības.

4.3. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

4.4. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma, samaksas kavējuma gadījumā, samaksu nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei nokavējuma procentus 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma darbdienu.

4.5. Par katru Līgumā noteikto PARTNERA saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumu DOMEI ir tiesības piemērot PARTNERIM līgumsodu 100 EUR (viens simts euro) apmērā, ko DOMEI ir tiesības ieturēt no savstarpējiem norēķiniem.

4.6. Par Līguma nosacījuma pārkāpumiem saistībā ar fizisko personu datu apstrādi, konfidencialitāti un Nodevu maksātāju datu izmantošanu personīgiem vai komerciāliem mērķiem, PARTNERIS maksā DOMEI līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PARTNERI no pienācīgas Līguma izpildes.

4.7. Ja Pakalpojumu sniegšana neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām, tad PARTNERIM nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes un jāiesniedz atbilstošs akts DOMEI.

4.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes.

4.9. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tās saņēmušas Līguma izpildes laikā no otras Puses, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie normatīvie akti.

4.10. Puses apņemas izmantot otras Puses logotipus tikai savstarpēji rakstiski (e-pastā) saskaņotajos gadījumos un apjomos, bet jebkurā gadījumā nepieļaujot to izmantošanu prettiesiskā vai kompromitējošā veidā. Ja logotipa izmantošana ir neatbilstoša Līguma mērķim, otrai Pusei ir tiesības aizliegt sava logotipa izmantošanu.

4.11. Nodevas maksātāja sūdzību un pretenziju izskatīšanas kārtība:

4.11.1. jebkādas rakstiskas vai mutiskas Nodevas maksātāja un trešo personu pretenzijas, sūdzības, iesniegumus, kā arī priekšlikumus saistībā ar Nodevas samaksu izskata DOME un ir atbildīga par atbildes sniegšanu Nodevas maksātājam un strīdu risināšanu ar Nodevas maksātāju;

4.11.2. ja Nodevas maksātājs vai trešā persona ar sūdzību ir vērsusies pie PARTNERA, tad PARTNERA pārstāvis norāda DOMES atbildīgās personas koordinātes vai Nodevas maksātāja sūdzību pārsūta DOMEI 5 (piecu) darbdienu laikā pēc sūdzības saņemšanas, izņemot gadījumus, kad Nodevas maksātājs vai trešās personas sūdzība attiecas vienīgi uz PARTNERA darbību;

4.11.3. ja pārbaudot sūdzības saturu, DOMEI rodas kādi jautājumi saistībā ar PARTNERA darbību, tad DOME tos risina, sazinoties ar PARTNERI; PARTNERIS sniedz atbildi 5 (piecu) darbdienu laikā;

4.11.4. ja Nodevas maksātāja sūdzība ir pamatota, PARTNERIM ir pienākums Nodevas maksātājam atmaksāt samaksāto Nodevu, iepriekš sazinoties ar DOMI. Šajā gadījumā DOME iesniedz PARTNERIM pieprasījumu, norādot Nodevas maksātāja identifikatoru un atmaksājamās Nodevas summas apmēru. PARTNERIS, pamatojoties uz DOMES pieteikumu, veic Nodevas summas atmaksu Nodevas maksātāja kontā 5 (piecu) darbdienu laikā no DOMES pieprasījuma saņemšanas.

4.12. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tad strīdus jautājumus izskata saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstiski, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.3. DOME ir tiesīga vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes šādos gadījumos:

5.3.1. PARTNERIS nepienācīgi pilda savas saistības un pēc DOMES rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt;

5.3.2. PARTNERIS pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums pēc DOMES viedokļa var būtiski ietekmēt PARTNERA spējas pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu;

5.3.3. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc DOMES viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz PARTNERA komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido PARTNERA spēju izpildīt saistības saskaņā ar Līgumu;

5.3.4. tiek pasludināts PARTNERA maksātnespējas process.

5.4. Ja DOME izbeidz Līgumu saskaņā ar 5.3. punktu, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā attiecīgās Puses paziņojumā. Šādā gadījumā PARTNERIS atlīdzina DOMEI visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no summas, ko PARTNERIS kopumā ir iekasējis no Nodevas maksātājiem par Nodevas samaksu līdz PARTNERIM nosūtītajā paziņojumā norādītajam Līguma izbeigšanas datumam, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas.

5.5. PARTNERIM ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes 1 (vienu) mēnesi iepriekš par to rakstiski brīdinot DOMI.

5.6. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību.

5.7. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.

5.8. Ja kādu no Pusēm reorganizē, tad Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. DOMES atbildīgās personas/ kontaktpersonas par Pakalpojumu sniegšanu:

6.1.1. Tehnisku jautājumu risināšanai ir DOMES Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes Sistēmu nodrošinājuma nodaļa, e-pasta adrese: atbalsts@jurmala.lv, tālr. 67093941;

6.1.2. Finanšu jautājumu risināšanai ir DOMES Centralizētā grāmatvedība, e-pasta adrese: _______________, tālr. _____________, mob. tālr._______________.

6.2. PARTNERA kontaktpersona par Pakalpojumu sniegšanu ir ____________, e-pasta adrese: ________________, tālr. __________.

6.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

6.4. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (_______) lapām un pielikumiem 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens no eksemplāriem glabājas pie PARTNERA, otrs – pie DOMES.

6.5. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienots 1. pielikums– Akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu uz 1 (vienas) lapas un 2. pielikums – Automatizētās transportlīdzekļu informācijas kontroles sistēmas datu apmaiņas specifikācija uz 2 (divām) lapām.

7. PUŠU REKVIZĪTI

DOME PARTNERIS

Jūrmalas pilsētas dome

_______________________

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Nod .maks. reģ. Nr.

Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015

Juridiskā adrese___________

Konta Nr. ____________________

Banka ____________________________

Kods

tālr.: 67093816,

e-pasts: pasts@jurmala.lv

Konta Nr. _________________

Banka ____________________

Kods ____________________

tālr.:______________________

e-pasts:___________________­­­­­­­­­

________________________

Edgars Stobovs

______________________

______________1. pielikums

201_. gada _______________________

Sadarbības līgumam Nr. _____________

AKTS

par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

starp

PARTNERI

Reģ. Nr. _____________, juridiskā adrese: ________________

un

Jūrmalas pilsētas domi

Reģ. Nr. 90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

uz 201_. gada 1. ___________ par avansa veidā nomaksāto Nodevas apmēru Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā Nr. _____________________________ .

PARTNERA dati EUR

Jūrmalas pilsētas domes dati EUR

PARTNERIS

DOME

___________________________

__________________

___________________________

/________________/

/________________/2. pielikums 201_. gada _______________________

Sadarbības līgumam Nr. _____________

Automatizētās transportlīdzekļu informācijas kontroles sistēmas datu apmaiņas specifikācija

1. Šajā specifikācijā lietotie termini:

1.1. Nodeva – saskaņā ar Sadarbības līguma 1. punktu;

1.2. PARTNERA SISTĒMA - PARTNERA informācijas sistēma, kas organizē Nodevas samaksas iekasēšanu no Nodevas maksātāja, datu nosūtīšanu un aktualizēšanu par Nodevas maksājumiem, izmantojot PARTNERA pakalpojumu;

1.3. DOMES SISTĒMA – DOMES transportlīdzekļu informācijas kontroles sistēma, kas apkopo informāciju par Nodevas apmaksu;

1.4. Transportlīdzeklis - transportlīdzeklis, par kuru ir veikta Nodevas samaksa. Identificējams pēc numura zīmes un transportlīdzekļa reģistrācijas valstiskās piederības.

2. PARTNERA SISTĒMA saņem no Nodevas maksātāja Nodevas samaksu par Transportlīdzekli.

3. Datu apmaiņa starp DOMES SISTĒMU un PARTNERA SISTĒMU, atkarībā no DOMES SISTĒMAS tehniskā nodrošinājuma (iebraukšanas notikumu fiksācijas fotokameru uzstādīšanas, datu pārraides kanālu un elektrības nodrošināšanas, u.tml.), ir šāda:

3.1. PARTNERA SISTĒMA nekavējoties (reālā laikā), izmantojot šīs specifikācijas 4. punktā noteikto PARTNERA nodevas informācijas aktualizēšanas protokolu, informāciju par Nodevas samaksu nosūta DOMES SISTĒMAI;

3.2. PARTNERA SISTĒMA nekavējoties (reālā laikā), izmantojot šīs specifikācijas 5.1. punktā noteikto PARTNERA klientu informācijas aktualizēšanas protokolu, nosūta datus DOMES SISTĒMAI;

3.3. DOMES SISTĒMA pēc iebraukšanas notikuma foto fiksācijas, izmantojot šīs specifikācijas 5.2. punktā noteikto PARTNERA klientu informācijas aktualizēšanas protokolu, atlasa Nodevas pieprasījuma PARTNERIM datus jeb informāciju par PARTNERA klientu iebraukšanas notikumiem Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā aizvadītajā diennaktī un dod iespēju PARTNERA SISTĒMAI tos autorizēti lejuplādēt pēc aizvadītās diennakts līdz plkst. 1.00.

4. PARTNERA nodevas informācijas aktualizēšanas protokols:

Informācijas aktualizēšanai DOMES SISTĒMĀ PARTNERA SISTĒMA izmanto HTTPS protokolu. Informāciju nosūta nekavējoties (reālā laikā) no PARTNERA SISTĒMAS uz DOMES SISTĒMU.

Informācijā ir šādi datu lauki:

Lauka nosaukums

Tips

Apraksts

1

id

int(11)

Ieraksta numurs ar AUTO_INCREMENT iestatījumu

2

plate_number

varchar(45)

Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs

3

plate_country

char(2)

Transportlīdzekļa reģistrācijas valstiskā piederība saskaņā ar standartu ISO 3166-1 alpha-2

4

add_time

datetime

Klienta datums un laiks (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) kad PARTNERA klients apmaksā PARTNERA pakalpojumu

5

message_key

varchar(45)

Atslēga ziņojumu autentifikācijai

6

order_id

int(10)

Ieraksta identifikators Partnera sistēmā

7

dt

timestamp

Ieraksta datums un laiks (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)

5. PARTNERA klientu informācijas aktualizēšanas protokols:

5.1. Informācijas aktualizēšanai DOMES SISTĒMĀ  PARTNERA SISTĒMA izmanto HTTPS protokolu. Informāciju nosūta nekavējoties (reālā laikā) no PARTNERA sistēmas uz DOMES SISTĒMU.

Informācijā ir šādi datu lauki:

Lauka nosaukums

Tips

Apraksts

1

id

int(11)

Ieraksta numurs ar AUTO_INCREMENT iestatījumu

2

plate_number

varchar(45)

Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs

3

plate_country

char(2)

Transportlīdzekļa reģistrācijas valstiskā piederība saskaņā ar standartu ISO 3166-1 alpha-2

4

client_time

datetime

Klienta datums un laiks (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) no kura PARTNERA klients saņem PARTNERA pakalpojumu, sākotnēji 2018-04-01 00:00:00

5

message_key

varchar(45)

Atslēga ziņojumu autentifikācijai

6

order_id

int(10)

Ieraksta identifikators Partnera sistēmā

7

dt

timestamp

Ieraksta datums un laiks (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)

5.2. Nodevas norēķina pieprasījuma dati no DOMES SISTĒMAS uz PARTNERA SISTĒMU:

Lauka nosaukums

Tips

Apraksts

1

plate_number

int(11)

Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs

2

plate_country

char(2)

Transportlīdzekļa reģistrācijas valstiskā piederība saskaņā ar standartu ISO 3166-1 alpha-2

3

trip_time

datetime

Iebraukšanas datums (YYYY-MM-DD) Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā

6. Puses vienojas, ka šīs specifikācijas 3.2. un 3.3. apakšpunkts stājas spēkā pēc DOMES rakstiska apliecinājuma PARTNERIM par šo apakšpunktu prasību izpildes nodrošināšanu no nākošā kalendārā mēneša 1. (pirmā) datuma, bet ne agrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no rakstiska apliecinājuma parakstīšanas brīža.

7. Drošība savienojumā starp DOMES SISTĒMU un PARTNERA SISTĒMU:

Ziņojumu autentifikācijai PARTNERA SISTĒMAI DOME piešķir sistēmas identifikatoru un atslēgu. Katram ziņojumam ģenerē ziņojumu atslēgu, kas ir SHA256 hešs no ziņojuma satura laukiem un PARTNERA atslēgas, vai privāto atslēgu (https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2).

Piemērs: SHA256({plate_number}{purchase_time}{message_key}).

DOME

PARTNERIS

Jūrmalas pilsētas dome

___________________________

__________________

___________________________

Edgars Stobovs

/________________/2. pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018. gada 15.februāra lēmumam Nr.45

(protokols Nr.2, 10.punkts)

Publikācija par sadarbības līguma slēgšanu

Par nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā vienai dienai bez iebraukšanas reižu ierobežojuma samaksas iespēju un dienas caurlaides saņemšanu nodevas maksātājiem, izmantojot tiešsaistes maksājumu pakalpojumu elektronisko norēķinu sistēmu.

1. Sadarbības līguma priekšmets

Nodrošināt nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā vienai dienai bez iebraukšanas reižu ierobežojuma samaksas iespēju un dienas caurlaides reģistrēšanu nodevas maksātājiem, izmantojot tiešsaistes maksājumu elektronisko norēķinu sistēmu.

2. Sadarbības līguma mērķis

Nodrošināt efektīvāku nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā vienai dienai bez iebraukšanas reižu ierobežojuma samaksas iespēju un dienas caurlaides reģistrēšanu nodevas maksātājiem, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju piedāvātos pakalpojumus un dodot iespēju nodevas maksātājam izvēlēties sev izdevīgāko šāda pakalpojuma sniedzēju.

3. Sadarbības līguma noslēgšanas kārtība

Līgums tiks noslēgts ar visiem pretendentiem, kuri iesniegs dokumentus atbilstoši šīs publikācijas 5. punktā noteiktai kārtībai un kuri atbildīs šīs publikācijas 7. punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

4. Sadarbības līguma termiņš

No sadarbības līguma noslēgšanas dienas līdz 201_. gada ________ 30. septembrim.

5. Pretendentu pieteikšanās

5.1. Pretendents, kurš vēlas slēgt sadarbības līgumu par šīs publikācijas 1. punktā minēto līguma priekšmetu, Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, līdz 201_. gada ________ plkst. 17.00, iesniedz šādus dokumentus:

5.1.1. pieteikumu sadarbības līguma noslēgšanai;

5.1.2. pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kuras pārstāvības tiesības neizriet no Uzņēmumu reģistra izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota iesniegt pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus sadarbības līguma noslēgšanai;

5.1.3. apraksts, kādā veidā tiks nodrošināts pakalpojums;

5.1.4. pretendenta realizēto līdzīgo pakalpojumu saraksts pēdējo 2 (divu) gadu periodā;

5.1.5. apliecinājums, ka pretendents apņemas nodrošināt sadarbības līguma parauglīgumā noteiktās prasības;

5.1.6. pretendenta pievienotā procentu likme par katras nodevas (2 euro) samaksas gadījumu pretendenta sistēmā par starpniecības pakalpojumu sniegšanu sadarbības līguma ietvaros, ko maksās papildus nodevas maksātājs, un procentu likmes izmaksu pamatojošā tāme;

5.1.7. apliecinājums, ka pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēta vai licencēta elektroniskās naudas iestāde vai kredītiestāde, vai reģistrēta vai licencēta maksājumu iestāde.

5.2. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Pieteikuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts sanumurēto un cauršūto lapu skaits (ar cipariem un vārdiem), ko ar savu parakstu, tā atšifrējumu, amata nosaukumu, vietu, datumu un pretendenta zīmoga nospiedumu (juridiskām personām) apliecina pretendents vai persona, kurai ir atbilstošas pārstāvības tiesības. Apliecinājuma izvietojumam ir jāsaskaras ar cauršūto lapu uzlīmi.

6. Pretendentu piedāvājumu atvēršana

Pretendentu piedāvājumu atvēršana notiks 201_. gada __________________, plkst. ____, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, __________________.

7. Pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji

Jūrmalas pilsētas dome pēc pieteikumu iesniegšanas izvērtēs:

7.1. vai pretendents ir iesniedzis visus šīs publikācijas 5.1.punktā norādītos dokumentus;

7.2. pārbaudīs Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē, vai pretendentam nav nodokļu parādu;

7.3. vai pretendenta pakalpojuma realizācijas apraksts atbilst sadarbības līgumā noteiktajām prasībām;

7.4. vai pretendenta pievienotā procentu likme ir pamatota;

7.5. vai pretendentam ir pieredze līdzīgu pakalpojumu nodrošināšanā.

8. Sadarbības līguma projekts

Ar sadarbības līguma projektu var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, un Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.