Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 41

protokols Nr. 2, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.98
“Par personalizētās viedkartes ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 19.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam prioritātes P3.1. “Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu” rīcības virzienu R3.1.5. “Pilsētas pārvaldības infrastruktūras pilnveide” rīcību Nr. 139, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.98 “Par personalizētās viedkartes ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (turpmāk - Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3. trešajā viedkaršu izsniegšanas posmā izsniegt viedkartes pārējām personām.”

2. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Noteikt, ka Jūrmalas iedzīvotāja karte ir personalizēta viedkarte, kuras lietotājiem tiek dotas tiesības saņemt Pašvaldības piedāvātos atvieglojumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kura ir izmantojama saņemot Pašvaldības piešķirto sociālo atbalstu un/vai atvieglojumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī priekšrocības tās iestādēs un pie sadarbības partneriem.”

3. Svītrot 8.punktu.

4. Izteikt 9.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.1. nodrošināt personai iespēju ātri un ērti izmantot Jūrmalas iedzīvotāju kartes pakalpojuma funkciju, veicot elektronisku identifikāciju un autentifikāciju pie elektroniskā kartes lasītāja.”

5. Papildināt 9.punktu ar 9.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.3. sniegt priekšrocības Jūrmalas iedzīvotāja kartes lietotājiem, saņemot pakalpojumus Pašvaldības iestādēs un pie Pašvaldības sadarbības partneriem.”

6. Svītrot 10.punktu.

7. Aizstāt 11.punktā vārdus “Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai” ar vārdiem “Uzņēmējdarbības attīstības nodaļai”.

8. Papildināt ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14. Uzdot Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļai:

14.1. sagatavot Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošo noteikumu Nr.38 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” grozījumus vai jaunus saistošos noteikumus un virzīt tos izskatīšanai uz kārtējo Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada marta sēdi, paredzot, ka tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos ir pasažieriem, kuri saņēmuši viedkarti “Jūrmalas iedzīvotāja karte”;

14.2. sagatavot domes lēmumu par braukšanas maksas tarifa noteikšanu sabiedriskajā transportā pilsētas nozīmes maršrutos pie nemainīga reisu skaita, atbilstoši izvērtējot maršrutu tīklu, un virzīt to izskatīšanai uz kārtējo domes 2018.gada marta sēdi.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF