Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.janvārīNr. 15

protokols Nr. 1, 21. punkts

Par maksas pakalpojumiem sākumskolā “Taurenītis”

Lai nodrošinātu iespēju skolas telpās īstenot izglītojamo vecāku pieprasītas interešu izglītības programmas, kuras neparedz skolas izglītības programmas, dotu iespēju tās apmeklēt arī citiem interesentiem, kas nav skolas izglītojamie, kā arī, lai racionāli izmantotu un apsaimniekotu skolas telpas no mācību procesa brīvajā laikā, tai skaitā skolēnu vasaras brīvlaikā un tāpēc, ka Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmums Nr.336 “Par maksas pakalpojumiem sākumskolā “Taurenītis”” neatbilst saturam, jo būtiski mainījušies apstākļi, kas ietekmē sākumskolas “Taurenītis” maksas pakalpojumu klāstu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b)apakšpunktu, un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikuma Nr.6 “Sākumskolas “Taurenītis” nolikums” 36.2.apakšpunktu, 38.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt sākumskolas “Taurenītis” sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt sākumskolas “Taurenītis” maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot sākumskolas “Taurenītis” direktori slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei.

5. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

5.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē.

7. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.martu.

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmums Nr.336 “Par maksas pakalpojumiem sākumskolā “Taurenītis””.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.janvāra lēmumam Nr.15

(protokols Nr.1, 21.punkts)

Sākumskolas „Taurenītis” maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (euro)

1.

Telpu noma - klase lielā

(telpa Nr.1.28; 1.48; 2.22; 2.30; 2.31; 2.41)

1 stunda

4.84

2.

Telpu noma - klase mazā (telpa Nr.1.27)

1 stunda

2.90

3.

Telpu noma - mūzikas zāle (telpa Nr.1.36)

1 stunda

4.63

4.

Telpu noma - kabinets (telpa Nr.1.35)

1 stunda

1.22

5.

Telpu noma - klase dārza

1 stunda

4.51


Lejupielāde: DOC un PDF