Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 18.oktobra 503.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 15.februāra 48.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2018.gada 18.janvārīNr. 7

protokols Nr. 1, 13. punkts

Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 10.punktu, 12.punktu, 18.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra lēmuma Nr.612 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”“ 2.pielikuma “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2018.-2020.gadam” 2.pielikuma “Integrētās teritoriju investīcijas” prioritāro projekta ideju Nr.2: “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai”, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020. gadam noteiktās prioritātes P2.4. “Jūrmalas ostas attīstība un kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē”, rīcības virziena R2.4.2. “Kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē” aktivitāti Nr.80 “Lielupes kuģošanas un ūdenstūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” un prioritātes P3.7. “Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšana” rīcības virziena R3.7.2. “Vietējās uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr. 230 “Uzņēmējdarbības veicināšana”, Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna 2016.-2020.gadam rīcības virziena RV2.4.1. “Jūrmalas ostas attīstība” aktivitāti Nr.13 “Uzlabot Jūrmalas ostas infrastruktūru atbilstoši ostas attīstības programmai”, Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam uzdevuma U1.2. “Atpūtas, rekreācijas tūrisma piedāvājuma pilnveidošana vietējiem un ārvalstu viesiem” pasākumu P.1.2.12. “Ūdens tūrisma pakalpojumu centra “Majori” izveide (Straumes ielā 1a)” , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” (turpmāk - projekts).

2. Atbalstīt projekta mērķi – dažādot Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu piedāvājumu un palielināt privāto investīciju apjomu Jūrmalas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai un izveidojot Ūdenstūrisma pakalpojumu centru Straumes ielā 1a, Jūrmalā, atbilstoši Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020. gadam noteiktajai pilsētas ekonomiskajai specializācijai.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. pārbūvēta ēka Straumes ielā 1a, ēkas 1.stāvā un pagrabstāvā izveidojot nomas telpas komersantiem, kā arī labiekārtota ēkai piegulošā teritorija, atjaunojot autostāvvietas komersantu vajadzībām un nomainot ceļa segumu uz betona bruģi līdz pieslēgumam ar ielu;

3.2. sasniegti projekta rezultatīvie rādītāji:

3.2.1.  komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras - 2 līdz 3 komersanti;

3.2.2. jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā – 13 darba vietas;

3.2.3. no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā, atbilstoši 5.1.1.1.punktā noteiktajai summai, labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – 764 307,56 EUR. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 48.lēmumu Grozīts ar domes 2018.gada 18.oktobra 503.lēmumu

4. Atbalstīt prognozējamo projekta īstenošanas laiku - no 2018.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.jūlijam (14 (četrpadsmit) mēneši). Grozīts ar domes 2018.gada 18.oktobra 503.lēmumu

5. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 2 654 816,51 EUR (divi miljoni seši simti piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti sešpadsmit euro un 51 cents), tai skaitā: Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 48.lēmumu Grozīts ar domes 2018.gada 18.oktobra 503.lēmumu

5.1. attiecināmās un neattiecināmās izmaksas 1 890 508,95 EUR (viens miljons astoņi simti deviņdesmit tūkstoši pieci simti astoņi euro un 95 centi), no tām:

5.1.1. attiecināmās izmaksas 899 185,37 EUR (astoņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci euro un 37 centi), tai skaitā:

5.1.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 85% jeb 764 307,56 EUR (septiņi simti sešdesmit četri tūkstoši trīs simti septiņi euro un 56 centi);

5.1.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 15% jeb 134 877,81 EUR (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši un 81 cents), tai skaitā:

5.1.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 2,25% jeb 20 231,67 EUR (divdesmit tūkstoši divi simti trīsdesmit viens euro un 67 centi);

5.1.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir 12,75% jeb 114 646,14 EUR (viens simts četrpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit seši euro un 14 centi);

5.1.2. neattiecināmās izmaksas 991 323,58 EUR (deviņi simti deviņdesmit viens tūkstotis trīs simti divdesmit trīs euro un 58 centi), kas tiks segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta un paredzētas telpu izbūvei ēkas Straumes ielā 1a 2.stāvā, lai Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļa, Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija, Jūrmalas ostas pārvalde un Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu;

5.2. no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā, atbilstoši 5.1.1.1.punktā noteiktajai summai, labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos - 764 307,56 EUR (septiņi simti sešdesmit četri tūkstoši trīs simti septiņi euro un 56 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 78 453,92 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit trīs euro un 92 centi) jeb līdz 10% apmērā no 5.1.1.1. punktā un 5.1.1.2.1.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 48.lēmumu Grozīts ar domes 2018.gada 18.oktobra 503.lēmumu

7. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijai, atbilstoši Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” līdz iesniegumu atlases „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros noteiktajam termiņam, orientējoši līdz 2018.gada 28.februārim, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai. Grozīts ar domes 2018.gada 18.oktobra 503.lēmumu

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF