Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2018.gada 22.novembrīNr. 46

protokols Nr. 16, 60. punkts

Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas nolikums

Izdoti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 18.punktu.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības Pirmpirkumu tiesību izvērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) uzdevumus, pienākumus un atbildību.

1.2. Komisija ir apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr.597 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”.

1.3. Komisija ir izveidota, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtētu un sniegtu atzinumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai neizmantošanu, ja Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā persona atsavina nekustamo īpašumu un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai.

1.4. Komisija ievēro likuma “Par pašvaldībām” 78.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumus Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”, likuma “Par atjaunotās Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta otro daļu, Civillikuma 1073.pantu, kā arī Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikumu, Domes lēmumus, šo nolikumu un citus spēkā esošo normatīvos aktus.

2. Komisijas sastāvs

2.1. Komisijas sastāvu izveido saskaņā ar Domes lēmumu.

2.2. Komisijā darbojas 6 (seši) locekļi, tai skaitā Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

2.3. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā, komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

2.4. Komisijas priekšsēdētājs sasauc un vada Komisijas darbu;

3. Komisijas pienākumi un tiesības

3.1. Komisijas pienākumi:

3.1.1. izskatīt saņemtos pirkuma līgumus;

3.1.2. izvērtēt atsavināmā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai;

3.1.3. sniegt ieteikumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai neizmantošanu;

3.1.4. ievērot iegūtās personu informācijas konfidencialitātes saglabāšanu;

3.2. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm un pirkuma līguma iesniedzējiem.

4. Komisijas darba organizācija

4.1. Komisijas sēdē tiek izskatīti visi jautājumi, kas saņemti izskatīšanai līdz Komisijas sēdes sākumam.

4.2. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolēšanu organizē Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa.

4.3. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas locekļiem.

4.4. Pamatojoties uz Komisijas ieteikumu, Īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu nodaļa:

4.4.1. 5 (piecu) darba dienu laikā no pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas dienas sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības, gadījumos, kad pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai ;

4.4.2. ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā no pirkuma līguma saņemšanas dienas sagatavo pamatotu Domes lēmuma projektu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, ja atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai.

4.5. Komisijai iesniegtie dokumenti un Komisijas protokoli apvieno vienā sējumā un jāglabā 10 (desmit) gadus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF