Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 39

protokols Nr. 15, 11. punkts

Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) līdzfinansējums uzņēmējdarbības attīstībai konkursa kārtībā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – līdzfinansējums).

2. Līdzfinansējuma mērķis ir veicināt aktivitātes atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam un Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plānā 2018.-2020.gadam noteiktajiem mērķiem.

3. Līdzfinansējumu piešķir no Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) konkrētā gada budžeta līdzekļiem.

4. Šajā nolikumā lietotie termini:

4.1. komisija – pašvaldības izveidota komisija, kuras sastāvu ar rīkojumu apstiprina domes priekšsēdētājs;

4.2. projekts – resursu un aktivitāšu kopums, ko īsteno līdzfinansējuma saņēmējs no līguma parakstīšanas brīža līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei;

4.3. pieteikums – projekta dokumentu kopums, ko pretendents iesniedz šī nolikuma noteiktajā kārtībā;

4.4. programmas darbības teritorija – Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorija;

4.5. atbildīgā struktūrvienība – Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība, kas ir atbildīga par tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu;

4.6. uzsaukums – paziņojums par konkursa nosacījumiem šī nolikuma ietvaros, kurā tiek noteiktas pieejamā finansējuma apjoms, iesniegšanas termiņi, projektu vērtēšanas kritēriji, uzraudzības periods un cita būtiska informācija. Uzsaukumu apstiprina profilējošā domes komiteja.

5. Līdzfinansējums netiek piešķirts šādām nozarēm:

5.1. operācijas ar nekustamo īpašumu;

5.2. azartspēles un derības;

5.3. tabakas izstrādājumu ražošana;

5.4. alkohola ražošana;

5.5. lauksaimniecība, zvejniecība, akvakultūra un mežsaimniecība.

6. Projekta īstenošanai piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums var tikt izmantots ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas dienas.

7. Ja, izvērtējot projektu, projekta atbalsts tiek kvalificēts kā komercdarbības atbalsts, dome līdzfinansējumu piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1), Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 53. panta otrās daļas d. un e. apakšpunktu, trešās daļas b. apakšpunktu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) un Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”.

II. Prasības pretendentiem

8. Pretendents var būt:

8.1. komersants, kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ne mazāk kā trīs gadus pirms pieteikuma iesniegšanas (turpmāk – pretendents);

8.2. komersantu apvienība, kuras dalībnieki katrs atsevišķi ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ne mazāk kā trīs gadus pirms pieteikuma iesniegšanas (turpmāk – pretendents).

9. Ja projekta pieteikumu iesniedz komersantu apvienība, tad uz katru no tās dalībniekiem attiecas visas šajā nolikumā komersantam izvirzītas prasības un noteikumi.

10. Uz līdzfinansējumu nevar pretendēt:

10.1. ja pretendents tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, vai tam uzsākts tiesiskās aizsardzības process, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai uz laiku pārtraukta;

10.2. ja pretendentam, saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju, pieteikuma iesniegšanas un līguma slēgšanas dienā ir nodokļu vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 euro;

10.3. ja pretendentam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi un līguma slēgšanas dienu ir parāda saistības pret pašvaldību.

11. Ja pretendentam, saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju, pieteikuma iesniegšanas un līguma slēgšanas dienā uzrādās nodokļu vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 euro, pretendentam ir jāiesniedz no elektroniskās deklarēšanas sistēmas izdrukāta izziņa par nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka pieteikuma iesniegšanas un līguma slēgšanas dienā atbalsta saņēmējam nav bijis nodokļu vai nodevu parādu, kas pārsniedz 150 euro.

12. Pretendents ir tiesīgs iesniegt ne vairāk kā vienu pieteikumu vienā uzsaukumā.

13. Ja pretendents ir viena konkursa pretendentu apvienības dalībnieks, tad tas nevar piedalīties tajā pašā konkursā ar atsevišķu pieteikumu vai citas pretendentu apvienības sastāvā.

III. Uzsaukuma publicēšanas kārtība

14. Šis nolikums tiek publicēts domes mājas lapā www.jurmala.lv, sadaļā “Attīstība”, apakšsadaļā “Pakalpojumi uzņēmējiem”.

15. Uzsaukumu publicē domes mājas lapā www.jurmala.lv, sociālajos tīklos un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas avīze”.

16. Pretendenti pieteikumus var iesniegt uzsaukumā norādītājā laikā.

17. Domei ir tiesības vienā kalendārajā gadā, esošā budžeta ietvaros, izsludināt vairākus uzsaukumus.

IV. Pieteikuma noformēšanas un iesniegšanas kārtība

18. Projekts jāiesniedz, izmantojot projekta pieteikuma veidlap u (1.pielikums) un tam jāpievieno šādi pielikumi:

18.1. aizpildīta projekta izdevumu tāmes veidlapa (2.pielikums) , kurā jānorāda projekta īstenošanai nepieciešamās kopējās izmaksas (tajā skaitā visas nodevas, nodokļi, autortiesību atlīdzības u.c. maksājumi) katrā tāmes pozīcijā ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata, t.sk. plānotais pretendenta vai citu projekta līdzfinansētāju līdzfinansējums un tā izlietojuma prognoze, kur prognoze balstīta uz projekta iesniedzēja darbības pieredzi, atsevišķi norādot pieprasīto pašvaldības līdzfinansējumu. Projekta tāmē tiek norādīti visi plānotie ieņēmumi un visi plānotie izdevumi. Projekta tāmē uzrādītās izmaksas pilnībā nodrošina visu projekta aprakstā minēto aktivitāšu īstenošanu ;

18.2. uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 1.pielikumam;

18.3. cenu aptaujas un/vai piedāvājumi par katru tāmes pozīciju;

18.4. fotogrāfijas, shēmas, vizualizācijas, rasējumus u.c. informāciju, kas raksturo projektu;

18.5. visu partneru parakstīta vienošanās, kurā norādīts partneru tiesību un atbildības apjoms, un viens pilnvarotais pārstāvis, kurš paraksta visus ar projektu saistītos dokumentus, tajā skaitā līgumu, un atbild par projekta īstenošanu, ja pretendents projektu īsteno partnerībā ar citiem komersantiem.

19. Pretendents pieteikumu var iesniegt līdz uzsaukumā norādītajam pieteikumu iesniegšanas termiņam:

19.1. personīgi domes Apmeklētāju apkalpošanas centros ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā””;

19.2. nosūtot pa pastu adresētu domei, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV– 2015 ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā””;

19.3. elektroniskā formā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā””. Ja pieteikumu iesniedz elektroniskā dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

20. Visām pieteikuma dokumentu lapām jābūt skaidri salasāmām, numurētām un cauršūtām. Ja dokumentācijā ir veikti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar labojumu veikušās personas parakstu, norādot paraksta atšifrējumu un labojuma datumu.

21. Pieteikums jānoformē latviešu valodā. Dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pretendenta tulkojuma apliecinājums ietver:

21.1. norādi „TULKOJUMS PAREIZS”;

21.2. pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, pieteikumu parakstīt pilnvarotās personas pilnu amata nosaukumu, personisko parakstu un paraksta atšifrējumu;

21.3. apliecinājuma datumu, vietas nosaukumu.

22. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendentam tās jāapliecina atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

23. Pieteikumu paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona. Visu partneru parakstītā vienošanās, kurā norādīts viens pilnvarotais pārstāvis , jāiesien vienā sējumā kopā ar pieteikumu.

24. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu.

V. Iesniegto pieteikumu vērtēšanas un lēmuma paziņošanas kārtība

25. Atbildīgā struktūrvienība iesniegtos pieteikumus piecu darba dienu laikā pēc uzsaukumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, izvērtē atbilstoši šādiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem:

25.1. vai pieteikums iesniegts noteiktajā termiņā;

25.2. vai pieteikums noformēts atbilstoši šī nolikuma prasībām;

25.3. vai projekta tāme ir aritmētiski pareiza;

25.4. vai pretendenta saimnieciskā darbība nav kādā no neatbalstāmajām nozarēm;

25.5. vai pretendents atbilst nolikuma II sadaļā noteiktajām prasībām;

25.6. vai pieteikumā norādītā līdzfinansējuma summa nepārsniedz uzsaukumā noteikto līdzfinansējuma apmēru vienam projektam.

26. Visi pieteikumi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa, bez izskatīšanas, mēneša laikā tiek atdoti atpakaļ pretendentam, izsniedzot tos pēc pieprasījuma domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Ja pretendents mēneša laikā pieteikumu nav izņēmis, tas tiek iznīcināts.

27. Ja tiek konstatēts, ka administratīvo kritēriju izvērtēšanai ir nepieciešama papildu informācija, vai nepieciešams iesniegt precizējumus, atbildīgā struktūrvienība pretendentam uz pieteikumā norādīto elektronisko pasta adresi nosūta paziņojumu, norādot nepieciešamo papildus iesniedzamo informāciju.

28. Pretendents piecu darba dienu laikā iesniedz pieprasīto informāciju 19.punktā noteiktajā kārtībā.

29. Atbildīgā struktūrvienība piecu darba dienu laikā pēc pieprasītās informācijas saņemšanas, izvērtē to un virza lēmuma pieņemšanai komisijā.

30. Atbildīgā struktūrvienība protokolē komisijas sēdes, kā arī izskata iesniegto cenu piedāvājumu atbilstību projekta tāmē uzrādītajās izdevumu pozīcijās.

31. Komisijas locekļi pirms pieteikumu vērtēšanas paraksta apliecinājumu par datu neizpaušanu trešajām personām un interešu konflikta neesamību.

32. Komisijai ir tiesības pieteikumu vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertus, lai pārliecinātos par projekta īstenošanas atbilstību pieteikumā iesniegtajai informācijai un tirgus situācijai.

33. Komisijai ir tiesības pieteikumu vērtēšanas laikā pieaicināt pretendenta pilnvaroto personu pieteikuma prezentācijai.

34. Komisija ne ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieteikumu saņemšanas no atbildīgās struktūrvienības lemj par:

34.1. pieteikuma atbilstību šajā nolikumā noteiktajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

34.2. pieteikuma atbilstību uzsaukumā minētajiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem, t.sk. izvērtē projekta tāmes pamatotību;

34.3. precizējumu vai papildu informācijas pieprasīšanu, kas jāiesniedz piecu dienu laikā no pieprasījuma datuma, ja šādi precizējumi nepieciešami;

34.4. pieteikumu noraidīšanu, par ko atbildīgā struktūrvienība paziņo pretendentam piecu darba dienu laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas brīža, izmantojot pieteikumā norādīto kontaktinformāciju;

34.5. pieteikumu sarindošanu piešķirto punktu secībā. Vienādu punktu gadījumā komisija lemj par līdzfinansējuma piešķiršanu balsojot. Vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir komisijas priekšsēdētājam;

34.6. atbalsta intensitātes apjomu esošā budžeta ietvaros, bet nepārsniedzot uzsaukumā noteikto atbalsta intensitāti;

34.7. projekta uzraudzības kārtību un līguma/u slēgšanu;

34.8. citu darbību veikšanu, atbilstoši nolikumam un uzsaukumam.

35. Noraidīti tiek tie projektu pieteikumi, kas neatbilst kaut vienam no administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem vai kādā no uzsaukumā minētajiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem saņem 0 punktus. Ja kādā no kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem daļa komisijas locekļu ieliek 0 punktus, bet daļa ieskaites punktus, tad kvalitatīvais vērtēšanas kritērijs tiks noteikts ar balsu vairākumu.

36. Atbalstītie projekti tiek līdzfinansēti no atbildīgās struktūrvienības budžeta konkursa līdzfinansēšanai paredzētajiem, uzsaukumā noteiktajiem līdzekļiem kārtējā pašvaldības budžeta gadā.

37. Pašvaldības līdzfinansējumu saņem tie pretendenti, kuru iesniegtie projekti saņem lielāko punktu skaitu saskaņā ar uzsaukumā noteiktajiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem lejupejošā secībā.

38. Ja konkursa līdzfinansēšanai uzsaukumā noteiktais līdzekļu apjoms ir beidzies vai projektu pieteikumi netiek atzīti par atbalstāmiem, projekta pieteikumi ar zemāko punktu skaitu netiek atbalstīti.

39. Komisija ir tiesīga lemt par daļēju projekta pieteikumā pieprasītā pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

40. Piešķirtie līdzekļi projekta īstenošanai ir tikai daļējs finansējums.

41. Informācija par atbalstītajiem pieteikumiem tiek paziņota ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas, informējot pretendentu personīgi, izmantojot pieteikumā norādīto kontaktinformāciju un informāciju par atbalstītajiem projekta pieteikumiem (pretendenta un projekta nosaukums, piešķirtā atbalsta apmērs) publicē domes mājas lapā www.jurmala.lv.

42. Līdzfinansējuma piešķīrums nav priekšnosacījums atkārtotam atbalstam nākamajā uzsaukumā.

VI. Līguma slēgšanas, projekta īstenošanas un atskaišu iesniegšanas kārtība

43. Pamatojoties uz komisijas lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu, atbildīgā struktūrvienība piecu darba dienu laikā sagatavo un virza parakstīšanai līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

44. Pretendentam jānodrošina atsevišķu norēķinu kontu bankā, uz kuru tiek pārskaitīti visi ar projekta īstenošanu saistītie līdzekļi, un kurā bezskaidras naudas norēķinu veidā tiek veikti ar projekta īstenošanu saistītie darījumi, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

45. Ja pretendenta vainas dēļ līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu netiek noslēgts 20 (divdesmit) dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas, komisija var atcelt lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu konkrētajam pretendentam.

46. Līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu tiek noteikta projekta uzraudzības un finansēšanas kārtība, atkarībā no projekta finanšu apjoma, īstenošanas ilguma un citiem faktoriem, paredzot līdzfinansējuma piešķiršanu pēc projekta īstenošanas vai tā izmaksu pa daļām, ja projekta īstenošanas termiņš pārsniedz sešus mēnešus.

47. Pretendents ar kuru noslēgts līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu (turpmāk-līdzfinansējuma saņēmējs), īstenojot projektu, ievēro Publisko iepirkumu likuma 7.panta pirmajā daļā un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteikto.

48. Līdzfinansējuma saņēmējam projekta īstenošanas vietā ir jānodrošina vizuāla informācija par pašvaldības atbalstu ar Jūrmalas pilsētas logotipu, ko pirms izvietošanas projekta īstenošanas vietā saskaņo ar Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldi, nosūtot informāciju uz marketings@jurmala.lv .

49. Līdzfinansējums līdzfinansējuma saņēmējam tiek pārskaitīts uz līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu norādīto norēķinu kontu.

50. Ja projekta īstenošanas laikā samazinās viena vai vairākas projekta tāmes pozīcijas, tad proporcionāli tiek samazināts attiecīgajām tāmes pozīcijām piešķirtais līdzfinansējums, bet, ja projekta tāmes pozīcijas pieaug, tad pašvaldības līdzfinansējuma apmērs tām paliek nemainīgs.

51. Nepalielinot piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma apjomu, bez iepriekšēja saskaņojuma ar domi, projekta finansējuma izlietojuma pieaugums ir pieļaujams un ir attiecināms ne vairāk kā 10 (desmit procentu) apmērā no līgumam par līdzfinansējuma piešķiršanu pievienotās projekta tāmes katrā no izdevumu pozīcijām.

52. Komisijai un lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņemšanas laikā pieaicinātajiem ekspertiem ir tiesības veikt projekta aktivitāšu pārbaudes uz vietas projekta īstenošanas laikā, finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi, kā arī pieprasīt papildu informāciju par projekta īstenošanu.

53. Izmaiņas projekta aktivitātēs, īstenošanas termiņos un/vai projekta tāmē ir veicamas tikai pirms projekta ietvaros paredzētās aktivitātes īstenošanas līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu noteiktajā kārtībā, saskaņojot tās ar domi. Šajā punktā minētās izmaiņas saskaņo atbildīgā struktūrvienība (ja nebūtiskas) vai komisija (ja būtiskas) un apstiprina pašvaldības izpilddirektors. Precizētā projekta tāme kļūst par līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu neatņemamu sastāvdaļu.

54. Līdzfinansējuma saņēmējam, atbilstoši līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu noteiktajam, jāiesniedz projekta īstenošanas gala atskaite (3.pielikums) (turpmāk-atskaite) par projekta aktivitātēm viena mēneša laikā pēc projekta aktivitāšu īstenošanas.

55. Atskaitei jāpievieno apliecinātas izdevumus pamatojošu dokumentu kopijas (līgumi, rēķini, saņemto pakalpojumu attaisnojuma dokumenti, čeki, pavadzīmes u.tml.), atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” 7.panta nosacījumiem.

56. Komisija ne ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no atskaites saņemšanas lemj par:

56.1. atskaites apstiprināšanu un līdzfinansējuma vai tā daļas izmaksu, līgumā par līdzfinansējuma saņemšanu noteiktajā kārtībā;

56.2. finanšu korekciju vai projekta īstenošanas pārtraukšanu un pašvaldības līdzfinansējuma atgriešanu, ja projekts īstenots neatbilstoši nolikumam un/vai līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noteikumiem;

57. Ja līdzfinansējuma saņēmējs nav iesniedzis šī nolikuma 54. un 55.punktā noteiktos dokumentus noteiktajā termiņā vai tie neatbilst izvirzītajām prasībām, domei ir tiesības pieprasīt līdzfinansējuma saņēmējam atgriezt izmaksāto līdzfinansējumu vai tā daļu, un līdzfinansējuma saņēmējam ir pienākums 20 (divdesmit) darba dienu laikā no domes pretenzijas nosūtīšanas dienas atmaksāt domei summu neattiecināmo izmaksu apmērā.

VII. Dokumentu uzglabāšana un personas datu apstrāde

58. Atbalsta saņemšanai iesniegtie dokumenti tiek glabāti atbildīgajā struktūrvienībā atbilstoši lietu nomenklatūrai.

59. Par atbalsta saņemšanai iesniegtajiem un apstrādātajiem personu datiem atbild dome.

60. Personas dati tiks apstrādāti šajā nolikumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī apstrādāti tikai balstoties uz tiesiska pamata līdz mērķu sasniegšanai.

61. Personas dati ir neatņemama dokumentu sastāvdaļa. To apstrāde notiek atbilstoši dokumentu uzglabāšanas kārtībai.

62. Dome, veicot personas datu apstrādi, nodrošina apstrādes raksturam un veidam piemērotus personas datu aizsardzības pasākumus, tai skaitā, piemērojot organizatoriskus pasākumus, pielietojot loģiskus un fiziskus informācijas aizsardzības pasākumus, piemēram, aizsargājot ar atbilstošu aizsargājošu programmatūru (t.sk., anti-vīrusu programmas) datorus, kuros tiek veikta personas datu apstrāde.

63. Publicitātes nodrošināšanas nolūkā, projekta ietvaros rīkotie pasākumi var tikt fotografēti un filmēti, un šādi materiāli var tikt publiskoti sociālajos tīklos, masu saziņas līdzekļos un citādos publiskos avotos. Informācija par konkursa dalībniekiem var tikt izmantota publiskajā komunikācijā, pamatojoties uz leģitīmo interesi un sabiedrības interesēm, nodrošināt fakta fiksēšanu, vēsturiskās pēctecības nodrošināšanu un sabiedrības informētības par atbalsta saņemšanas iespējām veicināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOC

Pielikums Nr.2 XLS

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF