Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2018.gada 27.septembrīNr. 38

protokols Nr. 13, 20. punkts

Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisijas nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73. panta pirmās daļas 1. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās komisijas (turpmāk – komisija) nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka komisijas sastāvu, darba organizāciju, tiesības un pienākumus.

2. Komisija izveidota, lai izvērtētu līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pieteiktajos projektos (turpmāk – projekts) un lemtu par līdzfinansējuma piešķiršanu atbalstāmajiem pasākumiem, kuru mērķis ir sekmēt mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

3. Komisijas uzdevums ir nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu iedzīvotājiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, iesniedzamo dokumentu izvērtēšanu un lēmuma pieņemšanu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu.

II. Komisijas sastāvs un komisijas darba organizācija

4. Komisija darbojas piecu locekļu sastāvā, tajā skaitā komisijas priekšsēdētājs un komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

5. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā, komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

6. Komisijas sastāvu veido:

6.1. komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības izpilddirektors;

6.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs;

6.3. komisijas loceklis – Īpašumu pārvaldes vadītājs;

6.4. komisijas loceklis – Budžeta nodaļas vadītājs;

6.5. komisijas loceklis – Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs.

7. Komisijas priekšsēdētāja un komisijas priekšsēdētāja vietnieka prombūtnes laikā komisijas priekšsēdētāja pienākumus veic komisijas locekļu deleģēts komisijas pārstāvis.

8. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā pēc līdzfinansējuma iesnieguma saņemšanas Jūrmalas pilsētas domē.

9. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā trīs no komisijas locekļiem.

10. Komisija lēmumu pieņem komisijas sēdes laikā atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo komisijas locekļu vairākums. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

11. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komisijas locekļi un sēdēs protokolētājs, kurš nav komisijas loceklis.

12. Komisijas sēdes protokolā ieraksta:

12.1. kad sēdi atklāj un slēdz;

12.2. sēdes darba kārtību;

12.3. sēdes vadītāja un sēdes protokolētāja vārdu un uzvārdu;

12.4. sēdē piedalījušos un klāt neesošo komisijas locekļu vārdu un uzvārdu;

12.5. sēdē pieaicināto personu vārdu, uzvārdu un organizāciju, ko pārstāv;

12.6. priekšlikumus un sēdes vadītāja rīkojumus;

12.7. pieņemtos lēmumus, norādot, cik komisijas locekļi balsoja par, cik pret un cik atturējās.

13. Pirms komisijas sēdes, kurā līdzfinansējuma iesniegums tiek skatīts pirmo reizi, katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav personīgi ieinteresēts kādā no līdzfinansējuma saņemšanai iesniegtajiem projektiem. Ja komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā projekta izskatīšanā, viņš par to informē pārējos komisijas locekļus, nepiedalās šī līdzfinansējuma iesnieguma vērtēšanā un apliecina to ar parakstu.

14. Komisija ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības un fizisko personu datu aizsardzību. Līdzfinansējuma saņemšanai iesniegtajos dokumentos ietvertie fizisko personu dati un papildus informācija, kas ietverta pieteikuma dokumentācijā, netiek izpausta trešajām personām.

15. Komisijas sēdes ir slēgtas.

16. Saņemtos iesniegumus Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Kanceleja reģistrē lietvedības sistēmā “DocLogix” un nosūta Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai.

17. Komisijas organizatorisko un tehnisko darbu nodrošina Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa, tajā skaitā:

17.1. nodrošina komisijas sēžu protokolēšanu;

17.2. sagatavo komisijas sēdē izskatāmos jautājumus;

17.3. nodrošina lietvedības sistēmā “DocLogix” iesniegumu par līdzfinansējumu, iesniegumu precizējumu un papildinājumu nosūtīšanu komisijas locekļiem;

17.4. nodrošina komisijas sēžu protokolu nodošanu glabāšanai Jūrmalas pilsētas domes arhīvā;

17.5. rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju par komisijas pieņemto lēmumu.

III. Komisijas tiesības un pienākumi

18. Komisijas kompetencē ir:

18.1. lemt par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apjomu;

18.2. pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt finansējumu, norādot pamatojumu;

18.3. pieprasīt no pretendenta papildu informāciju vai papildus dokumentus;

18.4. noraidīt projektus, kas neatbilst saistošo noteikumu “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā” prasībām un projekta vērtēšanas kritērijiem;

18.5. kontrolēt izlietotā līdzfinansējuma izlietošanas pamatotību;

18.6. lemt par atteikumu, ja projekts īstenots neatbilstoši noslēgtā līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu nosacījumiem;

18.7. sasaukt ārkārtas komisijas sēdes;

19. Komisijai ir tiesības uz komisijas sēdēm pieaicināt ārējos ekspertus (attiecīgās jomas pārstāvjus, konsultatīvās padomes, nevalstiskās organizācijas un citus) un citus pašvaldības speciālistus (turpmāk – ekspertus). Pieaicinātajiem ekspertiem nav balsstiesību, sniegtajai informācijai ir rekomendējošs raksturs.

20. Komisija lemj par līdzfinansējuma finansējuma apjomu apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros.

IV. Noslēguma jautājums

21. Komisijas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā domes priekšsēdētājam.

22. Nolikums stājas spēkā ar brīdi, kad stājas spēkā Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija saistošie noteikumi Nr.29 “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā”.

23. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi tiek atcelts Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta komisijas nolikums Nr.33 “Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisijas nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF