Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 24

protokols Nr. 8, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.31
„Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.31 „ Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

“8. Pasākuma rīkotājs pieteikumu var iesniegt jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms pasākuma norises sākuma.”

2. Papildināt ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

“21.1 Komisijai ir tiesības uzaicināt Pasākuma rīkotāju prezentēt Pasākumu, komisijas norādītajā laikā un vietā, un atbildēt uz Komisijas locekļu jautājumiem, kas ir saistīti ar Līdzfinansējuma pieteikumu.”

3. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

“32. Ja Pasākuma rīkotāja vainas dēļ līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu netiek noslēgts vismaz vienu darba dienu pirms Pasākuma norises sākuma, Komisija var atcelt lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF