Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 22

protokols Nr. 8, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15.marta nolikumā Nr.13
“Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu
sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu
un individuālo sportistu atbalstam”

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
12.pantu, 15.panta 6.punktu un Sporta
likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. marta nolikumā Nr.13 “ Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam ” šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.2. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“6.2. Individuālajos sporta veidos līdzfinansē individuālos sportistus un sporta klubus, kuri pārstāv individuālo sporta veidu sportistus, šādā kārtībā: ”.

2. Izteikt 9. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“9. Maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma intensitāte jeb līdzfinansējuma apjoms kalendārajā gadā ir līdz 70 (septiņdesmit procentiem) no sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam nepieciešamā kopējā finansējuma kopsummas, bet ne vairāk kā: ”

3. Papildināt 17.2. apakšpunktu pēc vārdiem “individuālā sportista” ar vārdiem “, vai sporta kluba, kurš pārstāv individuālo sporta veidu sportistus, ”.

4. Izteikt 19.1. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“19.1. Nolikuma 6.1.1. - 6.1.4. un 6.2. punktos noteiktajām komandām, sportistiem un sporta klubiem, kuri pārstāv individuālo sporta veidu sportistus, ir: ”.

5. Izteikt 19.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“19.1.1. grāmatvedības pakalpojumi, nepārsniedzot 600,00 euro gadā”.

6. Papildināt 19.1.11. apakšpunktu aiz vārdiem “par vienu vienību” ar vārdiem “, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 7. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem””.

7. Izteikt 19.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“19.2.1. grāmatvedības pakalpojumi, nepārsniedzot 600,00 euro gadā”.

8. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

“33. Jūrmalas Sporta servisa centrs Vērtēšanas komisijas atbalstītos Pieteikumus un tiem atbalstīto līdzfinansējuma apmēru iekļauj pašvaldības budžeta projektā nākamajam budžeta gadam un virza uz Domes profilējošo komiteju atzinuma sniegšanai un tālākai virzībai uz Domes sēdi. Budžeta projekta piezīmēs tiek norādīta Pieteikumā pieprasītais līdzfinansējums, kā arī Vērtēšanas komisijas piešķirtais punktu skaits.”

9. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

“36. Gadījumos, kad, apstiprinot pašvaldības budžetu nākamajam budžeta gadam, Dome samazina Vērtēšanas komisijas apstiprināto līdzfinansējuma apjomu, Vērtēšanas komisija uzdod Iesniedzējam precizēt tāmi (3. pielikums). Jūrmalas Sporta servisa centrs par šo Domes lēmumu rakstiski informē Iesniedzēju piecu darba dienu laikā pēc minētā Domes lēmuma pieņemšanas, attiecīgo informāciju nosūtot uz Iesniedzēja e-pasta adresi.

10. Papildināt 1. pielikuma II. nodaļas 1. punktu ar 1.13. un 1.14. apakšpunktiem šādā redakcijā:

“1.13. Loka šaušana

1.14. Golfs”.

11. Svītrot 2. pielikuma 6. sadaļas kolonnā “Rezultāti” rezultātu uzskaitījumu (visas kolonnas rindas).

12. Izteikt 2. pielikuma 7. sadaļas tabulu šādā redakcijā:

“7. Komandas/sporta kluba sportistu rezultātu novērtējums

Kritērijs

Rezultāti

1. Pārstāvētais sporta veids

(aizpilda tikai tās sadaļas, kas ir attiecināmas)

2. Vieta Olimpiskās Spēles

3. Vieta Pasaules čempionātā

4. Vieta Eiropas čempionātā

5. Pasaules Kausa kopvērtējums

6. Eiropas Kausa kopvērtējums

7. Vieta pasaules Jaunatnes čempionātā līdz 23 g.

8. Vieta Eiropas Jaunatnes čempionātā līdz 23 g.

9. Vieta Pasaules kausa posmā

10. Vieta Eiropas kausa posmā

11. Baltijas līmeņa sacensībās

12. Latvijas čempionātā un citās sacensībās Latvijā

13. Komanda/sporta klubs jau iepriekš pārstāvējis Jūrmalas pilsētu Latvijas čempionātos

14. Komanda/sporta klubs jau iepriekš pārstāvējis Jūrmalas pilsētu starptautiskos čempionātos

15. Vai komandas/sporta kluba sastāvā ir 50% Jūrmalā deklarētu sportistu (uzskaitīt jūrmalniekus)?

16. Citu finansējumu avotu un pašu finansējuma apjoms

17. Komandas/sporta kluba rezultāti iepriekšējā sezonā

18. Vai komanda/sporta klubs treniņprocesam izmanto Jūrmalas pilsētas domes dibinātu iestāžu sporta infrastruktūru?

19. Vai komandai ir sadarbības līgums ar Jūrmalas sporta skolu?

13. Aizstāt 5. pielikuma 2.2.2.punktā ciparu un vārdu “7. pielikums” ar ciparu un vārdu “6. pielikums”.

14. Aizstāt 5. pielikuma 2.2.3.punktā ciparu un vārdu un skaitli “4. pielikums” ar ciparu un vārdiem “Nolikuma 7. pielikums”.

15. Aizstāt 5. pielikuma 3.1.16.1. punktā ciparu un vārdu “8. pielikums” ar ciparu un vārdu “7. pielikums”.

16. Izteikt 8. pielikuma 2. sadaļas tabulas 7. punktu šādā redakcijā:

7. Eiropas Jaunatnes čempionāti līdz 23 g.

1. 1-6 vieta – 8 punkti

2. 7-10 vieta – 6 punkti

3. Dalība - 3 punkti

17. Izteikt 8. pielikuma 3. sadaļas tabulas 8.punktu šādā redakcijā:

8. Vieta Eiropas Jaunatnes čempionātā līdz 23 g.

1. 1-6 vieta – 8 punkti

2. 7-10 vieta – 6 punkti

3. Dalība - 3 punkti

1. 1-6 vieta – 8 punkti

2. 7-10 vieta – 6 punkti

3. Dalība - 3 punkti

18. Izteikt 8.pielikuma 3. sadaļas tabulas kolonnā “Kritērijs” 18.punktu šādā redakcijā:

18. Vai komanda/sporta klubs treniņprocesam izmanto Jūrmalas pilsētas domes dibinātu iestāžu sporta infrastruktūru? ”.

19. Aizstāt 9.pielikumu ar šī nolikuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 24.maija nolikumam Nr.22

(protokols Nr.8, 3.punkts)

Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam

VĒRTĒJUMA TABULA

Vērtēšanas komisijas loceklis:__________________________

(vārds, uzvārds)

Datums:_____________

Pieteikuma nosaukums

Atbilstība administratīvajiem kritērijiem

Atbilstība specifiskajiem kritērijiem (punktu skaits)

Kopējais punktu skaits

Komentāri

X

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

1.16.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.


Piezīme: Vērtēts tiek tikai Administratīvajiem kritērijiem atbilstošs pieteikums.

Apliecinu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu personīgi ieinteresēts/-a iesniedzēja pieteikumā, un nedz es, nedz mani ģimenes locekļi negūst materiālu labumu pieteikuma atbalsta rezultātā.

Paraksts un paraksta atšifrējums:_____________________


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF