Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 18

protokols Nr. 4, 24. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.33
“Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikums”

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.33 “Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikums” šādus grozījumus :

1.1. Izteikt 5.8. un 5.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.8. Sagatavot būvatļaujas, projektēšanas nosacījumus vai atzinumus izskatīšanai būvvaldes komisijā pēc fizisko un juridisko personu iesniegumiem par inženierbūvju, sistēmu un inženiertīklu būvniecības iecerēm;

5.9. Izvērtēt un saskaņot detālplānojumus, zemes ierīcības, ēku un inženierbūvju, sistēmu un inženiertīklu būvniecības ieceres un būvprojektus;”.

1.2. Papildināt 5.punktu ar 5.15.un 5.16 apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.15. Nodrošināt politikas veidošanu un pārraudzību attiecībā uz hidrotehnisko būvju, meliorācijas, lietus ūdens kanalizācijas, siltumapgādes un apgaismošanas tīklu būvniecību un uzturēšanu Jūrmalas pilsētā.

5.16. Sagatavot domes lēmuma projektus par hidrotehnisko būvju, meliorācijas, lietus ūdens kanalizācijas un apgaismošanas tīkla kā dāvinājuma priekšmetu pieņemšanu vai atteikumu gadījumos, kad ziedotāji (dāvinātāji) rakstiskā iesniegumā domei ir izteikuši gribu veikt hidrotehnisko būvju, meliorācijas, lietus ūdens kanalizācijas un apgaismošanas tīkla izbūvi pašvaldības īpašumā un pēc darbu pabeigšanas iepriekšminētajos izbūvētajos objektos bez atlīdzības nodot pašvaldības īpašumā.”

2. Nolikums stājas spēkā 2018.gada 1.aprīlī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF