Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 24.maija 22.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2018.gada 15.martāNr. 13

protokols Nr. 4, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu sporta organizāciju,
to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta
6. punktu un Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 3. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam (turpmāk - Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un izvērtēti pieteikumi par Jūrmalas pilsētas sporta organizāciju, to komandu un individuālo sportistu atbalstu (turpmāk - Pieteikums), un kārtību, kādā tie tiek līdzfinansēti no Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) budžeta līdzekļiem .

2. Nolikuma mērķis ir finansiāli atbalstīt Jūrmalas pilsētas sporta organizācijas, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu, tai skaitā augstu sasniegumu sportistu dalību Latvijas un starptautiskās sacensībās un čempionātos, kā arī nodrošināt fizisko aktivitāšu pēctecību pēc vispārējās izglītības posma noslēgšanās Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) dibinātās izglītības iestādēs, tai skaitā profesionālās ievirzes sporta skolās, turpinot trenēties attiecīgajos sporta veidos.

3. Nolikuma izsludināšanu, sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu līdzfinansēšanas īstenošanu un uzraudzību veic pašvaldības iestāde Jūrmalas Sporta servisa centrs, reģistrācijas Nr. 90010478153.

4. Iesniegt Pieteikumu un pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu var Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta biedrība vai nodibinājums (turpmāk - Iesniedzējs), kas :

4.1. ir reģistrēts Jūrmalas pilsētā un pārstāv Jūrmalas pilsētas sporta komandas;

4.2. pārstāv individuālos sportistus, kuri ir deklarēti pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus no pieteikuma iesniegšanas brīža;

5. Pieteikumu par nākamajā kalendārajā gadā nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam iesniegšanas termiņš ir noteikts līdz pārskata gada 15.septembrim. Ja 15. septembris ir brīvdiena, tad Pieteikumu iesniegšanas beigu datums ir nākamā darba diena.

6. Līdzfinansējums sporta veidiem tiek piešķirts pamatojoties uz Nolikuma 1. pielikumu, kurā ir noteikti Domes prioritārie sporta veidi, ievērojot šādu līdzfinansējuma prioritāru piešķiršanas kārtību:

6.1. Komandu sporta veidos:

6.1.1. vienu augstākās līgas komandu katrā sporta veidā, kurai ir labākais rezultāts iepriekšējā sezonā un ir jauniešu komanda vai noslēgts sadarbības līgums ar Jūrmalas Sporta skolu vai ar attiecīgā sporta veida jauniešu klubu;

6.1.2. vienu otrās līgas komandu katrā sporta veidā, kurai ir labākais rezultāts iepriekšējā sezonā un sava sporta veida jauniešu komanda vai noslēgts sadarbības līgums ar Jūrmalas Sporta skolu vai ar attiecīgā sporta veida jauniešu klubu;

6.1.3. tehnisko sporta veidu sporta klubus, kuri startē Latvijas mēroga vai starptautiskās sacensībās un kuru sastāvā ne mazāk kā 50 % no komandas dalībniekiem ir pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji;

6.1.4. bērnu un jauniešu komandas, kuru sastāvā ne mazāk kā 50 % no komandas dalībniekiem ir pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji, ievērojot Nolikuma 7. punktā noteikto ierobežojumu;

6.1.5. veterānu līgu komandas, kuru sastāvā ne mazāk kā 50 % no komandas dalībniekiem ir pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji.

6.2. Individuālajos sporta veidos līdzfinansē sportistus, kuriem ir augsti rezultāti iepriekšējā sezonā šādā kārtībā: Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 22.nolikumu

6.2.1. augsta sasnieguma individuālie sportisti;

6.2.2. augsta sasnieguma individuālie sportisti ar invaliditāti;

6.2.3. bērni un jaunieši, ievērojot Nolikuma 7. punktā noteikto ierobežojumu;

6.2.4. sportisti veterāni;

6.3. Komandu sporta veidos individuāli augstu sasniegumu sportistus, kuri ir deklarēti pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus no pieteikuma iesniegšanas brīža, un kuru pārstāvētā komanda pārstāv Latvijas valsti starptautiskās sacensībās un čempionātos.

7. Nolikuma ietvaros netiek atbalstītas:

7.1. Domes dibinātas izglītības iestādes, tai skaitā profesionālās ievirzes sporta skolas, kuras nodrošina bērnu un jauniešu treniņprocesu;

7.2. bērnu un jauniešu sporta komandas, ja atbilstošā sporta veida sekcija ir nodrošināta Jūrmalas Sporta skolā.

8. Piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma summa sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam ir atkarīga no iesniegto Pieteikumu kopējā skaita, pieprasītā finansējuma apjoma un pašvaldības nākamajā budžeta gadā piešķirtā finansējuma sporta nozarei.

9. Maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma intensitāte jeb līdzfinansējuma apjoms ir līdz 70 % (septiņdesmit procentiem) no sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam paredzētā līdzfinansējuma kopsummas, bet ne vairāk kā: Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 22.nolikumu

9.1. Nolikuma 1.pielikuma I. sadaļā noteiktajos prioritārajos sporta veidos:

9.1.1. Nolikuma 6.1.1. punktā noteiktajām komandām - līdz 140 000 euro;

9.1.2. Nolikuma 6.1.2. punktā noteiktajām komandām - līdz 20 000 euro;

9.1.3. Nolikuma 6.1.4. un 6.1.5. punktos noteiktajām komandām - līdz 5 000 euro;

9.1.4. Nolikuma 6.2. un 6.3. punktos noteiktiem sportistiem - līdz 10 000 euro;

9.2. Nolikuma 1. pielikuma II. sadaļā noteiktajos sporta veidos:

9.2.1. Nolikuma 6.1.1. punktā noteiktajām komandām - līdz 10 000 euro;

9.2.2. Nolikuma 6.1.2. punktā noteiktajām komandām - līdz 7 000 euro;

9.2.3. Nolikuma 6.1.3. punktā noteiktajām komandām - līdz 35 000 euro

9.2.4. Nolikuma 6.1.4. un 6.1.5. punktos noteiktajām komandām līdz 5 000 euro;

9.2.5. Nolikuma 6.2. punktā noteiktajiem sportistiem (izņemot 6.2.2. punktā noteiktie sportisti) - līdz 3 000 euro;

9.2.6. Nolikuma 6.2.2. punktā noteiktajiem sportistiem līdz 10 000 euro;

9.2.7. Nolikuma 6.3. punktā noteiktajiem sportistiem - līdz 3 000 euro.

10. Ne mazāk kā 30 % (trīsdesmit procentus) no sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam nepieciešamā kopējā finansējuma sedz Iesniedzējs vai tā piesaistīts atbalstītājs.

11. Ja publiskā līdzfinansējuma piešķīrums ir atzīstams par komercdarbības atbalstu, tas tiek piešķirts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) un Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”.

12. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam tiek noslēgts līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu (turpmāk - Līgums). Tā darbības periods ir līdz 12 mēnešiem no Līguma noslēgšanas brīža.

13. Līguma ietvaros plānoto darbību uzsākšana jāplāno nākamajā kalendārajā gadā pēc Nolikuma 5. punktā noteiktās Pieteikuma iesniegšanas.

14. Informācija par Pieteikumu iesniegšanas kārtību tiek publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļas “Sports” apakšsadaļā “Atbalsts sportam”, publikācijā norādot Pieteikuma iesniegšanas termiņu un atbildīgo personu kontaktinformāciju.

II. Pieteikumu iesniegšanas kārtība

15. Atbilstoši Nolikuma 16., 17. un 18. punktam sagatavots Pieteikums vienā eksemplārā Jūrmalas Sporta servisa centram ir jāiesniedz līdz Nolikuma 5. punktā norādītajam termiņam vienā no šādiem veidiem:

15.1. personīgi Jūrmalas Sporta servisa centrā: Jomas ielā 17, Jūrmalā, slēgtā aploksnē ar norādi “ Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam ”, uz aploksnes norādot Iesniedzēju un tā adresi;

15.2. nosūtot pa pastu uz adresi Jūrmalas Sporta servisa centram: Jomas ielā 17 , Jūrmalā, LV-2015, slēgtā aploksnē ar norādi “ Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam ”, uz aploksnes norādot Iesniedzēju un tā adresi;

15.3. elektroniskā formā, nosūtot uz elektronisko pasta adresi sportaservisacentrs@jurmala.lv ar norādi “ Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam ”. Ja Pieteikumu iesniedz elektroniskā dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

III. Pieteikuma noformējums un saturs

16. Pieteikumu un tā pielikumus ir jānoformē datorrakstā latviešu valodā uz A4 formāta lapām. Pieteikuma un tā pielikumu lapām ir jābūt caurauklotām un numurētām vienotā numerācijā, norādot kopējo lapu skaitu. Elektroniskā formāta pieteikuma un tā pielikumu lapām ir jābūt numurētām un sagatavotām .doc, .xlsx vai .pdf datņu formātā.

17. Pieteikumā jāiekļauj šādi dokumenti:

17.1. korekti aizpildīta Pieteikuma veidlapa (2. pielikums);

17.2. korekti aizpildīta kopējo ieņēmumu un izdevumu tāme (3. pielikums, turpmāk – tāme) Excel tabulas formātā, kurā jānorāda visas kopējās izmaksas (tai skaitā visas nodevas, nodokļi, bankas komisijas u. c. maksājumi). Tāmē tiek norādīti visi ar sporta organizāciju, tās pārstāvētās komandas darbību vai individuālā sportista aktivitātes īstenošanu saistītie plānotie ieņēmumi un attiecīgi visi plānotie izdevumi. Par katru tāmes izdevumu pozīciju jāiesniedz detalizēts uzrādīto izmaksu pamatojums, t.sk. tāmes pozīciju atšifrējumā norādīto cenu pamatojums; Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 22.nolikumu

17.3. korekti aizpildīta uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (4. pielikums), kas atbilst 2014. gada 2. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 740 1. pielikuma redakcijai un kuru aizpildot norāda informāciju par Iesniedzēja organizāciju;

18. Visus Pieteikumā iekļaujamos dokumentus paraksta Iesniedzējs vai Iesniedzēja pilnvarotais paraksttiesīgais pārstāvis.

19. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam atbalstāmās izmaksas:

19.1. Nolikuma 6.1.1. - 6.1.4. un 6.2. punktos noteiktajām komandām un sportistiem ir: Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 22.nolikumu

19.1.1. grāmatvedības pakalpojumi; Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 22.nolikumu

19.1.2. atsevišķa komercbankas norēķinu konta atvēršanas un uzturēšanas izmaksas un norēķinu kartes izsniegšanas un lietošanas izmaksas, bankas komisijas;

19.1.3. ceļa izdevumi (izņemot degvielas čeki), kas ir attiecināmi, pamatoti un pierādāmi;

19.1.4. izmitināšanas izmaksas;

19.1.5. sacensību dalības maksas;

19.1.6. biedru naudas;

19.1.7. komandas rezervistu, tai skaitā jauniešu rezervistu kluba reģistrēšanas izmaksas;

19.1.8. atalgojums, prēmijas, materiālās stimulēšanas naudas balvas (attiecināmas tikai Nolikuma 1.pielikuma I. sadaļā noteiktajos prioritārajos sporta veidos Nolikuma 6.1.1. punktā noteiktajām komandām, to spēlētājiem, treneriem, menedžeriem un apkalpojošam personālam un Nolikuma 1.pielikuma I. sadaļā noteiktajos prioritārajos sporta veidos Nolikuma 6.2.1. un 6.3. punktos noteiktajiem individuālajiem sportistiem, to treneriem, menedžeriem un apkalpojošam personālam);

19.1.9. sportistu nelaimes gadījumu apdrošināšanas izmaksas;

19.1.10. infrastruktūras nomas maksa;

19.1.11. sporta inventāra un ekipējuma iegāde, nepārsniedzot 213,00 (divi simti trīspadsmit) euro par vienu vienību; Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 22.nolikumu

19.1.12. nodokļu un nodevu maksājumi, izņemot pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) maksājumus PVN reģistrā reģistrētiem PVN maksātājiem.

19.2. Nolikuma 6.1.5. punktā noteiktajām komandām un Nolikuma 6.3. punktā noteiktajiem sportistiem:

19.2.1. grāmatvedības pakalpojumi; Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 22.nolikumu

19.2.2. atsevišķa komercbankas norēķinu konta atvēršanas un uzturēšanas izmaksas un norēķinu kartes izsniegšanas un lietošanas izmaksas, bankas komisijas;

19.2.3. sacensību dalības maksa;

19.2.4. ceļa izdevumi, lai nokļūtu sacensību vietā un atpakaļ (izņemot degvielas čeki), kas ir attiecināmi, pamatoti un pierādāmi.

20. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam neatbalstāmās izmaksas ir:

20.1. materiālu un inventāra iegāde virs 213,00 (divi simti trīspadsmit) euro par vienu vienību;

20.2. komandējumu dienas naudas;

20.3. ēdināšanas izmaksas;

20.4. izmaksas kredītsaistību un parādu nomaksai, procentu maksājumiem, zaudējumu atlīdzībai;

20.5. citas nepieciešamās izmaksas, kas nav norādītas Nolikuma 19. punktā.

21. Iesniedzējs daļu no pašu finansējuma, taču ne vairāk kā 50 (piecdesmit procentu) apmērā no pašu finansējuma summas var aizstāt ar atbalstītāja vai atbalstītāja sniegtu mantisku nodrošinājumu, klāt pie Pieteikuma iesniedzot atbalstītāja vai atbalstītāja paraksttiesīgās personas parakstītu apliecinājumu, kurā norādīts mantiskā nodrošinājuma apjoms un vērtība. Mantiskajam nodrošinājumam ir jābūt iekļautam tāmē.

22. Iesniedzējs ir atbildīgs par Pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.

23. Pieteikuma saturs ir ierobežotas pieejamības informācija.

IV. Pieteikumu vērtēšana

24. Pieteikuma izvērtēšanu un lēmumu par Pieteikuma noraidīšanu apstiprināšanu un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem ar Domes rīkojumu izveidota Pieteikumu vērtēšanas komisija (turpmāk – Vērtēšanas komisija), kura sastāv no :

24.1. Vērtēšanas komisijas locekļiem:

24.1.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs - pašvaldības izpilddirektors;

24.1.2. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Jūrmalas Sporta servisa centra direktors;

24.1.3. Vērtēšanas komisijas locekļi, kurus ar rīkojumu nozīmē Jūrmalas Sporta servisa centra direktors - Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs, Jūrmalas Sporta servisa centra juriskonsults, Jūrmalas Sporta servisa centra referents finanšu un grāmatvedības jomā;

24.1.4. nepieciešamības gadījumā Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs Vērtēšanas komisijas sastāvā iekļaut papildu speciālistus no Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas;

24.2. neatkarīgiem ekspertiem bez balss tiesībām - Domes Attīstības pārvaldes pārstāvis, Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes pārstāvis;

24.3. nepieciešamības gadījumā Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieaicināt citus speciālistus kā neatkarīgus ekspertus bez balss tiesībām.

25. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, vietnieka vai locekļa prombūtnes laikā vērtēšanas komisijai noteiktos uzdevumus veic ar rīkojumu par darbinieka aizvietošanu noteiktais darbinieks.

26. Vērtēšanas komisijas sēdes ir slēgtas.

27. Vērtēšanas komisija ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām iepazīstas ar Pieteikumiem, un uzsāk to izvērtēšanu atbilstoši Nolikuma 8. pielikumā noteiktajiem administratīvajiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem. Katrs Vērtēšanas komisijas balsstiesīgais loceklis aizpilda Pieteikuma vērtēšanas veidlapu (9. pielikums).

28. Vērtēšanas komisija noraida Pieteikumu, ja:

28.1. Pieteikumā pārstāvētais sporta veids nav norādīts Nolikuma 1. pielikumā norādīto atbalstāmo sporta veidu sarakstā;

28.2. ievērojot Nolikuma 6.1.1. un 6.1.2. punktos noteikto, ir apstiprinātas viena augstākās un viena zemākās līgas komanda katrā sporta veidā; šādā gadījumā pārējos iesniegumus, kuri neieguva tiesības saņemt līdzfinansējumu, komisija noraida;

28.3. Pieteikumā nav ievēroti Nolikuma 7. punktā noteiktie ierobežojumi;

28.4. Pieteikums neatbilst kaut vienam no administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (8. pielikuma 1. sadaļa);

28.5. nav iesniegti Nolikuma 29.1. punktā pieprasītie papildu dokumenti noteiktajā termiņā;

29. Pieteikumu pārbaudes un izvērtēšanas gaitā Vērtēšanas komisija ir tiesīga:

29.1. pieprasīt no Iesniedzējiem papildu informāciju vai dokumentus, kas nepieciešami Pieteikumu izvērtēšanai atbilstoši Nolikumam, nosūtot pieprasījumu uz Iesniedzēja e-pasta adresi . Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz trīs darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas, pretējā gadījumā Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Pieteikuma noraidīšanu.

29.2. atteikt Nolikuma 21. punktā norādītā mantiskā atbalsta iekļaušanu Iesniedzēja pašu finansējuma nodrošināšanai, ja nav iespējams gūt skaidru priekšstatu par mantiskā nodrošinājuma patieso vērtību.

30. Pieteikuma kopējais vērtējums tiek iegūts, summējot visu Vērtēšanas komisijas locekļu piešķirto punktu skaitu un šo summu dalot ar Vērtēšanas komisijas locekļu skaitu, un tas tiek ņemts vērā, sagatavojot Nolikuma 31. punktā noteikto priekšlikumu.

31. Vērtēšanas komisija priekšlikumu par Pieteikuma atbalstīšanu un tā iekļaušanu pašvaldības budžeta projektā nākamajam budžeta gadam vai lēmumu par Pieteikuma noraidīšanu sagatavo ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā pēc Pieteikuma saņemšanas ar Vērtēšanas komisijas locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja Vērtēšanas komisijas locekļu balsis dalās vienādās daļās, izšķirošā ir Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja balss.

32. Jūrmalas Sporta servisa centrs paziņojumu par Nolikuma 31. punktā noteikto Vērtēšanas komisijas priekšlikumu par Pieteikuma atbalstīšanu un tā iekļaušanu pašvaldības budžeta projektā nākamajam budžeta gadam vai lēmumu par Pieteikuma noraidīšanu rakstiski nosūta Iesniedzējam 10 darba dienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas, vienlaicīgi nosūtot paziņojuma kopiju uz Iesniedzēja e-pasta adresi.

33. Jūrmalas Sporta servisa centrs Vērtēšanas komisijas atbalstītos Pieteikumus iekļauj pašvaldības budžeta projektā nākamajam budžeta gadam un virza uz Domes profilējošo komiteju atzinuma sniegšanai par atbalstīšanu un virzīšanu uz Domes sēdi. Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 22.nolikumu

34. Lēmums par Pieteikuma atbalstīšanu un tam piešķiramā pašvaldības līdzfinansējuma apmēru tiek pieņemts Domes sēdē, apstiprinot pašvaldības budžetu nākamajam budžeta gadam.

35. Jūrmalas Sporta servisa centrs 10 darba dienu laikā rakstiski informē Iesniedzēju par Nolikuma 34. punktā pieņemto lēmumu gadījumos, ja, apstiprinot pašvaldības budžetu nākamajam budžeta gadam :

35.1. Pieteikumā pieprasītais līdzfinansējums tiek piešķirts pilnā apmērā;

35.2. Pieteikumā pieprasītais līdzfinansējums netiek piešķirts.

36. Nolikuma 35.2. punktā noteiktā gadījumā, kad, apstiprinot pašvaldības budžetu nākamajam budžeta gadam, Dome samazina Pieteikumā pieprasītā līdzfinansējuma apjomu un uzdod Iesniedzējam precizēt tāmi (3. pielikums) . Jūrmalas Sporta servisa centrs par šo Vērtēšanas komisijas lēmumu rakstiski informē Iesniedzēju trīs darba dienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas, attiecīgo l ēmumu nosūtot uz Iesniedzēja e-pasta adresi. Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 22.nolikumu

37. Nolikuma 36. punktā noteiktie pieprasītie dokumenti Iesniedzējam ir jāiesniedz piecu darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas, pretējā gadījumā Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Pieteikuma noraidīšanu.

38. Pēc Nolikuma 37. punktā noteikto precizējumu saņemšanas Vērtēšanas komisija 10 darba dienu laikā lemj par precizējumu atbalstīšanu vai noraidīšanu.

39. Jūrmalas Sporta servisa centrs par Nolikuma 38. punktā noteikto Vērtēšanas komisijas lēmumu rakstiski informē Iesniedzēju piecu darba dienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas, vienlaicīgi nosūtot paziņojuma kopiju uz Iesniedzēja e-pasta adresi.

40. Kopā ar Nolikuma 35.1. vai 39. punktā noteikto pozitīvo lēmumu par atbalstīšanu Jūrmalas Sporta servisa centrs Iesniedzējam nosūta uzaicinājumu ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no lēmuma izsūtīšanas dienas parakstīt Līgumu ar Domi (5. pielikums). Ja Līgums no Iesniedzēja puses netiek parakstīts šajā punktā noteiktajā termiņā, Vērtēšanas komisija var lemt par piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma atcelšanu.

41. Pieteikumus, kas nav atbalstīti pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai, Iesniedzēji var saņemt atpakaļ viena mēneša laikā pēc Nolikuma 35.2. punktā notikušās rezultātu paziņošanas. Pēc noteiktā termiņa neizņemtie Pieteikumi tiek iznīcināti.

42. Dome ir tiesīga pieprasīt nepieciešamo papildu informāciju no Iesniedzēja, individuālā sportista vai attiecīgā sporta veida federācijas. Dome ir tiesīga atteikt finansējuma piešķiršanu no sava budžeta līdzekļiem, norādot iemeslus.

V. Finansēšanas kārtība

43. Sporta organizācijas, to pārstāvētās komandas un individuālie sportisti tiek līdzfinansēti no Domes budžeta programmā “Sporta veidu attīstība” paredzētajiem līdzekļiem kārtējā budžeta gadā, ievērojot Nolikuma un Līguma nosacījumus.

44. Informācija par atbalstītajām sporta organizācijām, to pārstāvētajām komandām un individuālajiem sportistiem tiek publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv 10 darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Publikācijā tiek norādīts Iesniedzēja nosaukums, sporta organizācijas, to pārstāvētās komandas un individuālie sportisti un finansējuma apjoms, tai skaitā piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma apjoms.

45. Iesniedzējs atver atsevišķu norēķinu kontu bankā, uz kuru tiek pārskaitīti visi ar sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu līdzfinansēšanu saistītie līdzekļi, un ar sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu līdzfinansēšanu saistītie finanšu darījumi tiek veikti tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

46. Pašvaldības līdzfinansējumu Dome Iesniedzējam pārskaita uz Nolikuma 45.punktā noteikto norēķinu kontu atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai, paredzot:

46.1. avansa maksājumu ne vairāk kā 40% (četrdesmit procentu) apmērā no pašvaldības līdzfinansējuma kopsummas;

46.2. starpposma maksājumu ne vairāk kā 40% (četrdesmit procentu) apmērā no pašvaldības līdzfinansējuma summas, ja ir apgūts avansa maksājums vismaz 90 % apmērā, pēc Nolikuma 58.punktā minētā lēmuma pieņemšanas un Līgumā noteiktās starpposma atskaites (turpmāk – Starpposma atskaite) iesniegšanas un parakstīšanas no Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja puses;

46.3. noslēguma maksājumu pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas , Nolikuma 63.punktā minētā lēmuma pieņemšanas un Līgumā noteiktās atskaites (turpmāk – Atskaite) parakstīšanas no Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja puses .

47. Ja pēc atskaites iesniegšanas tiek konstatēts, ka faktiskās veiktās izmaksas ir mazākas kā Līgumā noteikts, tad pašvaldības līdzfinansējuma daļa tiek samazināta atbilstoši Līgumā noteiktajai procentuālajai proporcijai.

48. Ja faktiskās veiktās izmaksas ir lielākas kā Līgumā noteikts, pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms paliek nemainīgs, tiek samazināta pašvaldības līdzfinansējuma procentuālā proporcija.

49. Iesniedzējam ir pienākums atmaksāt pašvaldības līdzfinansējumu, ja:

49.1. tiek konstatēts, ka pašvaldības līdzfinansējums ir piešķirts uz nepatiesu vai nepilnīgu datu pamata;

49.2. Iesniedzējs nepilda Līguma noteikumus un pēc Jūrmalas Sporta servisa centra rakstiska brīdinājuma saņemšanas turpina tos nepildīt;

49.3. Iesniedzējs pārtrauc Līguma ietvaros noteikto darbību/ aktivitāšu īstenošanu, neievērojot Līgumā noteikto kārtību;

49.4. Iesniedzējs tiek pasludināts par maksātnespējīgu, tā darbība ir apturēta vai tas ir pakļauts līdzīga rakstura situācijai.

50. Visus Līguma īstenošanas laikā konstatētās neattiecināmās izmaksas, sadārdzinājuma izmaksas vai līgumsodu Iesniedzējs sedz no saviem līdzekļiem.

VI. Līguma īstenošana un uzraudzība

51. Iesniedzējam jānodrošina Domes publicitāte, jāiesniedz informācija Jūrmalas Sporta servisa centram par rīkotajām aktivitātēm un sasniegumiem un jāizvieto pašvaldības simboliku uz biedrības, individuālā sportista vai sporta komandas publicitātes materiāliem (bukleti, mājas lapas u.c.), sporta inventāra un ekipējuma.

52. Iesniedzējs nodrošina pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma samērīgu un ekonomiski pamatotu izlietojumu atbilstoši Līgumam un Līguma pielikumā pievienotajai tāmei, kā arī nepieļauj Pieteikumā paredzēto sporta klubu un sportistu kalendārā plānā nākamajam budžeta gadam plānoto aktivitāšu un rezultātu dubulto finansēšanu no dažādiem finanšu avotiem.

53. Iesniedzējs nodrošina Jūrmalas pilsētas nosaukuma un logotipa iekļaušanu publicitātes un pašreklāmas materiālos, iepriekš iesniedzot un saskaņojot ar Jūrmalas Sporta servisa centru plānus un vizualizācijas informāciju nosūtot uz e-pasta adresi: sportaservisacentrs@jurmala.lv, kuru Jūrmalas Sporta servisa centrs savukārt saskaņo ar Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldi. Pēc saskaņošanas ar Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldi, Jūrmalas Sporta servisa centrs trīs darba dienu laikā par to informē Iesniedzēju, attiecīgo informāciju nosūtot uz Iesniedzēja e-pasta adresi.

54. Ar Pieteikumu un Līgumu saistītie jautājumi tiek risināti Vērtēšanas komisijas ietvaros, un Vērtēšanas komisija var lemt par grozījumiem apstiprinātajā tāmē saskaņā ar Nolikumā noteikto. Šādu izmaiņu gadījumā Iesniedzējs precizē tāmi (3. pielikums) un iesniedz to Jūrmalas Sporta servisa centram. Visus grozījumus izskata un saskaņo Vērtēšanas komisija, paraksta Iesniedzēja un Domes paraksttiesīgā persona, un tā kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. Visas izmaiņas veicamas pirms Līguma termiņa beigām Līgumā noteiktajā kārtībā, izņemot Nolikuma 55. punktā noteiktos gadījumus.

55. Līguma darbības laikā bez iepriekšēja saskaņojuma ar Jūrmalas Sporta servisa centru ir pieļaujams un attiecināms finansējuma izlietojuma pieaugums tāmē norādītajās izmaksu pozīcijās katrā no tām ne vairāk kā 10 (desmit procentu) apmērā, nepalielinot piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma kopsummu. Finansējuma izlietojuma samazinājumam ierobežojums netiek noteikts. Šādas izmaiņas tiek apstiprinātas līdz ar Starpposma atskaites vai Atskaites apstiprināšanu, ko saskaņo Vērtēšanas komisija, paraksta Iesniedzēja paraksttiesīgā persona un Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs.

56. Iesniedzējs ir atbildīgs par Starpposma atskaites (6. pielikums) sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar Līgumā noteiktajiem termiņiem. Starpposma atskaitei pielikumā ir jāpievieno izdevumus pamatojošo dokumentu apstiprinātas kopijas par pašvaldības līdzfinansējuma daļu un norēķinu konta izdruka par pārskata periodu.

57. Jūrmalas Sporta servisa centra referents finanšu un grāmatvedības jomā un Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas atbildīgie darbinieki:

57.1. ne ilgāk kā 20 darba dienu laikā no Starpposma a tskaites saņemšanas veic tās atbilstības pārbaudi Nolikumam un Līguma noteikumiem un nepieciešamības gadījumā pieprasa papildu informāciju un dokumentus vai sniedz priekšlikumus par Starpposma atskaitē iekļautās informācijas precizēšanu, labošanu vai papildināšanu, attiecīgo informāciju nosūtot uz Iesniedzēja e-pasta adresi . Papildus pieprasītie vai labotie dokumenti ir jāiesniedz ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas;

57.2. ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā pēc Starpposma a tskaites saņemšanas un pārbaudes iesniedz to Projektu ieviešanas nodaļas vadītājam parakstīšanai un pēc tam iesniedz Vērtēšanas komisijai apstiprināšanai.

58. Vērtēšanas komisija lēmumu par Starpposma a tskaites apstiprināšanu pieņem piecu darba dienu laikā pēc Nolikuma 57.2. punktā minēto dokumentu saņemšanas. Starpposma a tskaiti apstiprina Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs.

59. Visā Līguma darbības laikā Vērtēšanas komisija vai Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas atbildīgie darbinieki ir tiesīgi pieprasīt no Iesniedzējiem papildu informāciju vai dokumentus. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz 10 darba dienu laikā.

60. Iesniedzējs ir atbildīgs par Atskaites (7. pielikums) korektu sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas Sporta servisa centrā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Līguma darbības termiņa beigām. Atskaites pielikumā ir jāpievieno izdevumus pamatojošo dokumentu kopijas par pašvaldības līdzfinansējuma daļu un bankas apstiprināta norēķinu konta izdruka par visiem veiktajiem darījumiem, kam ir jābūt identificējamiem un saistītiem ar Līgumā noteikto līguma priekšmetu.

61. Vērtēšanas komisija, pamatojoties uz Iesniedzēja rakstisku iesniegumu, var lemt par Atskaites un tās pielikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu ne ilgāku par 30 dienām .

62. Jūrmalas Sporta servisa centra referents finanšu un grāmatvedības jomā un Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas atbildīgais darbinieks:

62.1. ne ilgāk kā 20 darba dienu laikā no Atskaites saņemšanas veic tās atbilstības pārbaudi Nolikuma un Līguma noteikumiem un nepieciešamības gadījumā pieprasa papildu informāciju un dokumentus vai sniedz priekšlikumus par Atskaitē iekļautās informācijas precizēšanu, labošanu vai papildināšanu, attiecīgo informāciju nosūtot uz Iesniedzēja e-pasta adresi . Papildus pieprasītā informācija un dokumenti ir jāiesniedz ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas;

62.2. pēc pārbaudes veikšanas ne vēlāk kā 20. darba dienā pēc Atskaites saņemšanas un pārbaudes iesniedz to Projektu ieviešanas nodaļas vadītājam parakstīšanai un pēc tam iesniedz Vērtēšanas komisijai apstiprināšanai.

63. Vērtēšanas komisija lēmumu par Atskaites apstiprināšanu pieņem piecu darba dienu laikā pēc Nolikuma 62.2. punktā minēto dokumentu saņemšanas. Atskaiti apstiprina Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs.

64. Līgums tiek uzskatīts par īstenotu pēc tam, kad Atskaite ir parakstīta un apstiprināta saskaņā ar Nolikuma 62.2. un 63. punktu. Pamatojoties uz apstiprināto Atskaiti, tiek noteikta faktiskā pašvaldības līdzfinansējuma summa.

65. Dome 15 darba dienu laikā pēc Atskaites apstiprināšanas veic atlikušā līdzfinansējuma daļas maksājumu Iesniedzējam saskaņā ar Līguma noteikumiem.

66. Ja Līguma darbības laikā faktiskās tāmes izmaksas ir mazākas kā Līgumā noteikts, tad pašvaldības līdzfinansējuma daļa tiek proporcionāli samazināta.

67. Ja faktiskās tāmes izmaksas ir lielākas kā Līgumā noteikts, pašvaldības līdzfinansējuma kopējā summa paliek nemainīga. Visus konstatētos neattiecināmos izdevumus vai sadārdzinājuma izmaksas Iesniedzējs sedz no saviem līdzekļiem.

68. Jūrmalas Sporta servisa centra pārstāvjiem, konstatējot Iesniedzēja pārkāpumus attiecībā uz Nolikuma vai Līguma noteikumiem, ir pienākums par šo faktu informēt Vērtēšanas komisiju, kura var lemt par pašvaldības līdzfinansējuma apmēra samazināšanu vai pašvaldības līdzfinansējuma anulēšanu.

VII. Pārejas noteikumi

69. Pieteikumi par sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu līdzfinansēšanu 2018. gadā, kas tika iesniegti, pamatojoties uz Domes 2013. gada 16. maija nolikumu Nr.7 “ Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā ”, tiek vērtēti saskaņā ar šo Nolikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOC Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 22.nolikumu

Pielikums Nr.2 DOC Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 22.nolikumu

Pielikums Nr.3 XLS

Pielikums Nr.4 DOC

Pielikums Nr.5 DOC Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 22.nolikumu

Pielikums Nr.6 XLS

Pielikums Nr.7 XLS

Pielikums Nr.8 DOC Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 22.nolikumu

Pielikums Nr.9 DOC Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 22.nolikumu


Lejupielāde: DOC un PDF