Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2018.gada 16.februārīNr. 12

protokols Nr. 3, 6. punkts

Par Jūrmalas pilsētai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas
Jūrmalā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanu

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu,
15.panta 6.punktu un Sporta likuma 7.panta
pirmās daļas 5.punktu.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums par Jūrmalas pilsētai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanu (turpmāk - Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un izvērtēti pieteikumi par Jūrmalas pilsētai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalā norisinājušies vismaz trīs gadus, rīkošanu (turpmāk - Pieteikums) un kārtību, kādā tie tiek līdzfinansēti no Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) budžeta līdzekļiem un īstenoti pašvaldības administratīvajā teritorijā .

2. Nolikuma mērķis ir finansiāli atbalstīt Jūrmalas pilsētai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu norisi, tai skaitā sekmēt augsta līmeņa valstiski un starptautiski nozīmīgu sacensību, ko iegūst tiesības rīkot attiecīgo sporta veidu federācijas, norisi (turpmāk – Pasākums) pašvaldības administratīvajā teritorijā. Nolikuma ietvaros uz atbalstu var pretendēt tādi Pasākumi, kas Jūrmalā norisinājušies vismaz trīs gadus .

3. Nolikuma izsludināšanu, Pasākumu līdzfinansēšanas īstenošanu un uzraudzību veic pašvaldības iestāde Jūrmalas Sporta servisa centrs, reģistrācijas Nr. 90010478153.

4. Iesniegt Pieteikumu un pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu var jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas plāno pašvaldības administratīvajā teritorijā organizēt Pasākumu (turpmāk - Iesniedzējs).

5. Pieteikumu par nākamajā kalendārajā gadā plānoto Pasākumu organizēšanu iesniegšanas termiņš ir noteikts līdz pārskata gada 15. septembrim. Ja 15. septembris ir brīvdiena, tad Pieteikumu iesniegšanas beigu datums ir nākamā darba diena.

6. Iesniedzējam ir tiesības Pasākumu īstenot partnerībā, Pasākuma partnera vai cita Pasākuma atbalstītāja vai sponsora (turpmāk – Pasākuma atbalstītājs) līdzfinansējumu identificējot Nolikuma 17. punktā noteiktajos dokumentos. Pasākuma atbalstītājs Pasākuma īstenošanas laikā nevar būt preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs. Pasākuma atbalstītāja līdzfinansējumam naudas izteiksmē ir jābūt ieskaitītam Pasākumam nodrošinātā atsevišķā norēķinu kontā.

7. Pasākuma īstenošanas laika periods ir līdz 12 mēnešiem no līguma par Pasākuma īstenošanu (turpmāk - Līgums) noslēgšanas brīža.

8. Pasākuma ietvaros plānoto darbību uzsākšana jāplāno nākamajā kalendārajā gadā pēc Nolikuma 6.punktā noteiktās Pieteikuma iesniegšanas.

9. Iesniedzējam kā Pasākuma norises vieta prioritāri jāizvēlas Domes dibinātu iestāžu sporta infrastruktūra. Uz Pieteikuma iesniegšanas brīdi Iesniedzējam ir pienākums pārliecināties par infrastruktūras pieejamību Pasākuma norises datumos, veicot attiecīgā sporta infrastruktūras objekta rezervāciju Jūrmalas Sporta servisa centrā. Ja Pasākuma norise paredzēta citā, ne Domes dibinātu iestāžu sporta infrastruktūrā, Pieteikumam ir jāpievieno attiecīgās infrastruktūras īpašnieka parakstīts apliecinājums par Pasākuma norises vietas rezervāciju attiecīgajos datumos.

10. Piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma summa viena Pasākuma organizēšanai ir atkarīga no iesniegto kopējo Pieteikumu skaita, to nozīmības, pieprasītā finansējuma apjoma un pašvaldības nākamajā budžeta gadā piešķirtā finansējuma sporta nozarei.

11. Maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma intensitāte jeb līdzfinansējuma apjoms vienam Pasākumam ir līdz 90 % (deviņdesmit procentiem) no Pasākuma īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas, bet ne vairāk kā 35 000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši) euro.

12. Ne mazāk kā 10 % (desmit procentus) no kopējā Pasākuma rīkošanai nepieciešamā finansējuma sedz Iesniedzējs vai tā piesaistīts Pasākuma atbalstītājs. Pasākuma aktivitāšu īstenošanas laikā gūtie ieņēmumi ir klasificējami kā Iesniedzēja vai Pasākuma atbalstītāja līdzfinansējums.

13. Ja publiskā līdzfinansējuma piešķīrums ir atzīstams par komercdarbības atbalstu, tas tiek piešķirts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) un Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”.

14. Informācija par Pieteikumu iesniegšanas kārtību tiek publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļas “Sports” apakšsadaļā “Atbalsts sportam”, publikācijā norādot Pieteikuma iesniegšanas termiņu un atbildīgo personu kontaktinformāciju.

II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība

15. Atbilstoši Nolikuma 16., 17. un 18. punktam sagatavots Pieteikums vienā eksemplārā Jūrmalas Sporta servisa centram ir jāiesniedz līdz Nolikuma 5. punktā norādītajam termiņam vienā no šādiem veidiem:

15.1. personīgi Jūrmalas Sporta servisa centrā: Jomas ielā 17, Jūrmalā, slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Jūrmalas pilsētai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanai ”, uz aploksnes norādot Iesniedzēju un tā adresi;

15.2. nosūtot pa pastu uz adresi Jūrmalas Sporta servisa centram: Jomas ielā 17 , Jūrmalā, LV-2015, slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Jūrmalas pilsētai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanai”, uz aploksnes norādot Iesniedzēju un tā adresi ;

15.3. elektroniskā formā, nosūtot uz elektronisko pasta adresi sportaservisacentrs@jurmala.lv ar norādi “Pieteikums Jūrmalas pilsētai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanai”. Ja Pieteikumu iesniedz elektroniskā dokumenta formā , to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

III. Pieteikuma noformējums un saturs

16. Pieteikumu un tā pielikumus ir jānoformē datorrakstā latviešu valodā uz A4 formāta lapām. Pieteikuma un tā pielikumu lapām ir jābūt caurauklotām un numurētām vienotā numerācijā, norādot kopējo lapu skaitu. Elektroniskā formāta pieteikuma un tā pielikumu lapām ir jābūt numurētām un sagatavotām .doc, .xlsx vai .pdf datņu formātā.

17. Pieteikumā jāiekļauj šādi dokumenti:

17.1. korekti aizpildīta Pieteikuma veidlapa (1. pielikums);

17.2. korekti aizpildīta Pasākuma kopējo ieņēmumu un izdevumu tāme (2. pielikums, turpmāk – Pasākuma tāme) Excel tabulas formātā, kurā jānorāda visas Pasākuma īstenošanai nepieciešamās kopējās izmaksas (tai skaitā visas nodevas, nodokļi, bankas komisijas u. c. maksājumi). Pasākuma tāmē tiek norādīti visi plānotie ieņēmumi un visi plānotie izdevumi. Pasākuma tāmē norādītās izmaksas pilnībā nodrošina visu Pasākuma aprakstā minēto aktivitāšu īstenošanu. Par katru Pasākuma tāmes izdevumu pozīciju jāiesniedz detalizēts uzrādīto izmaksu pamatojums, t.sk. tāmes pozīciju atšifrējumā norādīto cenu pamatojums;

17.3. korekti aizpildīta uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (3. pielikums), kas atbilst 2014. gada 2. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 740 1. pielikuma redakcijai un kuru aizpildot norāda informāciju par Iesniedzēja organizāciju;

17.4. Iesniedzēja pašvērtējuma veidlapa (4. pielikums);

17.5. valstiski un starptautiski nozīmīgu sacensību rīkošanas gadījumā - attiecīgās sporta veida federācijas apliecinājums par attiecīgā Pasākuma rīkošanas tiesību iegūšanu;

17.6. citi pielikumi pēc Iesniedzēja ieskatiem, ja tas var sniegt papildu informāciju par Iesniedzēja un pieaicināto Pasākuma atbalstītāju kompetenci vai Pasākumu kopumā.

18. Visus Pieteikumā iekļaujamos dokumentus paraksta Iesniedzējs vai Iesniedzēja pilnvarotais paraksttiesīgais pārstāvis. Ja Pasākums tiek īstenots partnerībā, pieteikumu paraksta Iesniedzējs un Pasākuma atbalstītāja paraksttiesīgās personas.

19. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam atbalstāmās izmaksas ir:

19.1. Pasākuma administrēšanas, koordinēšanas un vadīšanas izmaksas, pašvaldības līdzfinansējuma daļai nepārsniedzot 10 % (desmit procentus) no kopējā plānotā pašvaldības līdzfinansējuma apjoma, tai skaitā:

19.1.1. grāmatveža pakalpojumi;

19.1.2. atsevišķa komercbankas norēķinu konta atvēršanas un uzturēšanas izmaksas un norēķinu kartes izsniegšanas un lietošanas izmaksas, bankas komisijas;

19.1.3. Pasākuma organizēšanā iesaistītā personāla atlīdzības izmaksas (tai skaitā nodokļu maksājumi);

19.1.4. transporta izdevumi (degvielas izmaksas, nepārsniedzot 50 euro visa Pasākuma organizēšanas laikā, auto transporta noma u.c.), kas ir uz Pasākuma organizēšanu attiecināmi, pamatoti un pierādāmi;

19.2. Pasākuma organizēšanas izmaksas:

19.2.1. Pasākuma norises vietas izmaksas, tai skaitā telpu vai zemes nomas izmaksas;

19.2.2. Pasākumam piesaistītu speciālistu atalgojuma izmaksas (tai skaitā nodokļu maksājumi) pasākuma norises laikā;

19.2.3. Pasākuma īstenošanai nepieciešamo iekārtu, inventāra un aparatūras nomas izmaksas, tehniskās apkalpošanas izmaksas;

19.2.4. Pasākuma īstenošanai nepieciešamo materiālu un inventāra iegāde līdz 213,00 (divi simti trīspadsmit) euro par vienu vienību (tai skaitā kausi, medaļas un balvas dalībniekiem.);

19.2.5. Pasākuma īstenošanai nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas, demontāžas un transportēšanas izmaksas (auto transporta noma);

19.2.6. drukas materiāli (afišas, bukleti, diplomi, informatīvās programmas, u.c.);

19.2.7. Pasākuma publicitātes izdevumi (TV, radio, internets, sociālie mēdiji u.c.), pašvaldības līdzfinansējuma daļai nepārsniedzot 10 % (desmit procentus) no kopējā plānotā pašvaldības līdzfinansējuma apjoma;

19.2.8. nodokļu un nodevu maksājumi, kas saistīti ar Pasākuma mērķa sasniegšanu, izņemot pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) maksājumus PVN reģistrā reģistrētiem PVN maksātājiem.

20. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam neatbalstāmās izmaksas ir:

20.1. Pasākuma īstenošanai nepieciešamo materiālu un inventāra iegāde virs 213,00 (divi simti trīspadsmit) euro par vienu vienību;

20.2. pabalstu, prēmiju, materiālās stimulēšanas, naudas balvu, komandējumu dienas naudas u.c. līdzīgas izmaksas;

20.3. izmaksas kredītsaistību un parādu nomaksai, procentu maksājumiem, zaudējumu atlīdzībai ;

20.4. citas Pasākuma īstenošanai nepieciešamās izmaksas, kas nav norādītas Nolikuma 19. punktā.

21. Iesniedzējs daļu no pašu finansējuma, taču ne vairāk kā 50 % (piecdesmit procentu) apmērā no pašu finansējuma summas var aizstāt ar Pasākuma atbalstītāja vai Pasākuma atbalstītāja sniegtu mantisku nodrošinājumu, klāt pie Pieteikuma iesniedzot Pasākuma atbalstītāja vai Pasākuma atbalstītāja paraksttiesīgās personas parakstītu apliecinājumu, kurā norādīts mantiskā nodrošinājuma apjoms un vērtība. Mantiskajam nodrošinājumam ir jābūt izmantotam Pasākuma īstenošanā un ir jābūt iekļautam Pasākuma tāmē.

22. Iesniedzējs ir atbildīgs par Pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.

23. Pieteikuma saturs ir ierobežotas pieejamības informācija.

IV. Pieteikumu vērtēšana

24. Pieteikuma izvērtēšanu un lēmumu par Pieteikuma noraidīšanu apstiprināšanu un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem ar Domes rīkojumu izveidota Pieteikumu vērtēšanas komisija (turpmāk – Vērtēšanas komisija), kas sastāv no :

24.1. Vērtēšanas komisijas locekļiem:

24.1.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs - pašvaldības izpilddirektors;

24.1.2. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Jūrmalas Sporta servisa centra direktors;

24.1.3. Vērtēšanas komisijas locekļi, kurus ar rīkojumu nozīmē Jūrmalas Sporta servisa centra direktors - Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs, Jūrmalas Sporta servisa centra juriskonsults, Jūrmalas Sporta servisa centra referents finanšu un grāmatvedības jomā;

24.1.4. nepieciešamības gadījumā Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs Vērtēšanas komisijas sastāvā iekļaut papildu speciālistus no Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas;

24.2. neatkarīgiem ekspertiem bez balss tiesībām - Domes Attīstības pārvaldes pārstāvis, Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes pārstāvis;

24.3. nepieciešamības gadījumā Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieaicināt citus speciālistus kā neatkarīgus ekspertus bez balss tiesībām.

25. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, vietnieka vai locekļa prombūtnes laikā vērtēšanas komisijai noteiktos uzdevumus veic ar rīkojumu par darbinieka aizvietošanu noteiktais darbinieks.

26. Vērtēšanas komisijas sēdes ir slēgtas.

27. Vērtēšanas komisija ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām iepazīstas ar Pieteikumiem un uzsāk Pasākumu izvērtēšanu atbilstoši Nolikuma 8. pielikumā noteiktajiem administratīvajiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem. Katrs Vērtēšanas komisijas balsstiesīgais loceklis aizpilda Pieteikuma vērtēšanas veidlapu (9. pielikums).

28. Vērtēšanas komisija noraida Pieteikumu, ja:

28.1. Pieteikums neatbilst kaut vienam no vērtēšanas Administratīvajiem kritērijiem (1.pielikums);

28.2. Iesniedzējs, Iesniedzēja partneris vai ar tiem saistītās organizācijas (kurā dibinātājs, dalībnieks vai valdes loceklis ir Iesniedzēja vai Iesniedzēja partnera dibinātājs, dalībnieks vai valdes loceklis) ir veicis pārkāpumu citu pašvaldības līdzfinansēto projektu īstenošanas gaitā vai tam uz Pieteikuma izvērtēšanas brīdi pastāv nenokārtotas saistības pret pašvaldību ;

28.3. Iesniedzējiem pastāv Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi un valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

28.4. nav iesniegti Nolikuma 29.1. punktā pieprasītie papildu dokumenti noteiktajā termiņā;

28.5. Pieteikums novērtēts ar nulle punktiem kādā no vērtēšanas kritēriju specifiskajiem kritērijiem Nr. 2.1. – 2.3. vai Pieteikumu nav iespējams novērtēt un piešķirt punktus kādā no vērtēšanas kritēriju specifiskajiem kritērijiem Nr. 2.4. – 2.10. (8. pielikums).

29. Pieteikumu pārbaudes un izvērtēšanas gaitā, Vērtēšanas komisija ir tiesīga:

29.1. pieprasīt no Iesniedzējiem papildu informāciju vai dokumentus, kas nepieciešami Pieteikumu izvērtēšanai atbilstoši Nolikumam, nosūtot pieprasījumu uz Iesniedzēja e-pasta adresi . Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz trīs darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas, pretējā gadījumā Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Pieteikuma noraidīšanu.

29.2. atteikt Nolikuma 21. punktā norādītā mantiskā nodrošinājuma iekļaušanu Pasākuma līdzfinansējuma nodrošināšanai, ja nav iespējams gūt skaidru priekšstatu par mantiskā nodrošinājuma patieso vērtību.

30. Pieteikuma kopējais vērtējums tiek iegūts, summējot visu Vērtēšanas komisijas locekļu piešķirto punktu skaitu un šo summu dalot ar Vērtēšanas komisijas locekļu skaitu.

31. Vērtēšanas komisija priekšlikumus par Pieteikuma atbalstīšanu un tā iekļaušanu pašvaldības budžeta projektā nākamajam budžeta gadam vai lēmumu par Pieteikuma noraidīšanu tiek sagatavots ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā pēc Pieteikuma saņemšanas ar Vērtēšanas komisijas locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja Vērtēšanas komisijas locekļu balsis dalās vienādās daļās, izšķirošā ir Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja balss.

32. Jūrmalas Sporta servisa centrs paziņojumu par Nolikuma 31. punktā noteikto Vērtēšanas komisijas priekšlikumu par Pieteikuma atbalstīšanu un tā iekļaušanu pašvaldības budžeta projektā nākamajam budžeta gadam vai lēmumu par Pieteikuma noraidīšanu rakstiski nosūta Iesniedzējam 10 darba dienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas, vienlaicīgi nosūtot paziņojuma kopiju uz Iesniedzēja e-pasta adresi.

33. Jūrmalas Sporta servisa centrs Vērtēšanas komisijas atbalstītos Pasākumus iekļauj pašvaldības budžeta projektā nākamajam budžeta gadam un virza uz Domes profilējošo komiteju atzinuma sniegšanai par atbalstīšanu un virzīšanu uz Domes sēdi, ievērojot Domes, komiteju, komisiju un konsultatīvo padomju sēžu grafiku.

34. Lēmums par Pasākuma atbalstīšanu un tam piešķiramā pašvaldības līdzfinansējuma apmēru tiek pieņemts Domes sēdē, apstiprinot pašvaldības budžetu nākamajam budžeta gadam.

35. Jūrmalas Sporta servisa centrs 10 darba dienu laikā rakstiski informē Iesniedzēju par Nolikuma 34. punktā pieņemto lēmumu gadījumos, ja, apstiprinot pašvaldības budžetu nākamajam budžeta gadam :

35.1. Pasākumam pieprasītais līdzfinansējums tiek piešķirts pilnā apmērā;

35.2. Pasākumam līdzfinansējums netiek piešķirts.

36. Kopā ar pozitīvu Nolikuma 35.1. punktā noteikto lēmumu Jūrmalas Sporta servisa centrs Iesniedzējam nosūta rakstisku uzaicinājumu ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no lēmuma izsūtīšanas dienas parakstīt Līgumu ar Domi (5. pielikums), vienlaicīgi nosūtot attiecīgā paziņojuma kopiju uz Iesniedzēja e-pasta adresi . Ja Līgums no Iesniedzēja puses netiek parakstīts šajā punktā noteiktajā termiņā, Vērtēšanas komisija var lemt par piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma atcelšanu.

37. Gadījumos, kad apstiprinot pašvaldības budžetu nākamajam budžeta gadam Dome samazina Pasākumam pieprasītā līdzfinansējuma apjomu, Vērtēšanas komisija 15 darba dienu laikā pēc Nolikuma 34. punktā pieņemtā lēmuma lemj par daļēju Pasākuma ietvaros plānoto aktivitāšu atbalstīšanu, uzdodot Iesniedzējam precizēt Pasākuma tāmi (2. pielikums) un Pieteikumu (1. pielikums) .

38. Jūrmalas Sporta servisa centrs par nolikuma 37. punktā noteikto Vērtēšanas komisijas lēmumu rakstiski informē Iesniedzēju trīs darba dienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas, attiecīgo l ēmumu nosūtot uz Iesniedzēja e-pasta adresi. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz piecu darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas, pretējā gadījumā Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Pieteikuma noraidīšanu.

39. Pēc Nolikuma 38. punktā noteikto precizējumu saņemšanas Vērtēšanas komisija 10 darba dienu laikā lemj par precizējumu atbalstīšanu.

40. Jūrmalas Sporta servisa centrs par Nolikuma 39. punktā noteikto Vērtēšanas komisijas lēmumu rakstiski informē Iesniedzēju piecu darba dienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas, vienlaicīgi nosūtot paziņojuma kopiju uz Iesniedzēja e-pasta adresi. Kopā ar pozitīvu lēmumu Jūrmalas Sporta servisa centrs Iesniedzējam nosūta uzaicinājumu ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no lēmuma izsūtīšanas dienas parakstīt Līgumu ar Domi (5. pielikums). Ja Līgums no Iesniedzēja puses netiek parakstīts šajā punktā noteiktajā termiņā, Vērtēšanas komisija var lemt par piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma atcelšanu.

41. Pieteikumus, kas nav atbalstīti pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai, Iesniedzēji var saņemt atpakaļ viena mēneša laikā pēc Nolikuma 35.2. punktā notikušās rezultātu paziņošanas. Pēc noteiktā termiņa neizņemtie Pieteikumi tiek iznīcināti.

V. Pasākumu finansēšanas kārtība

42. Pasākumi tiek līdzfinansēti no Domes sporta pasākumu līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem kārtējā budžeta gadā, ievērojot Nolikuma un Līguma nosacījumus.

43. Iesniedzējs pirms Līguma noslēgšanas Jūrmalas Sporta servisa centrā iesniedz šādus dokumentus:

43.1. Pasākuma tāmi divos eksemplāros;

43.2. brīvā formā noformētu plānotā Pasākuma nolikumu;

44. Informācija par atbalstīto Pasākumu un tā aktivitātēm tiek publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv 10 darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Publikācijā tiek norādīts Iesniedzēja nosaukums, Pasākuma nosaukums, plānotais Pasākuma īstenošanas laiks un finansējuma apjoms, tai skaitā piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma apjoms.

45. Iesniedzējam pēc Līguma noslēgšanas no Domes jāsaņem publiska pasākuma rīkošanas atļauja, Domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā aizpildot un iesniedzot iesnieguma formu par publiska pasākuma rīkošanu. Iesniedzējs par publiska pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanu informē Jūrmalas Sporta servisa centru.

46. Iesniedzējs nodrošina, ka Pasākuma īstenošanai tiek atvērts atsevišķs norēķinu konts bankā, uz kuru tiek pārskaitīti visi ar Pasākuma īstenošanu saistītie līdzekļi, un ar Pasākuma īstenošanu saistītie finanšu darījumi tiek veikti tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

47. Pašvaldības līdzfinansējumu Dome Iesniedzējam pārskaita uz Nolikuma 46.punktā noteikto norēķinu kontu atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai, paredzot:

47.1. avansa maksājumu ne vairāk kā 50% (piecdesmit procentu) apmērā no pašvaldības līdzfinansējuma kopsummas;

47.2. starpposma maksājumu ne vairāk kā 30% (četrdesmit procentu) apmērā no pašvaldības līdzfinansējuma summas, ja ir apgūts avansa maksājums, pēc Nolikuma 64.punktā minētā lēmuma pieņemšanas un Līgumā noteiktās starpposma atskaites (turpmāk – Starpposma atskaite) iesniegšanas un parakstīšanas no Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja puses;

47.3. noslēguma maksājumu pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas , Nolikuma 69.punktā minētā lēmuma pieņemšanas un Līgumā noteiktās Pasākuma īstenošanas atskaites (turpmāk – Atskaite) parakstīšanas no Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja puses .

48. Izmaksas Pasākuma īstenošanai pašvaldības līdzfinansētajās tāmes pozīcijās ir veicamas un ir attiecināmas no Līguma parakstīšanas dienas .

49. Ja Pasākuma īstenošanas laikā faktiskās Pasākuma aktivitāšu īstenošanas izmaksas ir mazākas kā Līgumā noteikts, tad pašvaldības līdzfinansējuma daļa tiek samazināta atbilstoši Līgumā noteiktajai procentuālajai proporcijai.

50. Ja Pasākuma īstenošanas laikā faktiskās Pasākuma aktivitāšu īstenošanas izmaksas ir lielākas kā Līgumā noteikts, pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms paliek nemainīgs, tiek samazināta pašvaldības līdzfinansējuma procentuālā proporcija.

51. Iesniedzējam ir pienākums atmaksāt pašvaldības līdzfinansējumu, ja:

51.1. tiek konstatēts, ka pašvaldības līdzfinansējums ir piešķirts uz nepatiesu vai nepilnīgu datu pamata;

51.2. Iesniedzējs nepilda Līguma noteikumus un pēc Jūrmalas Sporta servisa centra rakstiska brīdinājuma saņemšanas turpina tos nepildīt;

51.3. Iesniedzējs pārtrauc Pasākuma īstenošanu, neievērojot Līgumā noteikto kārtību;

51.4. Iesniedzējs tiek pasludināts par maksātnespējīgu, tā darbība ir apturēta vai tas ir pakļauts līdzīga rakstura situācijai.

52. Visus Pasākuma īstenošanas laikā konstatētās neattiecināmās izmaksas, sadārdzinājuma izmaksas vai līgumsodu Iesniedzējs sedz no saviem līdzekļiem.

VI. Pasākuma īstenošana un uzraudzība

53. Iesniedzējs nodrošina Pasākuma īstenošanu Nolikuma 7. punktā noteiktajā termiņā atbilstoši Nolikuma un Līguma noteikumiem.

54. Iesniedzējs nodrošina Pasākuma īstenošanai paredzēto līdzekļu samērīgu un ekonomiski pamatotu izlietojumu atbilstoši Pasākuma mērķim un Līgumam, Līguma pielikumā pievienotajai Pasākuma tāmei, kā arī nepieļauj Pasākumā plānoto aktivitāšu un rezultātu dubulto finansēšanu no dažādiem finanšu avotiem.

55. Iesniedzējs apņemas visos ar Pasākumu saistītajos paziņojumos ievietot norādi par Domes atbalstu, nodrošināt Pasākuma īstenošanas vietā izvietotu Jūrmalas pilsētas simboliku.

56. Iesniedzējs nodrošina Pasākuma publicitāti masu saziņas līdzekļos un vizuālo informāciju tā īstenošanas vietā, iepriekš to saskaņojot ar Jūrmalas Sporta servisa centru, informāciju sūtot uz e-pasta adresi: sportaservisacentrs@jurmala.lv, kuru Jūrmalas Sporta servisa centrs savukārt saskaņo ar Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldi. Pēc saskaņošanas ar Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldi, Jūrmalas Sporta servisa centrs trīs darba dienu laikā par to informē Iesniedzēju, attiecīgo informāciju nosūtot uz Iesniedzēja e-pasta adresi.

57. Pasākuma īstenošanas laikā aizliegta politisko partiju reklāma, politiskās kampaņas un aģitācijas.

58. Ar Pasākuma īstenošanu saistītie jautājumi tiek risināti Vērtēšanas komisijas ietvaros, un Vērtēšanas komisija var lemt par grozījumiem Pasākuma budžetā un/vai aktivitātēs pirms Pasākuma norises, ja šīs izmaiņas neietekmē Pasākuma mērķa īstenošanu. Šādu izmaiņu gadījumā Iesniedzējs precizē Pasākuma tāmi (2. pielikumu) un Pasākuma aprakstu (1.pielikums), iesniedzot tos Jūrmalas Sporta servisa centram. Visus iepriekšminētos dokumentus izskata un saskaņo Vērtēšanas komisija, paraksta Iesniedzēja un Domes paraksttiesīgā persona, un tā kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. Visas izmaiņas veicamas pirms Pasākuma ietvaros plānotās aktivitātes īstenošanas uzsākšanas Līgumā noteiktajā kārtībā, izņemot Nolikuma 59. punktā noteiktos gadījumus.

59. Pasākuma īstenošanas laikā bez iepriekšēja saskaņojuma ar Jūrmalas Sporta servisa centru ir pieļaujams un attiecināms finansējuma izlietojuma pieaugums Pasākuma tāmē norādītajās izmaksu pozīcijās katrā no tām ne vairāk kā 10 (desmit procentu) apmērā nepalielinot piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma apjomu. Finansējuma izlietojuma samazinājumam ierobežojums netiek noteikts. Šādas izmaiņas tiek apstiprinātas līdz ar Starpposma atskaites vai Atskaites apstiprināšanu, kuru saskaņo Vērtēšanas komisija, paraksta Iesniedzēja paraksttiesīgā persona un vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs.

60. Jūrmalas Sporta servisa centra pārstāvis nodrošina pasākuma kvalitātes kontroli pasākuma īstenošanas vietā un veic pasākuma novērtēšanu, aizpildot Pasākuma novērtēšanas veidlapu (10. pielikums).

61. Jūrmalas Sporta servisa centra pārstāvim , konstatējot, ka Iesniedzējs ir pārkāpis Nolikuma vai Līguma noteikumus, ir pienākums par šo faktu informēt Vērtēšanas komisiju, kas var lemt par Pasākuma neattiecināmo izmaksu noteikšanu un pašvaldības līdzfinansējuma neizmaksāšanu, vai pašvaldības līdzfinansējuma atmaksāšanu.

62. Iesniedzējs ir atbildīgs par Starpposma atskaites (6. pielikums) korektu sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar Līgumā noteiktajiem termiņiem. Starpposma atskaitei pielikumā ir jāpievieno izdevumus pamatojošo dokumentu apstiprinātas kopijas par domes līdzfinansējuma daļu, Pasākuma norēķinu konta izdruka par pārskata periodu.

63. Jūrmalas Sporta servisa centra referents finanšu un grāmatvedības jomā un Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas atbildīgie darbinieki:

63.1. ne ilgāk kā 20 darba dienas no Starpposma a tskaites saņemšanas veic tās atbilstības pārbaudi Nolikumam un Līguma noteikumiem un nepieciešamības gadījumā pieprasa papildu informāciju un dokumentus, vai sniedz priekšlikumus par Starpposma atskaitē iekļautās informācijas precizēšanu, labošanu vai papildināšanu, attiecīgo informāciju nosūtot uz Iesniedzēja e-pasta adresi . Papildus pieprasītie vai labotie dokumenti ir jāiesniedz ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas;

63.2. pēc pārbaudes veikšanas ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā pēc Starpposma a tskaites saņemšanas un pārbaudes iesniedz to Projektu ieviešanas nodaļas vadītājam parakstīšanai un pēc tam iesniedz Vērtēšanas komisijai apstiprināšanai.

64. Vērtēšanas komisija lēmumu par Starpposma a tskaites apstiprināšanu pieņem piecu darba dienu laikā pēc Nolikuma 63.2. punktā minēto dokumentu saņemšanas. Starpposma a tskaiti apstiprina Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs.

65. Visā Pasākuma īstenošanas laikā Vērtēšanas komisija vai Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas atbildīgie darbinieki ir tiesīgi pieprasīt no Iesniedzējiem papildu informāciju vai dokumentus, kā arī apmeklēt Pasākuma īstenošanas vietas, tiekoties ar Iesniedzējiem, lai iepazītos ar Pasākuma norisi. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz 10 darba dienu laikā.

66. Iesniedzējs ir atbildīgs par līdzfinansētā Pasākuma Atskaites (7. pielikums) korektu sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas Sporta servisa centram ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Pasākuma īstenošanas pabeigšanas. Atskaites pielikumā ir jāpievieno izdevumus pamatojošo dokumentu kopijas par Domes līdzfinansējuma daļu un bankas apstiprināta Pasākuma īstenošanai nodrošinātā norēķinu konta izdruka par visiem Pasākuma īstenošanas laikā veiktajiem darījumiem.

67. Vērtēšanas komisija, pamatojoties uz Iesniedzēja rakstisku iesniegumu, var lemt par Atskaites un tās pielikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu ne ilgāku par 30 dienām .

68. Jūrmalas Sporta servisa centra referents finanšu un grāmatvedības jomā un Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas atbildīgais darbinieks:

68.1. ne ilgāk kā 20 darba dienas no Atskaites saņemšanas veic tās atbilstības pārbaudi Nolikumam un Līguma noteikumiem un nepieciešamības gadījumā pieprasa papildu informāciju un dokumentus, vai sniedz priekšlikumus par Atskaitē iekļautās informācijas precizēšanu, labošanu vai papildināšanu, attiecīgo informāciju nosūtot uz Iesniedzēja e-pasta adresi . Papildus pieprasītie vai labotie dokumenti ir jāiesniedz ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas;

68.2. pēc pārbaudes veikšanas ne vēlāk kā 20. darba dienā pēc Atskaites saņemšanas un pārbaudes iesniedz to Projektu ieviešanas nodaļas vadītājam parakstīšanai un pēc tam iesniedz Vērtēšanas komisijai apstiprināšanai.

69. Vērtēšanas komisija lēmumu par Atskaites apstiprināšanu pieņem piecu darba dienu laikā pēc Nolikuma 68.2. punktā minēto dokumentu saņemšanas. Atskaiti apstiprina Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs.

70. Pasākums tiek uzskatīts par īstenotu pēc tam, kad Atskaite ir parakstīta un apstiprināta saskaņā ar Nolikuma 68. un 69. punktu. Pamatojoties uz apstiprināto Atskaiti, tiek noteiktas faktiskās Pasākuma ietvaros īstenotās aktivitātes un šo aktivitāšu izmaksas, kā arī faktiskā pašvaldības līdzfinansējuma summa.

71. Dome 15 darba dienu laikā pēc Atskaites apstiprināšanas veic atlikušā līdzfinansējuma maksājumu Iesniedzējam saskaņā ar Līguma noteikumiem.

72. Ja Pasākuma īstenošanas laikā faktiskās Pasākuma aktivitāšu īstenošanas izmaksas ir mazākas kā Līgumā noteikts, tad pašvaldības līdzfinansējuma daļa tiek proporcionāli samazināta.

73. Ja Pasākuma īstenošanas laikā faktiskās Pasākuma aktivitāšu īstenošanas izmaksas ir lielākas kā Līgumā noteikts, pašvaldības līdzfinansējuma kopējā summa paliek nemainīga. Visus Pasākuma īstenošanas laikā konstatētos neattiecināmos izdevumus vai sadārdzinājuma izmaksas Iesniedzējs sedz no saviem līdzekļiem.

74. Jūrmalas Sporta servisa centra pārstāvjiem, konstatējot Iesniedzēja pārkāpumus attiecībā uz Nolikuma vai Līguma noteikumiem, ir pienākums par šo faktu informēt Vērtēšanas komisiju, kura var lemt par pašvaldības līdzfinansējuma apmēra samazināšanu vai pašvaldības līdzfinansējuma anulēšanu.

VII. Pārejas noteikumi

75. Ar Nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Domes 2013.gada 16.maija nolikums Nr.7 “ Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā ”.

76. Pieteikumi par 2018.gadā plānoto Pasākumu organizēšanu, kas tika iesniegti pamatojoties uz Domes 2013.gada 16.maija nolikumu Nr.7 “ Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā ”, tiek vērtēti pēc pašvaldības budžeta 2018. gadam apstiprināšanas saskaņā ar šo Nolikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 16.februāra nolikumam Nr.12

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Par Jūrmalas pilsētai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanu

PIETEIKUMA VEIDLAPA

1. Pasākuma nosaukums

2. Pieteikuma iesniedzējs

2.1. Iesniedzēja nosaukums

Juridiskais statuss

Reģistrācijas numurs

Juridiskā adrese

Tālrunis, e-pasts

Paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds

Īss pieteikuma iesniedzēja apraksts.

Apraksta formā tiek sniegta informācija par Iesniedzēju – biedrības/nodibinājuma statūtos noteiktais mērķis, galvenie darbības virzieni.

Iesniedzēja statūti tiek pārbaudīti Lursoft - uzņēmumu datu bāzē (www.lursoft.lv).

2.2. Iesniedzēja partnera nosaukums (aizpilda, ja Pieteikumu iesniedz partnerībā)

Iesniedzēja partnera juridiskais statuss

Īss Iesniedzēja partnera apraksts, tai skaitā pieredze līdzīgu pasākumu īstenošanā (aizpilda, ja Iesniedzējam pašam nav iepriekšējā pieredze līdzīgu pasākumu un aktivitāšu īstenošanā).

Iesniedzēja partnera reģistrācijas numurs

Iesniedzēja partnera juridiskā adrese

Iesniedzēja partnera tālrunis, e-pasts

Iesniedzēja partnera paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds

3. Pasākuma koordinators (Iesniedzēja kontaktpersona)

Vārds, uzvārds

Tiek norādīts tās personas vārds un uzvārds, kura būs atbildīga par Pasākuma aktivitāšu koordinēšanu un spēs operatīvi sniegt atbildes uz jautājumiem.

Tālrunis

Tiek norādīts Pasākuma koordinatora (kontaktpersonas) tālrunis.

E-pasta adrese

Tiek norādīta Pasākuma koordinatora (kontaktpersonas) e-pasta adrese, kas Pasākuma īstenošanas laikā tiks izmantota elektroniskās korespondences saņemšanai.

4. Pasākuma laika plāns

Īstenošanas termiņi (norādot KONKRĒTU datumu)

no 20__. gada

līdz 20__. gada

5. Pasākuma īstenošanai nepieciešamais finansējums

Pasākuma kopējās izmaksas (EUR)

Tiek norādīts Pasākuma īstenošanai nepieciešamais kopējais finansējums

Līdzfinansējuma avoti EUR un procentuāli (saskaņā ar pievienoto Kopējo ieņēmumu un izdevumu tāmi)

Tiek norādīts vēlamais pašvaldības līdzfinansējums (ne vairāk kā 90 % no Pasākuma budžeta kopsummas ievērojot Nolikuma 11. punkta noteikumus), pašu finansējums, un cits finansējums, ja Pasākums tiek īstenots partnerībā.

Piemēram:

Pasākuma kopējas izmaksas 1600,00 EUR (100 %), tai skaitā:

1) Pašu finansējums 600,00 EUR (37,50 %);

2) Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 1000,00 EUR (62,50 %);

3) Cits finansējums ….

6.Pasākuma apraksts

6.1. Pasākuma aktualitāte un nozīmība

Norāda Pasākuma un tā pārstāvētā sporta veida aktualitāti / popularitāti un nozīmību šodien. Apraksta vai ir novērojama sporta veida attīstība. Apraksta p ārstāvētā sporta veida mērķauditoriju.

6.2. Pasākuma norises regularitāte (gados) Jūrmalas pilsētā.

vairāk kā 5 gadus pēc kārtas

3-5 gadus pēc kārtas

notiek atkārtoti, bet ne vairāk kā 2 gadus pēc kārtas

notiks pirmo reizi

Atzīmēt ar krustiņu atbilstošo variantu

6.3. Iesniedzēja tiesības rīkot valstiski vai starptautiski nozīmīgas sacensības (ja attiecināms)

Iesniedz attiecīgās sporta veida federācijas apliecinājumu par attiecīgā Pasākuma rīkošanas tiesību iegūšanu. Papildus norāda saiti uz attiecīgā sporta veida federācijas sacensību kalendāro plānu (ja pasākums uz Pieteikuma iesniegšanas brīdi ir iekļauts sacensību kalendārā).

6.4. Pasākuma mērķis, uzdevumi, rezultāti.

Konspektīvi, apraksta formā tiek sniegta informācija par Pasākuma mērķi un uzdevumiem, un sagaidāmiem rezultātiem (Līdz 2000 zīmēm)

6.5. Pasākuma norises vieta

Tiek norādīta plānotā Pasākuma norises vieta.

6.6. Pasākuma norises ilgums

2 (divas) un vairāk dienas

1 (viena) diena

Atzīmēt ar krustiņu atbilstošo variantu

6.7. Pasākuma norises plāns

Detalizēti tiek aprakstītas plānotā Pasākuma aktivitātes.

6.8. Pasākuma mērogs

Vietējā, reģionālā mēroga

Latvijas mēroga

Starptautiska mēroga

Atzīmēt ar krustiņu atbilstošo variantu

6.9. Paredzamais dalībvalstu uzskaitījums (aizpilda, ja pasākums ir starptautiska mēroga)

Norāda kādas un cik dalībvalstis piedalīsies attiecīgajā Pasākumā.

6.10. Paredzamais dalībnieku skaits

Vairāk kā 100

50 – 99

Mazāk kā 50

Atzīmēt ar krustiņu atbilstošo variantu

6.11. Pasākuma publicitātes plāns

Tiek aprakstītas plānotās preses konferences, preses relīžu adresāti, intervijas (kādas, kādos medijos), reklāmas plāns sociālajos tīklos, Jūrmalas pilsētas atspoguļojums Pasākuma reklāmas materiālos u.c. iespiedmateriālos, reklāma pilsētvidē u.c.

Apliecinu, ka Pasākuma „______________________­­­­­­­­_______________________”:

(Pasākuma nosaukums)

1) īstenošana nav saistīta ar politisko partiju aktivitātēm, un Pasākuma īstenošanas laikā netiks izvietota politisko partiju reklāma un/vai simbolika;

2) īstenošanai netiek piesaistīts finansējums no citiem, tāmē nenorādītiem finanšu avotiem;

3) visa sniegtā informācija ir patiesa;

4) esmu iepazinies/-usies, izprotu un piekrītu Nolikuma nosacījumiem.

Pasākuma koordinatora

vārds, uzvārds

Paraksts

Datums: Z.v.

Iesniedzēja

(paraksttiesīgās personas)

vārds, uzvārds

Paraksts

Datums: Z.v.

Iesniedzēja partnera

(paraksttiesīgās personas)

vārds, uzvārds

Paraksts

Datums: Z.v.

Pielikumi:

- 1. pielikums - „Kopējo ieņēmumu un izdevumu tāme” uz lapu skaits ( lapu skaits vārdiem ) lapām.

- 2. pielikums – “Iesniedzēja pašvērtējuma veidlapa” uz lapu skaits ( lapu skaits vārdiem ) lapām.

- 3. pielikums – uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai lapu skaits ( lapu skaits vārdiem ) lapām.


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 16.februāra nolikumam Nr.12

(protokols Nr.3, 6.punkts)

" Par Jūrmalas pilsētai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanu "

PASĀKUMA KOPĒJO IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME

_______________________________________________________________________

(Iesniedzēja nosaukums un Pasākuma nosaukums)

N.p.k.

Tāmes pozīcijas

Tāmes pozīciju pamatojums
(norāda detalizēti summas pamatojumu, piemēram, vienību skaits, cena, cilv. skaits, dienas)

Iesniedzēja finansējums

Pašvaldības līdzfinansējums

Citi atbalstītāji (sponsori)

KOPĀ

I.

IEŅĒMUMI, t.sk.:

0

0

0

0

0

0

1

Pašvaldības līdzfinansējums*

0

2

Pasākuma iesniedzēja līdzfinansējums

0

3

Atbalstītāju līdzfinansējums

0

II.

IZDEVUMI

0

0

0

0

0

0

1

Pasākuma administrēšanas, koordinēšanas un vadīšanas izmaksas

0

1.1.

Grāmatveža pakalpojumi

0

1.2.

Bankas konta atvēršanas un uzturēšanas izmaksas, norēķinu kartes izsniegšanas un lietošanas izmaksas

0

1.3.


Iesaistītā personāla atlīdzības izmaksas un nodokļu maksājumi

1.4.

Transporta izdevumi kas ir uz Pasākuma attiecināmi, pamatoti un pierādāmi

(degvielas izmaksas, auto transporta noma u.c.),

2.

Pasākuma organizēšanas izmaksas

2.1.

Pasākumam piesaistīta speciālistu atalgojuma izmaksas (tai skaitā nodokļu maksājumi) pasākuma norises laikā

(treneriem, tiesnešiem, medicīnas u.c. personālam)

0

2.2.

Pasākuma norises vietas izmaksas, tai skaitā telpu vai zemes nomas izmaksas;

0

2.3.

Iekārtu, inventāra un aparatūras īres un nomas izmaksas, tehniskās apkalpošanas izmaksas

(Apskaņošanas iekārtas, aparatūra u.c.)

0

2.4.

Iekārtu uzstādīšanas, demontāžas un transportēšanas izmaksas

0

2.5.

Transporta, ceļa izdevumi (kas ir uz Pasākumu attiecināmi, pamatoti un pierādāmi)

(degvielas izmaksas, auto transporta noma)

0

2.6.

Pasākuma īstenošanai nepieciešamo materiālu un inventāra iegāde līdz 213,00 (divi simti trīspadsmit) euro par vienu vienību (tai skaitā kausi, medaļas un balvas dalībniekiem.);

0

2.7.

Pasākuma publicitātes izdevumi

(TV, radio, interneta, u.c. soc. mēdiji, nepārsniedzot 10 % no pašvaldības līdzfinansējuma apjoma)

0

2.8.

Drukas materiāli

(afišas, bukleti, diplomi, informatīvās programmas, u.c.)

0

2.9.

Pasākuma īstenošanai nepieciešamo materiālu un inventāra iegāde virs 213,00 (divi simti trīspadsmit) euro par vienu vienību

x**

0

2.10.

Izmaksas kredītsaistību un parādu nomaksai, procentu maksājumiem, zaudējumu atlīdzībai

x**

0

2.11.

Prēmijas, naudas balvas

x**

0

2.12.

Citas izmaksas (norādīt kādas)

x**

0

Kontrolsumma (Formula: Ieņēmumi - izdevumi)

0

0

0

0

0

0

*

Pašvaldības līdzfinansējuma intensitāte nedrīkst pārsniegt 90 % no Pasākuma budžeta kopsummas.

**

Ar X ir atzīmēts, kuras no tāmes pozīcijām Jūrmalas pilsētas dome nefinansē


3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 16.februāra nolikumam Nr.12

(protokols Nr.3., 6.punkts)

1. pielikums Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 740

(Pielikums MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 51 redakcijā)

Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis
atbalsta piešķiršanai

1. Informācija par de minimis atbalsta pretendentu

1.1. Vispārīga informācija

Nosaukums/Vārds, uzvārds

Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā)/Personas kods

Tālrunis

Fakss

E-pasta adrese

1.2. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta atbilstību vienas vienotas komercsabiedrības definīcijai

Atbilstība vismaz vienam no turpmāk minētajiem kritērijiem1 (atbilstošo atzīmēt ar X):

de minimis atbalsta pretendentam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā komercsabiedrībā vai kādai citai komercsabiedrībai ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums pretendenta komercsabiedrībā

de minimis atbalsta pretendentam ir tiesības iecelt vai atlaist citas komercsabiedrības pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu vai kādai citai komercsabiedrībai ir tiesības iecelt vai atlaist pretendenta komercsabiedrības pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu

de minimis atbalsta pretendentam ir tiesības īstenot dominējošo ietekmi uz citu komercsabiedrību saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo komercsabiedrību, vai saskaņā ar tās dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem, vai kādai citai komercsabiedrībai ir tiesības īstenot dominējošo ietekmi uz pretendenta komercsabiedrību saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo komercsabiedrību, vai saskaņā ar tās dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem

de minimis atbalsta pretendents, kas ir citas komercsabiedrības akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē akcionāru un dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā komercsabiedrībā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem minētās komercsabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem, vai kāda cita komercsabiedrība, kas ir vēl kādas citas komercsabiedrības akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē akcionāru un dalībnieku vairākuma balsstiesības pretendenta komercsabiedrībā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem pretendenta komercsabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem

de minimis atbalsta pretendents neatbilst nevienam no iepriekš minētajiem kritērijiem (autonoms uzņēmums)

1.3. Informācija par notikušajām de minimis atbalsta pretendenta izmaiņām

Notikušās izmaiņas (atbilstošo atzīmēt ar X):

Notikušo izmaiņu datums2

☐ izmaiņas pēdējo triju gadu laikā nav notikušas

☐ apvienots pēdējo triju gadu laikā

☐ iegādāts pēdējo triju gadu laikā

☐ sadalīts pēdējo triju gadu laikā

(datums)

(mēnesis)

(gads)

2. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto un plānoto atbalstu

2.1. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulu Nr. 1998/2006, Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulu Nr. 360/2012, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1408/2013, Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu Nr. 717/2014 (Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. punkts) un Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1407/2013 (Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. un 3. punkts), kā arī par plānoto de minimis atbalstu:

Datums, mēnesis, gads, kad pieņemts lēmums
(vai cits dokuments) par de minimis atbalsta piešķiršanu3

Komerc-sabiedrības nosaukums4

Atbalsta sniedzējs

Atbalsta veids (piemēram, subsīdija, aizdevums, galvojums, pamatkapitāla palielinājums
u. tml.)

Piešķirtā/

plānotā atbalsta summa (euro)5

Bruto subsīdijas ekvivalents (euro)

Eiropas Savienības regulējums6, saskaņā ar kuru atbalsts piešķirts vai

plāno to piešķirt

2.2. Informācija par valsts atbalstu, ko de minimis atbalsta pretendents saņēmis vai plāno saņemt konkrētajam projektam tām pašām attiecināmajām izmaksām citas atbalsta programmas vai individuālā projekta ietvaros:

Datums, mēnesis, gads, kad pieņemts lēmums
(vai cits dokuments) par atbalsta sniegšanu7

Atbalsta sniedzējs

Atbalsta sniegšanas tiesiskais pamatojums

Atbalsta veids (piemēram, subsīdija, aizdevums, galvojums, pamatka-pitāla palielinā-jums

u. tml.)

Kopējā attiecināmo izmaksu summa/

kopējā plānoto attiecināmo izmaksu summa (euro)

Tām pašām attiecinā-majām izmaksām jau saņemtā/

plānotā summa (euro)

Bruto subsīdijas ekvivalents (euro)

Atbalsta intensitāte/

plānotā atbalsta intensitāte (%)

3. Apliecinājums

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

Apliecinu, ka kārtējā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtais de minimis atbalsts komercsabiedrībai vienas vienotas komercsabiedrības līmenī nepārsniegs 200 000 euro (kravu komercpārvadājumu autotransporta komercsabiedrībai – 100 000 euro) atbilstoši Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktam.

Atbildīgā persona

(vārds, uzvārds)

(paraksts8)

(amats)

(datums)

Z. v.8

Piezīmes.

1 Komercsabiedrības, kurām kādas no minētajām attiecībām pastāv ar vienas vai vairā­ku citu komercsabiedrību starpniecību, arī ir uzskatāmas par vienu vienotu komercsabiedrību.

2 Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendentam pēdējo triju gadu laikā ir notikušas izmaiņas – tas ir apvienots, iegādāts vai sadalīts.

3 Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendents kārtējā un iepriekšējos divos gados ir saņēmis de minimis atbalstu saskaņā ar 2.1. apakšpunktā minēto Eiropas Savienības regulējumu.

4 Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendents atbilst vienas vienotas komerc­sabiedrības definīcijai (nav autonoms uzņēmums) un/vai tas ir apvienots, iegādāts vai sadalīts.

5 Ja de minimis atbalsta pretendents ir sadalīts un atbalsta summu nav iespējams noteikt katrai jaunajai komercsabiedrībai, to norāda proporcionāli, ņemot vērā katras jaunās komercsabiedrības pašu kapitāla bilances vērtību sadali faktiskajā datumā.

6 Norāda atbilstošo de minimis atbalsta regulējumu, t. i., Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulu Nr. 1998/2006, Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulu Nr. 360/2012, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1407/2013, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1408/2013 un Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu Nr. 717/2014.

7 Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendents ir saņēmis valsts atbalstu konkrētajam projektam tām pašām attiecināmajām izmaksām citas atbalsta programmas vai individuālā projekta ietvaros.

8 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta (Z. v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 16.februāra nolikumam Nr.12

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Par Jūrmalas pilsētai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanu

Iesniedzēja pašvērtējuma veidlapa

1.Administratīvie kritēriji

Nr.

Kritērijs

Vērtēšanas sistēma

1.1.

Iesniedzējs atbilst Nolikuma 5. punktā noteiktajām prasībām.

Jā/ Nē

Apvilkt atbilstošo atbildi.

1.2.

Pieteikuma noformējums atbilst Nolikuma 16., 17. un 18. punkta prasībām, ir pievienoti visi nepieciešamie pielikumi.

Jā/ Nē

Apvilkt atbilstošo atbildi.

1.3.

Pasākuma tāme atbilst Nolikuma 17.2. punktā noteiktajām prasībām . Tāmes izmaksas ir pamatotas.

Jā/ Nē

Apvilkt atbilstošo atbildi.

1.4.

Iesniedzējam vai ar to saistītajām organizācijām (kurā dibinātājs, dalībnieks vai valdes loceklis ir Iesniedzēja dibinātājs, dalībnieks vai valdes loceklis) nepastāv nenokārtotas saistības pret pašvaldību; Iesniedzējam nepastāv Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi un valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit euro).

Jā/ Nē

Apvilkt atbilstošo atbildi.

1.5

Pasākums atbilst Nolikuma 2. punktā noteiktajam mērķim.

Jā/ Nē

Apvilkt atbilstošo atbildi.

1.6.

Iesniegts attiecīgās sporta veida federācijas apliecinājums par attiecīgā Pasākuma rīkošanas tiesību iegūšanu (iesniedz tikai valstiski un starptautiski nozīmīgu sacensību rīkošanas gadījumā )

Jā/ Nē

Apvilkt atbilstošo atbildi.

1.7.

Iesniedzējs atbilst de minimis prasībām, t.i., nav pārsniegts iespējamais maksimālais atbalsts.

Jā/ Nē

Apvilkt atbilstošo atbildi

2.Specifiskie kritēriji

Nr.

Kritērijs

Vērtēšanas sistēma

Piešķirto punktu skaits un komentārs

2.1.

Pasākuma saturs un atbilstība Jūrmalas tēla veidošanai.

10 punkti – Pasākuma apraksts ir detalizēti izklāstīts, Pasākuma saturs atbilst pozitīvai Jūrmalas pilsētas tēla veidošanai un pilsētas popularizēšanai. Pasākuma saturs atbilst Jūrmalas pilsētas sporta stratēģijas prioritātēm, mērķiem un galvenajiem uzdevumiem.

5 punkti - Pasākuma  apraksts ir daļēji izklāstīts, Pasākuma saturs atbilst pozitīvai Jūrmalas pilsētas tēla veidošanai un pilsētas popularizēšanai. Pasākuma saturs nav pretrunā ar Jūrmalas pilsētas sporta stratēģijas prioritātēm, mērķiem un galvenajiem uzdevumiem.

0 punkti - Pasākuma apraksts ir nepilnīgs. Pasākuma saturs neatbilst Jūrmalas pilsētas sporta stratēģijai un neveicina Jūrmalas pilsētas pozitīva tēla veidošanu.

Norādiet Jūsuprāt piešķiramo punktu skaitu un nepieciešamības gadījumā ierakstiet komentāru.

2.2.

Pasākuma satura salīdzinājums ar iepriekšējos gados īstenoto Pasākuma saturu (aizpilda, ja Pasākums Jūrmalas pilsētā notiek atkārtoti)

10 punkti – Pasākuma saturs ir uzlabots salīdzinājumā ar iepriekšējos gados īstenoto un Pasākuma ietvaros tiks īstenotas gan iepriekšējos gados īstenotās aktivitātes, gan papildu aktivitātes.

5 punkti - Pasākuma saturs atbilst iepriekšējos gados īstenotajam un Pasākuma ietvaros tiks īstenotas iepriekšējos gados īstenotās aktivitātes.

0 punkti - Pasākuma saturs neatbilst iepriekšējos gados īstenotajam un Pasākuma ietvaros netiks īstenotas iepriekšējos gados īstenotās aktivitātes.

Norādiet Jūsuprāt piešķiramo punktu skaitu un nepieciešamības gadījumā ierakstiet komentāru.

2.3.

Pasākuma aktualitāte un nozīmība

10 punkti – Pasākums un tā pārstāvētais sporta veids ir aktuāls un apmeklēts.

5 punkti – Pasākums un tā pārstāvētais sporta veida aktualitāte ir mazinājusies salīdzinājumā ar citiem gadiem.

0 punkti - Pasākums un tā pārstāvētais sporta veids Jūrmalā nav aktuāls.

Norādiet Jūsuprāt piešķiramo punktu skaitu un nepieciešamības gadījumā ierakstiet komentāru.

2.4.

Pasākuma mērķis un uzdevumi

10 punkti - Pasākuma mērķis atbilst Nolikuma 2. punktā noteiktajam mērķim, izvirzītie uzdevumi veiksmīgi nodrošina Pasākuma mērķa sasniegšanu.

5 punkti - Pasākuma mērķis daļēji atbilst Nolikuma 2. punktā noteiktajam, izvirzītie uzdevumi nodrošina Pasākuma mērķa sasniegšanu.

Norādiet Jūsuprāt piešķiramo punktu skaitu un nepieciešamības gadījumā ierakstiet komentāru.

2.5.

Pasākuma norises vieta

10 punkti – Pasākuma ietvaros tiks izmantota Domes dibinātu iestāžu sporta infrastruktūra.

5 punkti - Pasākuma ietvaros tiks izmantota Jūrmalas pilsētā pieejamā ne Domes dibinātu iestāžu sporta infrastruktūra.

Norādiet Jūsuprāt piešķiramo punktu skaitu un nepieciešamības gadījumā ierakstiet komentāru.

2.6.

Pasākuma norises ilgums

10 punkti – vismaz 2 dienas.

5 punkti – viena diena

Norādiet Jūsuprāt piešķiramo punktu skaitu un nepieciešamības gadījumā ierakstiet komentāru.

2.7.

Pasākuma mērogs

10 punkti – Starptautiska mēroga sacensības

5 punkti – Latvijas mēroga sacensības

3 punkti – Jūrmalas pilsētas sacensības

Norādiet Jūsuprāt piešķiramo punktu skaitu un nepieciešamības gadījumā ierakstiet komentāru.

2.8.

Pārstāvēto dalībvalstu skaits

10 punkti - vairāk kā 10 dalībvalstis.

5 punkti - paredzamais dalībnieku skaits no 5 - 9 dalībvalstis.

3 punkti – mazāk kā 5 dalībvalstis.

Norādiet Jūsuprāt piešķiramo punktu skaitu un nepieciešamības gadījumā ierakstiet komentāru.

2.9.

Paredzamais dalībnieku skaits

10 punkti - paredzamais dalībnieku skaits vairāk kā 100 dalībnieki.

5 punkti - paredzamais dalībnieku skaits no 50 - 100 dalībnieki.

3 punkts - paredzamais dalībnieku skaits līdz 50 dalībniekiem.

Norādiet Jūsuprāt piešķiramo punktu skaitu un nepieciešamības gadījumā ierakstiet komentāru.

2.10.

Pasākuma organizētāju finansējuma apmērs

10 punkti - pasākuma organizētāju finansējuma apmērs paredzēts vairāk kā 81 % no Pasākuma kopējām izmaksām.

7 punkti - pasākuma organizētāju finansējuma apmērs paredzēts 61 % līdz 80 % no Pasākuma kopējām izmaksām.

5 punkti - pasākuma organizētāju finansējuma apmērs paredzēts 41 % līdz 60 % no Pasākuma kopējām izmaksām.

3 punkti - pasākuma organizētāju finansējuma apmērs paredzēts 21 % līdz 40 % no Pasākuma kopējām izmaksām.

1 punkts - pasākuma organizētāju finansējuma apmērs paredzēts līdz 20 % no Pasākuma kopējām izmaksām.

Norādiet Jūsuprāt piešķiramo punktu skaitu un nepieciešamības gadījumā ierakstiet komentāru.

Kopējais punktu skaits:

(Datums)

(Iesniedzēja paraksts)

(Paraksta atšifrējums)


5.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 16.februāra nolikumam Nr.12

(protokols Nr.3, 6. punkts)

LĪGUMS PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU Nr.__________________

Jūrmalā 20 __ .gada________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr.90000056357 (turpmāk – Dome), kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektors _____________ , no vienas puses un

__________________________, reģ. Nr.___________ (turpmāk - Finansējuma saņēmējs), tās ____________ _____________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti Puse/-es,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 20__. gada __. ______ nolikumu Nr. __ „Par Jūrmalas pilsētai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanu”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 20 __ .gada ____________ saistošajiem noteikumiem Nr. __ „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 20 __ .gada budžetu” un lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līgums nosaka kārtību pasākuma „__________” (turpmāk – Pasākums) ieviešanai, Domes līdzfinansējuma piešķiršanai un Pasākuma uzraudzībai.

1.2. Pasākuma īstenošanas termiņš ir no __________ līdz __________. Finansējuma saņēmējs atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām nodrošina Pasākuma īstenošanu saskaņā ar Līgumu, Pasākuma nolikumu (1. pielikums), ieņēmumu un izdevumu tāmi (turpmāk – izdevumu tāme; 2. pielikums), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

2. LĪDZFINANSĒJUMS UN TĀ PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Pasākuma kopējās izmaksas ir _______ EUR ( ______________________ euro, ____ centi), no kuriem Domes līdzfinansējums nepārsniedz ______ EUR ( ________________ euro, ____ centi).

2.2. Dome samaksā Finansējuma saņēmējam līdzfinansējumu, nepārsniedzot līdzfinansējuma summu _______ EUR ( ______________________ euro, ____ centi) apmērā, šādā kārtībā:

2.2.1. 50% no līdzfinansējuma jeb _______ EUR ( ______________________ euro, ____ centi) – 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un Finansējuma saņēmēja rēķina saņemšanas;

2.2.2. 30% no līdzfinansējuma jeb _______ EUR ( ______________________ euro, ____ centi) – 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc starpposma atskaites ( 3.pielikums ) par iepriekšējā līdzfinansējuma daļas maksājuma izlietojumu (ne mazāk kā 90% apmērā) un Finansējuma saņēmēja rēķina saņemšanas; ja starpposma atskaite netiek iesniegta, šajā apakšpunktā minētais maksājums tiek samaksāts kopā ar Līguma 2.2.3.punktā minēto maksājumu;

2.2.3. ne vairāk kā 20% no līdzfinansējuma summas jeb _______ EUR ( ______________________ euro, ____ centi) – 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma 3.1.18. punktā minēto dokumentu un Finansējuma saņēmēja rēķina saņemšanas, pamatojoties uz abu Pušu parakstītu Pasākuma īstenošanas atskaiti (4.pielikums).

2.3. Visi Līguma ietvaros veiktie līdzfinansējuma summas maksājumi, izņemot pēdējo (gala) maksājumu, tiek uzskatīti kā avansa maksājumi, un ir uzskatāmi par attaisnoti izlietotiem tikai pēc abu Pušu parakstītas Pasākuma īstenošanas atskaites.

2.4. Domei ir tiesības pieprasīt Finansējuma saņēmējam atgriezt izmaksāto līdzfinansējuma summu vai tā daļu, un Finansējuma saņēmējam ir pienākums 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Domes pretenzijas nosūtīšanas dienas atmaksāt Domei summu neattiecināmo izmaksu apmērā , ja:

2.4.1. līdzfinansējums ir piešķirts uz nepatiesu vai nepilnīgu datu pamata;

2.4.2. Finansējuma saņēmējs nepienācīgi pilda Līguma noteikumus;

2.4.3. Domes līdzfinansētajām Pasākuma izdevumu tāmes pozīcijām ir saņemts dubults finansējums;

2.4.4. Dome, pārbaudot iesniegtos izdevumus attaisnojuma dokumentus, ir konstatējis krāpniecības pazīmes;

2.4.5. Dome konstatē, ka Finansējuma saņēmēja atskaitēs sniegtais saņemtā atbalsta izlietojums nav attiecināms Pasākuma izdevumu tāmē noteiktajām aktivitātēm ;

2.4.6. iesniegtajiem dokumentiem trūkst normatīvajos aktos noteiktā juridiskā spēka.

2.5. Izmaiņas izdevumu tāmē var veikt tikai pirms Pasākuma ietvaros plānotās aktivitātes īstenošanas, par ko Finansējuma saņēmējs informē Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi “Jūrmalas Sporta servisa centrs”, reģistrācijas Nr. 90010478153, iesnieguma veidā, pievienojot precizēto izdevumu tāmi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. To 10 (desmit) darba dienu laikā no iesniegšanas brīža izvērtē un saskaņo Domes vērtēšanas komisija un apstiprina Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors, par ko Finansējuma saņēmējs tiek rakstiski informēts.

2.6. Pasākuma finansējuma izlietojuma pieaugums (atbilstoši iesniegtajai Pasākuma īstenošanas atskaitei) bez iepriekšējas saskaņošanas ar Domi ir pieļaujams un ir attiecināms ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no apstiprinātās Pasākuma izdevumu tāmes katrā no izdevumu pozīcijām, nepalielinot Līguma 2.2. punktā noteiktā līdzfinansējuma summu. Finansējuma izlietojuma samazinājums ir pieļaujams bez ierobežojuma. Šādas izmaiņas tiek apstiprinātas, Pusēm parakstot starpposma atskaiti vai Pasākuma īstenošanas atskaiti.

2.7. Ja izdevumu tāmes kopsumma samazinās vai palielinās izdevumu tāmē paredzētie ieņēmumi, tad proporcionāli tiek samazināts Domes līdzfinansējums, turpretī, ja izdevumu tāmes kopsumma pieaug, tad Domes līdzfinansējuma apmērs paliek nemainīgs.

2.8. Visus Pasākuma īstenošanas laikā konstatētos neattiecināmos izdevumus vai sadārdzinājuma izmaksas Finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Finansējuma saņēmējs apņemas:

3.1.1. kvalitatīvi un noteiktajā laikā īstenot Pasākumu atbilstoši Pasākuma nolikumam (1.pielikums) un izdevumu tāmei (2.pielikums);

3.1.2. atbildēt par Publisko iepirkumu likuma 7.panta pirmās daļas un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” ievērošanu;

3.1.3. īstenojot Pasākumu, ievērot Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteiktās prasības (tajā skaitā saņemt atbilstošu atļauju un ievērot likumā noteiktās pasākuma organizatora tiesības, pienākumus un atbildību), kā arī nodrošināt Pasākuma atbilstību citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Domes prasībām;

3.1.4. nodrošināt Jūrmalas pilsētas nosaukuma un logotipa iekļaušanu Pasākuma publicitātes un pašreklāmas materiālos, iepriekš iesniedzot un saskaņojot ar Jūrmalas Sporta servisa centru plānus un vizualizācijas informāciju nosūtot uz e-pasta adresi: sportaservisacentrs@jurmala.lv;

3.1.5. ja Pasākuma ietvaros tiek iegādāts sporta inventārs un sporta formas, tad nodrošināt uz sporta inventāra un sporta formām redzamā vietā izvietotu Jūrmalas pilsētas simboliku (logo vai ģerboni), tā vizualizāciju iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas Sporta servisa centru;

3.1.6. nodrošināt katram sacensību dalībniekam piemiņas dāvanu – medaļu ar Jūrmalas pilsētas logotipu, tā vizualizāciju iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas Sporta servisa centru ;

3.1.7. atbilstoši sagatavot Pasākuma norises vietu, kā arī pēc Pasākuma nodrošināt norises vietas sakopšanu;

3.1.8. nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

3.1.9. izlietot līdzfinansējumu tikai Pasākuma īstenošanai atbilstoši abu Pušu apstiprinātajai izdevumu tāmei (2.pielikums);

3.1.10. bez iepriekšējās rakstiskas saskaņošanas ar Domi neveikt izmaiņas Pasākuma aktivitātēs, īstenošanas termiņos, budžetā, izņemot Līguma 2.6. punktā noteiktajā gadījumā;

3.1.11. Pasākuma īstenošanai nodrošināt atsevišķu norēķinu kontu bankā, uz kuru tiek pārskaitīti ar Pasākuma īstenošanu saistītie līdzekļi, un ar Pasākuma īstenošanu saistītos finanšu darījumus veikt tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; visā ar Līgumu un Pasākuma īstenošanu saistītajā dokumentācijā, t.sk. darījumu un maksājumu dokumentos, norādīt Domes Līgumam piešķirto numuru;

3.1.12. nodrošināt Domes un Jūrmalas Sporta servisa centra pārstāvim iespēju veikt Pasākuma aktivitāšu norišu pārbaudi uz vietas Pasākuma īstenošanas laikā;

3.1.13. pēc Domes vai Jūrmalas Sporta servisa centra pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā vai mutiski sniegt informāciju par Pasākuma sagatavošanas un realizācijas gaitu, kā arī nekavējoties informēt par šķēršļiem, kas varētu ietekmēt Pasākuma kvalitāti vai izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem;

3.1.14. pēc Domes un Jūrmalas Sporta servisa centra pieprasījuma 10 (desmit) dienu laikā uzrādīt un/vai iesniegt visus Pasākuma ietvaros veikto izmaksu pamatojošos dokumentus, tai skaitā dokumentu oriģinālus un Pasākuma īstenošanai nodrošinātā norēķinu konta izdruku;

3.1.15. nodrošināt Pasākuma darbību un aktivitāšu pamatojošu dokumentu oriģinālu saglabāšanu 5 (piecus) gadus pēc Pasākuma īstenošanas beigām;

3.1.16. nodrošināt visus nodokļu maksājumus, kas saistīti ar Pasākuma finansējuma saņemšanu un izlietošanu; kā arī nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit euro), neesamību gan Līguma slēgšanas brīdī, gan visā Līguma darbības laikā;

3.1.17. kompensēt zaudējumus, kas Domei radušies Finansējuma saņēmēja vai viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas;

3.1.18. 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasākuma īstenošanas iesniegt Jūrmalas Sporta servisa centram šādus dokumentus:

3.1.18.1. Pasākuma īstenošanas atskaiti (4. pielikums) 2 (divus) eksemplārus;

3.1.18.2. Līgumam atbilstošu līdzfinansējuma izlietojuma apliecinošu dokumentu (līgumu, rēķinu, maksājuma uzdevumu, pavadzīmju, izdevumiem par degvielu – maršruta lapu (ceļazīmi) u.tml.) kopijas;

3.1.18.3. Pasākuma īstenošanai nodrošinātā norēķinu konta bankas apstiprinātu izdruku;

3.1.18.4. pārējo Pasākuma īstenošanas ietvaros veikto izmaksu pamatojošo dokumentu sarakstu.

3.1.19. 2 (divu) darba dienu laikā pēc sacensību norises iesniegt Jūrmalas Sporta servisa centram sacensību rezultātus. Rezultātiem jābūt apstiprinātiem ar sacensību galvenā tiesneša parakstu. Starptautiskajām un Latvijas čempionātu augstāko līgu sacensībām pieļaujami rezultāti bez galvenā tiesneša paraksta;

3.1.20. Pasākuma ietvaros iegādāto inventāru izmantot un glabāt kā rūpīgam saimniekam ne mazāk kā 1 (vienu) gadu;

3.1.21. nodrošināt, ka, veicot izdevumu tāmē norādītos maksājumus no Domes saņemtā līdzfinansējuma summas citiem pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) maksātājiem, šo citu PVN maksātāju rēķinos norādīto summu Finansējuma saņēmējs neieturēs kā priekšnodokli.

3.2. Finansējuma saņēmējam nav tiesības Domes līdzfinansējumu noguldīt depozītā.

3.3. Domes saistības:

3.3.1. veikt Līgumā paredzētos maksājumus, ja ir izpildītas Līgumā minētās Finansējuma saņēmēja saistības;

3.3.2. izvērtēt Līguma 3.1.18. punktā minētos dokumentus.

3.4. Domei ir tiesības:

3.4.1. veikt Finansējuma saņēmēja darbību un aktivitāšu norises un ar Pasākuma īstenošanu saistīto dokumentu, tai skaitā pieprasīt Pasākuma īstenošanai nodrošinātā norēķinu konta izdrukas, pārbaudes visā Pasākuma īstenošanas laikā un 5 (piecus) gadus pēc Pasākuma īstenošanas beigām;

3.4.2. lai izslēgtu PVN iekļaušanu priekšnodoklī, veikt Pasākuma ietvaros Domes līdzfinansēto un ar PVN apliekamo aktivitāšu izlases veida dokumentu pārbaudes, nosūtot informācijas pieprasījumu par veiktajiem darījumiem Valsts ieņēmumu dienestam.

4. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

4.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

4.2. Ja Finansējuma saņēmējs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Domei ir tiesības aprēķināt Finansējuma saņēmējam līgumsodu 0,5 (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līguma 2.2. punktā noteiktās līdzfinansējuma summas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit procentus), ko Dome ir tiesīga arī ieturēt, veicot norēķinus.

4.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes.

4.4. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar Līgumu un ko tās saņēmušas Līguma izpildes laikā no otras Puses, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie normatīvie akti.

4.5. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.3. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis
nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību.

5.4. Katra no Pusēm 3 (trīs) darba dienu laikā informē otru Pusi par augstāk minētās
nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu
pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.

5.5. Finansējuma saņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, ja Dome nepamatoti nav samaksājusi Līguma 2.2.1. punktā noteikto līdzfinansējuma daļu.

5.6. Domei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, nosūtot paziņojumu un norādot izbeigšanas datumu:

5.6.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta neizpildes gadījumā, iepriekš par to brīdinot Finansējuma saņēmēju;

5.6.2. ja Finansējuma saņēmējam pasludināts maksātnespējas process, tā darbība ir apturēta vai tas ir pakļauts līdzīga rakstura situācijai;

5.6.3. ja Finansējuma saņēmējs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc
Domes rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt. Šādā gadījumā Finansējuma saņēmējs atlīdzina Domei visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.2.punktā minētās līdzfinansējuma summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

6.2. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.

6.3. Puses apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā no izmaiņu veikšanas brīža paziņot otrai Pusei par izmaiņām rekvizītos.

6.4. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstveidā otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:

6.4.1. ja tās izsūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad septītajā darba dienā pēc nosūtīšanas dienas;

6.4.2. ja tās nodotas personīgi rokās pret parakstu, tad dienā, kad tās nogādātas saņēmēja adresē.

6.5. Puses nozīmē kontaktpersonas, kuras veic savstarpēju sadarbības koordinēšanu Līguma un Pasākuma īstenošanas laikā:

6.5.1. Jūrmalas Sporta servisa centra kontaktpersona: __________ _______________ , tālr. __________ , e-pasts __________ ;

6.5.2. Finansējuma saņēmēja kontaktpersona: __________ , tālr. __________ , e-pasts __________ .

6.6. Līguma pamatteksts sagatavots latviešu valodā uz _ (________) lapām un pielikumiem uz ____ (________) lapām, 2 (divos) juridiski vienādos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Domei, bet otrs – Finansējuma saņēmējam.

6.7. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums – Sporta pasākuma nolikums________________ uz __ (_______) lapām;

2.pielikums – Ieņēmumu un izdevumu tāme________________ uz __ (_______) lapām;

3.pielikums – Starpposma atskaite uz __ (_________) lapām;

4.pielikums – Atskaite uz __ (_______) lapām;

5.pielikums – Aizpildīts Ministru kabineta 02.12.2014. noteikumu Nr. 740 1.pielikums “Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai” uz __ (________) lapām.

7. PUŠU REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr.LV84PARX0002484572001

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

Finansējuma saņēmējs

Reģ. Nr.

Konta Nr.:

Kods

__________________________

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors

_______________________


6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 16.februāra nolikumam Nr.12

(protokols Nr.3, 6.punkts)

APSTIPRINU:

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors _________________

201_. gada ____________________

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES

LĪDZFINANSĒTĀ PASĀKUMA STARPPOSMA ATSKAITE

sagatavota divos eksemplāros,

no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Finansējuma saņēmēja, otrs Jūrmalas pilsētas domē.

Saskaņā ar

LĪGUMU PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU Nr.

starp Jūrmalas pilsētas domi (JPD)

un

finansējuma saņēmēja nosaukums - organizācija

Datums

Mēnesis

Gads

Datums

Mēnesis

Gads

no

līdz

kur līguma kopējā summa

EUR, tajā skaitā JPD līdzfinansējuma daļa

ir veiktas šādas aktivitātes Pasākuma ietvaros:

1. Pasākuma Starpposma atskaites summa

EUR, tajā skaitā JPD līdzfinansējuma daļa

bankas kontā Nr.

ir izlietoti sekojoši:

1.1.

Nr.p. k.

Tāmes pozīcijas nosaukums

Pozīcijas summa tāmē EUR

Finansējuma izlietojums
EUR

Izmaksas summa EUR

Izmaksas datums

Izmaksu apliecinošo dokumentu nosaukums
(līguma/rēķina, maksājuma uzdevuma Nr.)
 un izmaksas saņēmējs

Komentāri

Iesniedzējs

JPD

Sadarbības partneri

Iesniedzējs

JPD

Sadarbības partneri

Summa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Kopējā summa:

0.00

0.00

Pavisam kopā izlietots:

( summa vārdiem )

2. Pasākuma saturiskā atskaite

Pasākuma koordinators

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Apstiprinu, ka Pasākuma finansējums Pasākuma īstenošanas gaitā izlietots atbilstoši normatīvajiem aktiem, Pieteikumā paredzētajiem mērķiem un pušu apstiprinātai tāmei. Ar Pasākumu saistītā finanšu dokumentācija tiks saglabāta –

(finansējuma saņēmēja nosaukums - organizācija)

(adrese, tālrunis )

5 gadus no šīs atskaites iesniegšanas Jūrmalas Sporta servisa centram.

(Finansējuma saņēmēja galvenā grāmatveža vārds, uzvārds)

(Finansējuma saņēmēja galvenā grāmatveža paraksts)

(Finansējuma saņēmēja paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds )

(Finansējuma saņēmēja paraksttiesīgās personas paraksts)

z.v.

Datums

Mēnesis

Gads

Vieta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pārskatu pārbaudīja Jūrmalas Sporta servisa centra darbinieks:

Datums

Mēnesis

Gads

(vārds, uzvārds) (paraksts)

z.v.

Maksājumu apliecinošie dokumenti ir pārbaudīti un atrodas Jūrmalas Sporta servisa centrā.

Pasākuma atskaiti saskaņo vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs :

Datums

Mēnesis

Gads

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Starpposma atskaiti apstiprina Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors:

Datums

Mēnesis

Gads

(amats, vārds, uzvārds)

(paraksts)

*Atskaite un tās pielikumi cauraukloti un sanumurēti.


7. pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018. gada 16.februāra nolikumam Nr.12

(protokols Nr.3, 6.punkts)

APSTIPRINU:

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors _________________

201_. gada ____________________

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES

LĪDZFINANSĒTĀ PASĀKUMA ATSKAITE

sagatavota divos eksemplāros,

no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Finansējuma saņēmēja, otrs Jūrmalas pilsētas domē.

Saskaņā ar

LĪGUMU PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU Nr.

starp Jūrmalas pilsētas domi (JPD)

un

finansējuma saņēmēja nosaukums - organizācija

Datums

Mēnesis

Gads

Datums

Mēnesis

Gads

no

līdz

kur līguma kopējā summa

EUR, tajā skaitā JPD līdzfinansējuma daļa

ir veiktas šādas aktivitātes Pasākuma ietvaros:

1. Pasākuma atskaites summa

EUR, tajā skaitā JPD līdzfinansējuma daļa

bankas kontā Nr.

ir izlietoti sekojoši:

1.1.

Nr.p. k.

Tāmes pozīcijas nosaukums

Pozīcijas summa tāmē EUR

Finansējuma izlietojums
EUR

Izmaksas summa EUR

Izmaksas datums

Izmaksu apliecinošo dokumentu nosaukums
(līguma/rēķina, maksājuma uzdevuma Nr.)
 un izmaksas saņēmējs

Komentāri

Iesniedzējs

JPD

Sadarbības partneri

Iesniedzējs

JPD

Sadarbības partneri

Summa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Kopējā summa:

0.00

0.00

Pavisam kopā izlietots:

( summa vārdiem )

3. Pasākuma saturiskā atskaite

2.1.Dalībnieku (komandu) skaits pasākumā:

2.2. Pārstāvēto valstu skaits (atšifrējums)

2.3. Sasniegtie sportiskie rezultāti

2.4. Atšķirības izdevumu pozīcijās, ja tādas ir

2.5. Sasniegto/ nesasniegto Pasākuma mērķu un uzdevumu apraksts

2.6. Secinājumi

2.7. Komentāri

Pasākuma koordinatora

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Apstiprinu, ka Pasākuma finansējums Pasākuma īstenošanas gaitā izlietots atbilstoši normatīvajiem aktiem, Pieteikumā paredzētajiem mērķiem un pušu apstiprinātai tāmei. Ar Pasākumu saistītā finanšu dokumentācija tiks saglabāta –

(finansējuma saņēmēja nosaukums - organizācija)

(adrese, tālrunis )

5 gadus no šīs atskaites iesniegšanas Jūrmalas Sporta servisa centram.

(Finansējuma saņēmēja galvenā grāmatveža vārds, uzvārds)

(Finansējuma saņēmēja galvenā grāmatveža paraksts)

(Finansējuma saņēmēja paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds )

(Finansējuma saņēmēja paraksttiesīgās personas paraksts)

z.v.

Datums

Mēnesis

Gads

Vieta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pārskatu pārbaudīja Jūrmalas Sporta servisa centra darbinieks:

Datums

Mēnesis

Gads

(vārds, uzvārds) (paraksts)

z.v.

Maksājumu apliecinošie dokumenti ir pārbaudīti un atrodas Jūrmalas Sporta servisa centrā.

Pasākuma atskaiti saskaņo vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs :

Datums

Mēnesis

Gads

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Starpposma atskaiti apstiprina Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors:

Datums

Mēnesis

Gads

(amats, vārds, uzvārds)

(paraksts)

*Atskaite un tās pielikumi cauraukloti un sanumurēti.


8.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 16.februāra nolikumam Nr.12

(protokols Nr.3, 6.punkts)

Par Jūrmalas pilsētai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanu

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

1. Administratīvie kritēriji

Nr.

Kritērijs

Vērtēšanas sistēma

1.1.

Iesniedzējs atbilst Nolikuma 5. punktā noteiktajām prasībām.

Jā/ Nē

Apvilkt atbilstošo atbildi.

1.2.

Pieteikuma noformējums atbilst Nolikuma 16., 17. un 18. punkta prasībām, ir pievienoti visi nepieciešamie pielikumi.

Jā/ Nē

Apvilkt atbilstošo atbildi.

1.3.

Pasākuma tāme atbilst Nolikuma 17.2. punktā noteiktajām prasībām . Tāmes izmaksas ir pamatotas.

Jā/ Nē

Apvilkt atbilstošo atbildi.

1.4.

Iesniedzējam vai ar to saistītajām organizācijām (kurā dibinātājs, dalībnieks vai valdes loceklis ir Iesniedzēja dibinātājs, dalībnieks vai valdes loceklis) nepastāv nenokārtotas saistības pret pašvaldību; Iesniedzējam nepastāv Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi un valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit euro).

Jā/ Nē

Apvilkt atbilstošo atbildi.

1.5

Pasākums atbilst Nolikuma 2. punktā noteiktajam mērķim.

Jā/ Nē

Apvilkt atbilstošo atbildi.

1.6.

Iesniegts attiecīgās sporta veida federācijas apliecinājums par attiecīgā Pasākuma rīkošanas tiesību iegūšanu (iesniedz tikai valstiski un starptautiski nozīmīgu sacensību rīkošanas gadījumā )

Jā/ Nē

Apvilkt atbilstošo atbildi.

1.7

Iesniedzējs atbilst de minimis prasībām, t.i., nav pārsniegts iespējamais maksimālais atbalsts.

Jā/ Nē

Apvilkt atbilstošo atbildi.

2. Specifiskie kritēriji

Nr.

Kritērijs

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

2.1.

Pasākuma saturs un atbilstība Jūrmalas tēla veidošanai.

10 punkti – Pasākuma apraksts ir detalizēti izklāstīts, Pasākuma saturs atbilst pozitīvai Jūrmalas pilsētas tēla veidošanai un pilsētas popularizēšanai. Pasākuma saturs atbilst Jūrmalas pilsētas sporta stratēģijas prioritātēm, mērķiem un galvenajiem uzdevumiem.

5 punkti - Pasākuma  apraksts ir daļēji izklāstīts, Pasākuma saturs atbilst pozitīvai Jūrmalas pilsētas tēla veidošanai un pilsētas popularizēšanai. Pasākuma saturs nav pretrunā ar Jūrmalas pilsētas sporta stratēģijas prioritātēm, mērķiem un galvenajiem uzdevumiem.

0 punkti - Pasākuma apraksts ir nepilnīgs. Pasākuma saturs neatbilst Jūrmalas pilsētas sporta stratēģijai un neveicina Jūrmalas pilsētas pozitīva tēla veidošanu.

Tiek vērtēts Pasākuma saturs.

2.2.

Pasākuma satura salīdzinājums ar iepriekšējos gados īstenoto Pasākuma saturu (aizpilda, ja Pasākums Jūrmalas pilsētā notiek atkārtoti)

10 punkti – Pasākuma saturs ir uzlabots salīdzinājumā ar iepriekšējos gados īstenoto un Pasākuma ietvaros tiks īstenotas gan iepriekšējos gados īstenotās aktivitātes, gan papildu aktivitātes.

5 punkti - Pasākuma saturs atbilst iepriekšējos gados īstenotajam un Pasākuma ietvaros tiks īstenotas iepriekšējos gados īstenotās aktivitātes.

0 punkti - Pasākuma saturs neatbilst iepriekšējos gados īstenotajam un Pasākuma ietvaros netiks īstenotas iepriekšējos gados īstenotās aktivitātes.

Tiek vērtēta 1. pielikuma 6.7. punktā norādītā informācija, pats Pieteikuma saturs un salīdzināts ar iepriekšējos gados īstenoto Pasākuma / Projekta saturu.

2.3.

Pasākuma aktualitāte un nozīmība

10 punkti – Pasākums un tā pārstāvētais sporta veids ir aktuāls un apmeklēts.

5 punkti – Pasākums un tā pārstāvētais sporta veida aktualitāte ir mazinājusies salīdzinājumā ar citiem gadiem.

0 punkti - Pasākums un tā pārstāvētais sporta veids Jūrmalā nav aktuāls.

Tiek vērtēta Pasākuma un tā pārstāvētā sporta veida aktualitāte šodien un salīdzināta ar iepriekšējiem gadiem. Vai ir novērojama vispārēja sporta veida attīstība.

Tiek vērtēta 1. pielikuma 6.1. punktā norādītā informācija

2.4.

Pasākuma mērķis un uzdevumi

10 punkti - Pasākuma mērķis atbilst Nolikuma 2. punktā noteiktajam mērķim, izvirzītie uzdevumi veiksmīgi nodrošina Pasākuma mērķa sasniegšanu.

5 punkti - Pasākuma mērķis daļēji atbilst Nolikuma 2. punktā noteiktajam, izvirzītie uzdevumi nodrošina Pasākuma mērķa sasniegšanu.

Tiek vērtēts vai un cik lielā mērā Pasākuma mērķis atbilst Nolikuma 2. punktā noteiktajam un vai izvirzītie uzdevumi nodrošinās Pasākuma mērķa sasniegšanu.

Tiek vērtēta 1. pielikuma 6.4. punktā norādītā informācija

2.5.

Pasākuma norises vieta

10 punkti – Pasākuma ietvaros tiks izmantota Domes dibinātu iestāžu sporta infrastruktūra.

5 punkti - Pasākuma ietvaros tiks izmantota Jūrmalas pilsētā pieejamā ne Domes dibinātu iestāžu sporta infrastruktūra.

Tiek vērtēts, cik nozīmīgs un interesants konkrētais Pasākums būs Jūrmalas pilsētai.

Tiek vērtēta 1. pielikuma 6.5. punktā norādītā informācija.

2.6.

Pasākuma norises ilgums

10 punkti – vismaz 2 dienas.

5 punkti – viena diena

Tiek vērtēta 1. pielikuma 6.6. punktā norādītā informācija.

2.7.

Pasākuma mērogs

10 punkti – Starptautiska mēroga sacensības

5 punkti – Latvijas mēroga sacensības

3 punkti – Jūrmalas pilsētas sacensības

Tiek vērtēts Pasākuma mērogs.

Tiek vērtēta 1. pielikuma 6.8. punktā norādītā informācija

2.8.

Pārstāvēto dalībvalstu skaits

10 punkti - vairāk kā 10 dalībvalstis.

5 punkti - paredzamais dalībnieku skaits no 5 - 9 dalībvalstis.

3 punkti – mazāk kā 5 dalībvalstis.

Tiek vērtēts paredzamais dalībnieku skaits.

Tiek vērtēta 1. pielikuma 6.9. punktā norādītā informācija

2.9.

Paredzamais dalībnieku skaits

10 punkti - paredzamais dalībnieku skaits vairāk kā 100 dalībnieki.

5 punkti - paredzamais dalībnieku skaits no 50 - 100 dalībnieki.

3 punkts - paredzamais dalībnieku skaits līdz 50 dalībniekiem.

Tiek vērtēts paredzamais dalībnieku skaits.

Tiek vērtēta 1. pielikuma 6.10. punktā norādītā informācija

2.10.

Pasākuma organizētāju finansējuma apmērs

10 punkti - pasākuma organizētāju finansējuma apmērs paredzēts vairāk kā 81 % no Pasākuma kopējām izmaksām.

7 punkti - pasākuma organizētāju finansējuma apmērs paredzēts 61 % līdz 80 % no Pasākuma kopējām izmaksām.

5 punkti - pasākuma organizētāju finansējuma apmērs paredzēts 41 % līdz 60 % no Pasākuma kopējām izmaksām.

3 punkti - pasākuma organizētāju finansējuma apmērs paredzēts 21 % līdz 40 % no Pasākuma kopējām izmaksām.

1 punkts - pasākuma organizētāju finansējuma apmērs paredzēts līdz 20 % no Pasākuma kopējām izmaksām.

Tiek vērtēta 1. pielikuma 5. punktā norādītā informācija.9.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 16.februāra nolikumam Nr.12

(protokols Nr.3, 6. punkts)

Par Jūrmalas pilsētai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanu

VĒRTĒJUMA TABULA

Vērtēšanas komisijas loceklis:__________________________

(vārds, uzvārds)

Datums:_____________

N.p.k.

Pasākuma nosaukums

Atbilstība administratīvajiem kritērijiem

Atbilstība specifiskajiem kritērijiem (punktu skaits)

Kopējais punktu skaits

Komentāri

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

1.

X

2.

X

3.

X
Piezīme: Vērtēti tiek tikai Administratīvajiem kritērijiem atbilstoši pieteikumi.

Apliecinu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu personīgi ieinteresēts/-a kāda Pieteikuma iesniedzēja Pasākuma īstenošanā, un nedz es, nedz mani ģimenes locekļi negūst materiālu labumu Pasākuma atbalsta rezultātā.

Paraksts un paraksta atšifrējums:_____________________


10.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 16.februāra nolikumam Nr.12

(protokols Nr.3, 6. punkts)

Par Jūrmalas pilsētai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalā norisinājušies vismaz trīs gadus, novērtēšanas veidlapa

Sporta pasākuma īstenotājs ______________________________________________

Sporta pasākuma nosaukums_____________________________________________

Sporta pasākuma norises datums, laiks _____________________________________

Aptuvenais dalībnieku skaits _____________________________________________

Vai sporta pasākums atbilst Pasākuma aprakstā minētajam pasākuma saturam un kvalitātei? Vai Pasākuma saturs atbilst pozitīvai Jūrmalas pilsētas tēla veidošanai un pilsētas popularizēšanai?

Tiek izpildīts

(/daļēji/)

Novērotāja komentāri

Vai sasniegts plānotais dalībnieku skaits?

Tiek izpildīts

(/daļēji/)

Novērotāja komentāri

Vai sasniegta Pieteikumā aprakstītā sporta pasākuma mērķauditorija?

Tiek izpildīts

(/daļēji/)

Novērotāja komentāri

Vai sasniegts Pasākuma mērķis: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Konstatētie trūkumi:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Citi komentāri: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Sporta pasākuma novērtējums (10 ballēs) _______________

Pasākumu novērtēja: ___________________ ___________________________

(paraksts) (vārds, uzvārds)


Lejupielāde: DOC un PDF