Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2018.gada 24.maija protokollēmumu

2017.gada 23.novembrīNr. 35

protokols Nr. 19, 23. punkts

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežās radīto notekūdeņu apsaimniekošanas kārtību decentralizētajās kanalizācijas sistēmās, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēju centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

1.2. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas kārtību;

1.3. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas kārtību;

1.4. prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu nepieciešamajam aprīkojumam, to uzturēšanai un atjaunošanai;

1.5. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaites kārtību;

1.6. decentralizētās kanalizācijas sistēmas kontroles un uzraudzības kārtību;

1.7. prasības decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu savākšanai, transportēšanai un novadīšanai.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:

2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem kanalizācijas pakalpojumus, izpildi;

2.2. noteikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.3. noteikt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību;

2.4. nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajai teritorijai normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un emisijas prasību ievērošanu.

3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā.

II. Jūrmalas pilsētas pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldība organizē un kontrolē decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, normatīvajiem aktiem ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā un šiem saistošajiem noteikumiem.

6. Jūrmalas pilsētas pašvaldība:

6.1. izveido un uztur decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

6.2. nosaka decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas un atļaujas izsniegšanas kārtību šiem pakalpojumu sniedzējiem notekūdeņu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

6.3. nosaka decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto komunālo notekūdeņu izvešanas biežumu un decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto un novadīto notekūdeņu apjoma uzskaites kārtību;

6.4. uzrauga decentralizēto kanalizācijas sistēmu darbību;

6.5. kontrolē decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un ar tiem saistīto utilizēto atkritumu regulāru savākšanu un nodošanu attīrīšanai un organizē nekustamajā īpašumā radīto notekūdeņu paraugu analīzes kontroli.

7. Jūrmalas pilsētas pašvaldība vai tās pilnvarots sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs informē decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekus par līguma noslēgšanas nepieciešamību par decentralizētās kanalizācijas sistēmās uzkrāto komunālo notekūdeņu nodošanu attīrīšanai, norādot līguma noslēgšanas kārtību un termiņus vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma saņemšanas darījuma apliecinošo attaisnojuma dokumentu, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti, uzglabāšanas nepieciešamību.

III. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi

8. Ikvienas decentralizēto kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākums ir:

8.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu ekspluatācijā nodotās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās;

8.2. uzturēt un ekspluatēt īpašumā vai valdījumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nepieļaujot neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē vai to noplūšanu (iztecēšanu, pārplūšanu vai iesūkšanos grunts slāņos);

8.3. nepieļaut decentralizēto kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu sajaukšanu ar citām vielām, kas var negatīvi ietekmēt to sastāva kvalitatīvās izmaiņas;

8.4. nodrošināt regulāru notekūdeņu nodošanu no decentralizētām kanalizācijas sistēmām, nepieļaujot uzkrāto notekūdeņu ilgstošu uzkrāšanos decentralizētās kanalizācijas sistēmās, ņemot vērā novadāmo notekūdeņu apjomu un decentralizētās kanalizācijas sistēmas tilpumu un šajos noteikumos noteikto notekūdeņu izvešanas biežumu;

8.5. noslēgt līgumu par decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto komunālo notekūdeņu savākšanu, iekļaujot noteiktu izvešanas grafiku, ar decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju vai saglabāt vismaz divus gadus decentralizēto notekūdeņu pakalpojuma saņemšanas fakta apliecinošos attaisnojuma dokumentus, kuros uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojuma sniegšanas datums un pakalpojuma sniedzēja rekvizīti, ja šāds līgums netiek slēgts;

8.6. segt izmaksas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai vai tās pilnvarotam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam, kas saistītas ar izplūstošo komunālo notekūdeņu paraugu analīzes veikšanu, pēc to faktiskajām izmaksām, 1 reizi gadā, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

8.7. nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai vai tās pilnvarotam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei;

8.8. līdz kārtējā gada 25.februārim iesniegt Jūrmalas pilsētas pašvaldības pilnvarotam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto/attīrīto komunālo notekūdeņu apjomu, saskaņā ar pielikumā pievienoto veidlapu (1.pielikums), iesniedzot to klātienē, nosūtot pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

8.9. līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniegt Jūrmalas pilsētas pašvaldības pilnvarotam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma oriģinālu par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatēti turpmāk norādītie decentralizēto kanalizācijas sistēmu veidi:

8.9.1. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5m3/diennaktī;

8.9.2. septiķis, kas nodrošina notekūdeņu daļēju attīrīšanu un novadīšanu vidē.

IV. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēja pienākumi

9. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēja pienākumi:

9.1. reģistrēties Jūrmalas pilsētas pašvaldībā kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs;

9.2. slēgt rakstveida līgumus ar decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem par decentralizētās kanalizācijas sistēmās uzkrāto komunālo notekūdeņu savākšanu, iekļaujot noteiktu izvešanas grafiku un uzrādot decentralizētās kanalizācijas sistēmas tilpumu un veidu vai nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniegšanas fakta attaisnojošo dokumentu izveidi, kuros uzrādās dati par pakalpojuma sniegšanas adresi, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojuma sniegšanas datums un pakalpojuma saņēmēja rekvizīti un to uzglabāšanu vismaz divus gadus no dokumenta izsniegšanas dienas.

9.3. veikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu uzskaiti, veidojot šo notekūdeņu radītāju datubāzi un katru ceturksni iesniegt rakstveida apliecinājumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai vai tās pilnvarotajam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam par savākto notekūdeņu apjomu, uzrādot pakalpojuma sniegšanas adresi, pakalpojuma sniegšanas daudzumu konkrētā adresē, un pakalpojuma sniegšanas datumu.

9.4. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus pārvadāt ar šim nolūkam paredzēto specializēto transportlīdzekli;

9.5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā savāktos decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņus nogādāt Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI) vai specializētajos noliešanas punktos.

9.6. noslēgt rakstveida līgumu ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanu.

V. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas kārtība

10. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumus Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ir tiesīgs sniegt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs, kurš atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

11. Reģistrācijas nodrošināšanai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs iesniedz Jūrmalas pilsētas pašvaldībā rakstveida iesniegumu saskaņā ar paraugformu (2.pielikums).

12. Reģistrācijas veikšanai nepieciešamās prasības:

12.1. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējis savu komercdarbību vai saimniecisko darbību;

12.2. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis Autotransporta direkcijas izsniegtu speciālo atļauju (licenci) Latvijas Republikas teritorijā;

12.3. iesnieguma iesniegšanas dienā pakalpojuma sniedzējam Latvijā nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

12.4. līguma esamība ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku;

13. Reģistrācijas iesniegumu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs var iesniegt:

13.1. personīgi Jūrmalas pilsētas domē;

13.2. pa pastu;

13.3. elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

14. Lai veiktu reģistrāciju, Jūrmalas pilsētas dome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūst šādu informāciju un pārliecinās par atbilstību noteikumu 12.punkta prasībām:

14.1. Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem uzņēmuma reģistrācijas datiem, ja decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs ir juridiska persona;

14.2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma nodokļa maksātājiem, ja decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona;

14.3. Autotransporta direkcijas publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par saņemtām atļaujām komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu Latvijas Republikas teritorijā;

14.4. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē par nodokļu un nodevu apmaksu.

15. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Jūrmalas pilsētas domei noteikumu 14.punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus.

16. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja reģistrācija tiek veikta, ja decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs ir izpildījis noteikumu prasības, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus un pēc to izvērtēšanas Jūrmalas pilsētas dome ir atzinusi, ka decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām.

17. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, no tā saņemšanas dienas. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēja iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi noteikumos norādītie nepieciešamie dokumenti.

18. Jūrmalas pilsētas dome triju darba dienu laikā izvieto Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietnē informāciju par decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas faktu, normatīvo aktu noteiktajā kārtībā vai reģistrācijas fakta neveikšanas gadījumā, nosūta rakstveida paziņojumu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā un to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek atgriezti adresātam.

19. Ja decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēja darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu, vides aizsardzības jomu, Jūrmalas pilsētas dome anulē attiecīgā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas faktu, rakstveidā nosūtot paziņojumu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam un dzēš par to ziņas Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietnē.

20. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu, 15 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas, iesniedzot rakstveida iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē, kurā tiek noradīts lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem.

21. Ziņas par decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma saņēmēju Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietnē tiek atjaunotas pamatojoties uz augstākstāvošas Jūrmalas pilsētas domes amatpersonas lēmumu ar kuru atcelts reģistrācijas anulēšanas fakts.

22. Gadījumā, ja decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas fakts ir anulēts, balstoties uz faktu, ka decentralizētajam kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam ir apturēta vai anulēta kravas autopārvadājumu veikšanas licence Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, ziņas par decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas faktu tiek atjaunotas pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes lēmumu, kas izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu licences un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

VI. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu sākotnējā reģistrācijas kārtība

23. Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz 2018.gada 31.decembrim iesniedz Jūrmalas pilsētas domē vai tās pilnvarotajam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam (decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājs) pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu, saskaņā ar noteikumiem pievienoto paraugformu (3.pielikums).

24. Nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā, vai ja ir notikušas izmaiņas ziņās par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju (pārbūve, veida maiņa, izmaiņas plānoto notekūdeņu novadīšanas apjomā, izmaiņas deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu sastāvā) decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes, vai izmaiņām ziņās par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju, jāiesniedz personiski, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, noteikumu 23.punktā norādītais iesniegums pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu.

25. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs ir publisks un pieejams Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietnē un decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētāja tīmekļa vietnē.

VII. Prasības decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto komunālo notekūdeņu apsaimniekošanai

26. Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās, uzkrātie notekūdeņi ir jāizved uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā esošām sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) vai specializētajiem noliešanās punktiem.

27. Izvešanas biežums decentralizētās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu izvešanai nekustamo īpašumu īpašniekiem vai valdītājiem, kuru saimniecībā netiek izmantoti centralizētie sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi, tiek noteikts saskaņā ar zemāk norādīto formulu :

I = A/B, kur

I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes piepildīšanās laiks, dienās;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums, litri;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais patēriņš, litros diennaktī, pieņemot ka vienas personas patēriņš sastāda 100 l/diennaktī.

28. Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi, tad novadīto/attīrīto komunālo notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un to izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar augstāk norādīto formulu, ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietotajiem ūdens apgādes pakalpojumiem, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs vai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līgumā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei.

29. Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā ir aprīkojama ar ūdens patēriņa mēraparātu novadīto/attīrīto komunālo notekūdeņu daudzuma noteikšanai, un decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvešanas biežums ir nosakāms ievērojot noteikumu 28.punktā norādīto formulu, ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietotajiem ūdens apgādes pakalpojumiem, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs.

30. Izvešanas biežums decentralizētās kanalizācijas sistēmās, kuras paredzētas ar daļēji attīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē, uzkrātajiem notekūdeņiem un ar to attīrīšanu saistītajiem atkritumiem ir veicams saskaņā ar iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijām par šo iekārtu ekspluatāciju vai atbilstoša komersanta rakstveida instrukciju par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem, gadījumos, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav sākotnējās iekārtas tehniskās dokumentācijas.

VIII. Atbildība par saistošo noteikumu neizpildi

31. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.

32. Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolē Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija un Jūrmalas pilsētas pašvaldības pilnvarots sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs atbilstoši šajos saistošajos noteikumos noteiktai kompetencei, un administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgas sastādīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.

33. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

IX. Noslēguma jautājums

34. Ja decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieks vai valdītājs ekspluatē iekārtas un sistēmas, kas neatbilst šajos saistošajos noteikumos un Latvijas republikas normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieks vai valdītājs nodrošina decentralizēto kanalizācijas sistēmu atbilstību šo saistošo noteikumu un Latvijas republikas normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2020.gada 1.janvārim.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.35

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Saistošo noteikumu izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu;

1.2. Saistošo noteikumu mērķis:

1.2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – komunālo kanalizācijas pakalpojumu organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs, izpildi;

1.2.2. noteikt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

1.2.3. nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības aglomerācijai noteikto komunālo notekūdeņu attīrīšanas un emisijas prasību ievērošanu.

1.3. Šie saistošie noteikumi nosaka:

1.3.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto notekūdeņu apsaimniekošanas kārtību decentralizētajās kanalizācijas sistēmās un to novadīšanas kārtību;

1.3.2. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaites kārtību;

1.3.3. prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu nepieciešamajam aprīkojumam, to uzturēšanai un atjaunošanai;

1.3.4. prasības decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu apsaimniekošanai, savākšanai, transportēšanai un novadīšanai;

1.3.5. atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Lai nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un pakalpojuma sniegšanas tiesiskā regulējuma atbilstību 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu nav prognozēta.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Saistošo noteikumu mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības aglomerācijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki un valdītāji;

4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķa grupu nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs Jūrmalas pilsētas pašvaldības deleģēts sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs šo noteikumu paredzētajā kārtībā un Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas. Šajā jomā saistīto spēkā esošo normatīvo aktu prasību izpildi kontrolēs arī Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības speciālisti un Jūrmalas pilsētas pašvaldības būvinspektori atbilstoši to kompetencei;

5.2. saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi;

5.3. privātpersona saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties pie Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja, Jūrmalas pilsētas pašvaldības būvinspektoriem, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas speciālistiem, kā arī Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora.

6. Normatīvie akti, kuri tika izmantoti un attiecināti saistošo noteikumu nosacījumu izstrādē decentralizēto kanalizācijas sistēmu pielietojumam

6.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums.

6.2. Likums “Par pašvaldībām”.

6.3. Autopārvadājumu likums.

6.4. Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”

6.5. Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.327 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”.

6.6. Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumi Nr.34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.

7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Pielikums Nr.1 DOC

Pielikums Nr.2 DOC

Pielikums Nr.3 DOC


Lejupielāde: DOC un PDF